1 Peter 1

1ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲥⲱⲧⲡ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲙⲛ ⲧⲡⲟⲛⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲕⲁⲡⲡⲁⲇⲟⲕⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲃⲓⲑⲁⲛⲓⲁ. 2ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲣⲡ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲙ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲡϭⲟϣϭϣ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲙⲁϣⲟ.

3ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϫⲡⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥⲟⲛϩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 4ⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲱⲗⲙ ⲉⲙⲉⲥϩⲱϭⲃ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ 5ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϩⲁⲉ 6ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲏ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲉϣϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ϩⲉⲛⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ 7ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩϩⲉ ⲉⲧⲙⲛⲧⲥⲱⲡⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲡⲁⲓ ⲛϣⲁⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲉⲩⲧⲙⲁⲓⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ϩⲙ ⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 8ⲡⲁⲓ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉϥϩⲏⲡ ⲁⲩⲱ ϥⲧⲁⲓⲏⲩ. 9ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ.

10ⲉⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧϩⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 11ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁϫⲉ ⲉⲁϣ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲓⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲛⲙⲙⲟⲕϩⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲟⲩ. 12ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲛⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ

13ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲣ ⲛⲛϯⲡⲉ ⲙⲡⲉⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲫⲉ ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ϩⲛ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲧⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙ ⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 14ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ. ⲉⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲁⲛ ⲙⲡϩⲣⲃ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ. 15ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛⲓⲙ 16ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲩⲁⲁⲃ

17ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲛⲉϥϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲁϫⲛϫⲓϩⲟ ⲧⲛⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ. 18ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲉⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲏⲟⲩϩⲁⲧ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉⲧⲁⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲧⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ 19ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲉⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲉϩⲉⲓⲏⲃ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲱⲗⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 20ⲉⲁⲩϣⲣⲡ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲙⲛ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ 21ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

22ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲙⲉ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲙⲛ ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 23ⲉⲁⲩϫⲡⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϩⲛ ⲟⲩϫⲡⲟ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲧⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ 24ϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲉⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϩⲣⲏⲣⲉ ⲁϥⲥⲣⲟϥⲣϥ 25ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉ ⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ.

Copyright information for CopSahidica