2 Thessalonians 3

1ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 2ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲛⲟⲩϩⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϣⲧⲣⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲧⲉ. 3ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. 4ⲧⲛⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ. 5ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

6ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲥⲁϩⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲧⲁⲕⲧⲱⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ. 7ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲧⲛⲧⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲛ. ϫⲉ ⲙⲡⲛⲁⲧⲁⲕⲧⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 8ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲉⲙ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⲛⲧⲛ ⲟⲩⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ ⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲉⲛⲣϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛϩⲣⲟϣ ⲉⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 9ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲁⲛ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲧⲁⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛⲧⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲛ. 10ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲛϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲁⲓ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲟⲩⲉϣⲣϩⲱⲃ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ. 11ⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲧⲁⲕⲧⲱⲥ ⲛⲥⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟ ⲛⲣⲉϥⲧⲱϩ. 12ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲣϩⲱⲃ ϩⲛ ⲟⲩⲥϭ ⲣⲁϩⲧ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ. 13ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲣⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 14ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲡⲁⲓ ϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙⲧⲱϩ ⲛⲙⲙⲁϥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲓ ⲡⲉ 15ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲟⲡϥ ϩⲱⲥ ϫⲁϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲛ.

16ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ.

17ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲛ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ. 18ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏ ⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ

Copyright information for CopSahidica