2 Corinthians 7

1ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲓⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛⲧⲃⲃⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲱⲗⲙ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲉⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ϩⲛ ⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

2ϣⲟⲡⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲛϫⲓ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲙⲡⲛⲧⲁⲕⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲛϥⲉϭ ⲗⲁⲁⲩ. 3ⲛⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲉⲓⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲱⲛϩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ. 4ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲏ ⲧⲛ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϯϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ϯⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ.

5ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ϫⲓ ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲧⲛⲉⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲉⲛⲙⲓϣⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ ϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ϩⲓϩⲟⲩⲛ. 6ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲏⲩ. ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ. 7ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ ⲡⲕⲉⲙⲧⲟⲛ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲕⲱϩ ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲁⲣⲁϣⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ 8ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲁⲓⲣⲡⲕⲉⲗⲩⲡⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛϯⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲧⲏⲉⲓ ⲁⲛ ⲉϣϫⲉ ⲛⲉⲓⲛⲁⲣ ⲡⲕⲉⲣϩⲧⲏⲓ ⲡⲉ ⲉⲉⲓϭⲱϣⲧ ϫⲉ ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϣϫⲉ ⲁⲥⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ 9ϯⲣⲁϣⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ϩⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲛ. 10ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲣϩⲱⲃ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲁⲧⲣϩⲧⲏⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ. ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲥⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲙⲟⲩ. 11ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲉⲓⲧⲣⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲣϩⲱⲃ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲙⲛ ⲟⲩⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲕⲱϩ ⲙⲛ ⲟⲩⲕⲃⲁ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ ⲡϩⲱⲃ. 12ⲁⲣⲁ ⲉϣϫⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲁⲛ ⲛϭⲟⲛⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲛ 13ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϫⲙ ⲡⲉⲙⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲧⲟⲛ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ. 14ϫⲉ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲩ ⲉϫⲱⲧⲛ ϩⲁⲧⲏϥ ⲙⲡⲓϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲉ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲛⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁϥ ϩⲁⲧⲛ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲉ. 15ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ. ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ. 16ϯⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ϫⲉ ϯⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ.

Copyright information for CopSahidica