2 Peter 2

1ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲥⲁϩ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲟⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲉⲣⲏⲥⲓⲥ ⲛⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲏⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ 2ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ 3ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ ⲉⲓⲉⲡ ϣⲱⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲏⲛ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛϭⲟⲗ ⲏⲛ ⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ⲙⲡⲉⲡϩⲁⲡ ⲥⲁϩⲱⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ϣⲟⲣⲡ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛⲁⲱⲃϣ ⲁⲛ

4ⲉϣϫⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲥⲟ ⲛⲛⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛⲕⲁⲕⲉ ⲛⲁⲧⲁⲣⲏϫⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 5ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥϯ ⲥⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛⲱϩⲉ ⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲕⲩⲣⲝ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲏⲥⲙⲟⲥ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ 6ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛ ⲅⲱⲙⲟⲣⲣⲁ ⲁϥⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲉⲁϥϭⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ⲏⲛ ⲟⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲉⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲩⲁⲉⲓⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲣ ⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ. 7ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲗⲱⲧ ⲉⲩⲑⲙⲕⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧϩⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲱϥ ⲁϥⲛⲟⲩϩⲙ ⲙⲙⲟϥ 8ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲏⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲩϩⲕ ⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲏⲛ ϩⲛϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲛ 9ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉϩⲙ ⲛⲛⲣⲙⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲓⲥ ⲉⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 10ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲏⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲥⲱⲱϥ ⲉⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲡⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϩⲉⲛⲣⲉϥⲇⲟⲗⲙⲁ ⲛⲉ ⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉⲥⲧⲱⲧ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲟⲩⲁ 11ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲛⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟ ⲛⲛⲟϭ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧϫⲱⲱⲣⲉ ⲙⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⲛⲟⲩⲁ 12ⲛⲁⲓ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲫⲓⲥⲓⲕⲟⲛ ⲛⲧⲃⲛⲏ ⲉⲩⲱϫⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲉⲩϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ 13ⲉⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉⲩⲱⲡ ⲛⲧⲉⲧⲣⲩⲫⲏ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲏⲇⲟⲛⲏ ⲉⲩⲧⲟⲗⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲁϩⲙ ⲉⲩⲧⲣⲩⲫⲏ ⲉⲩⲟⲩⲛⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ⲏⲛ ⲛⲉⲩⲁⲡⲁⲧⲏ. 14ⲉⲣⲉ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲙⲉϩ ⲙⲙⲙⲛⲧⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲱ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲛⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲛⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲁⲩⲅⲉⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲏⲛ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ. ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ 15ⲁⲩⲡⲗⲁⲛⲁ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲉⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲃⲁⲗⲁϩⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲃⲉⲱⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓ ⲡⲃⲉⲕⲉ ⲙϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 16ⲉⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϫⲡⲓⲟ ⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲧⲃⲛⲏ ⲛⲁⲧϣⲁϫⲉ ⲏⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲁϥⲕⲱⲗⲏ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ

17ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲡⲏⲅⲏ ⲛⲉ ⲉⲙⲛ ⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲛⲓϥ ⲛⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϩⲁⲑⲏⲩ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲟⲙϭⲙ 18ⲉⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧϩⲉⲣⲟⲩⲟ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲏⲛ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲏⲛ ϩⲉⲛⲥⲱⲱϥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲏⲛ ⲟⲩⲡⲗⲁⲛⲏ 19ⲉⲁⲩⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ϭⲟⲧⲡ ⲛϩⲏⲧϥ ϥⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁϥ. 20ⲉϣϫⲉ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϫⲱϩⲙ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϩⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲁⲩϭⲉⲗⲟⲙⲗⲙ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲏⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲁⲩϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲩϩⲁⲉⲉⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩϣⲟⲣⲡ 21ⲥⲥⲟⲧⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲥⲉⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲏⲛ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 22ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲡⲁⲣϩⲁⲓⲙⲓⲁ ⲙⲙⲉ. ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣ ⲉⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲉϥⲕⲁ ⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉϣⲱ ⲉⲁⲥϫⲱⲕⲙ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲙⲡⲗⲁⲓϩⲉ.

Copyright information for CopSahidica