Acts 21

1ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲟⲇⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲡⲁⲧⲁⲣⲁ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉⲙⲩⲣⲣⲁ. 2ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϩⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲉϥⲛⲁϫⲓⲟⲟⲣ ⲉⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ. 3ⲛⲧⲉⲣⲛⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲁⲛⲕⲁⲁⲥ ϩⲓ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲟⲩⲟ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 4ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϩⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 5ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩⲑⲡⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲁ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲕⲱⲗϫ ⲛⲛⲉⲛⲡⲁⲧ ϩⲓ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲛϣⲗⲏⲗ 6ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲏⲓ.

7ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲣϩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲁⲛⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲟⲗⲉⲙⲁⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ. 8ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉⲟⲩⲁ ϩⲙ ⲡⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏϥ. 9ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲧϥ ϥⲧⲟ ⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉϣⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ. 11ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲁϥϥⲓ ⲙⲡⲙⲟϫϩ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲙⲟϫϩ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲣϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 12ⲛⲧⲉⲣⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲛⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 13ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣϥ ⲙⲡⲁϩⲏⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲃⲧⲱⲧ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲣⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϩⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 14ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲙⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲕⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ.

15ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲥⲃⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 16ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲛϭⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩϫⲓⲧⲛ ϣⲁ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ ⲁⲥⲱⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ.

17ⲛⲧⲉⲣⲛⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲟⲡⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ. 18ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 19ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. 20ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲡⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲛⲧⲃⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲟ ⲛⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 21ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ ϫⲉ ⲕϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲥⲃⲃⲉ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲧ. 22ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲓ. 23ⲁⲣⲓ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲕ. ⲟⲩⲛ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 24ⲛⲁⲓ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲅⲧⲃⲃⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϫⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲉⲕ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛϭⲟⲗ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲧⲕ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲕⲁϩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. 25ⲉⲧⲃⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲙⲛⲧⲟⲩ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϫⲱ ⲛⲁⲕ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛ ⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ. 26ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲧⲃⲃⲟϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲃⲃⲟ. ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ.

27ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲥⲁϣϥ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲥⲉⲩϩ ⲡⲙⲏⲏ ϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 28ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥⲛ ϩⲉⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϫⲱϩⲙ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 29ⲛⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲟⲫⲓⲙⲟⲥ ⲡⲣⲙⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ. ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. 30ⲉⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲟⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲛⲛⲣⲟ 31ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲁ ϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲡⲟⲩⲱ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁ ϫⲉ ⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣⲥ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ. 32ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛϩⲉⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 33ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲙⲟⲣϥ ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲥⲛⲧⲉ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ. 34ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲙⲡϥⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 35ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϫⲛ ⲛⲧⲱⲣⲧⲣ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲣⲙⲏ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 36ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲁϫⲉ. 37ⲉⲩⲛⲁϫⲓ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲧⲟ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲣⲁϫⲉ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. 38ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱϭⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁϥⲧⲟⲩ ϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲓⲕⲁⲣⲓⲟⲥ. 39ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲁⲛⲅ ⲟⲩⲣⲙⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲛⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲟ ⲛⲥⲟⲉⲓⲧ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲕⲁⲁⲧ ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲡⲗⲁⲟⲥ. 40ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲛ ⲛⲧⲱⲣⲧⲣ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥϭⲣⲉϩⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica