Acts 21

ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲟⲇⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲡⲁⲧⲁⲣⲁ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉⲙⲩⲣⲣⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϩⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲉϥⲛⲁϫⲓⲟⲟⲣ ⲉⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛⲧⲉⲣⲛⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲁⲛⲕⲁⲁⲥ ϩⲓ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲛⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲟⲩⲟ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϩⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩⲑⲡⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲁ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲕⲱⲗϫ ⲛⲛⲉⲛⲡⲁⲧ ϩⲓ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲛϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲏⲓ.

ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲣϩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲁⲛⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲟⲗⲉⲙⲁⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ. ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉⲟⲩⲁ ϩⲙ ⲡⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏϥ. ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲧϥ ϥⲧⲟ ⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉϣⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ. 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲁϥϥⲓ ⲙⲡⲙⲟϫϩ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲙⲟϫϩ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲣϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛϭⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 12 ⲛⲧⲉⲣⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲛⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣϥ ⲙⲡⲁϩⲏⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲃⲧⲱⲧ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲣⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϩⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 14 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲙⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲕⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ.

15 ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲥⲃⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. 16 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲛϭⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩϫⲓⲧⲛ ϣⲁ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ ⲁⲥⲱⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ.

17 ⲛⲧⲉⲣⲛⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲟⲡⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ. 18 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 19 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. 20 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲡⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲛⲧⲃⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲟ ⲛⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 21 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ ϫⲉ ⲕϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲥⲃⲃⲉ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲧ. 22 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲓ. 23 ⲁⲣⲓ ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲕ. ⲟⲩⲛ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 24 ⲛⲁⲓ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲅⲧⲃⲃⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϫⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲉⲕ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛϭⲟⲗ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲧⲕ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲕⲁϩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. 25 ⲉⲧⲃⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲙⲛⲧⲟⲩ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϫⲱ ⲛⲁⲕ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲱⲧ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛ ⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ. 26 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲧⲃⲃⲟϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲃⲃⲟ. ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲉ ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ.

27 ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲡⲥⲁϣϥ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲥⲉⲩϩ ⲡⲙⲏⲏ ϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 28 ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥⲛ ϩⲉⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϫⲱϩⲙ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 29 ⲛⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲟⲫⲓⲙⲟⲥ ⲡⲣⲙⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ. ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. 30 ⲉⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲟⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲛⲛⲣⲟ 31 ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲁ ϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲡⲟⲩⲱ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁ ϫⲉ ⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣⲥ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ. 32 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛϩⲉⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ ⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 33 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲙⲟⲣϥ ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲥⲛⲧⲉ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ. 34 ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲙⲡϥⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 35 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϫⲛ ⲛⲧⲱⲣⲧⲣ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲣⲙⲏ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 36 ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲁϫⲉ. 37 ⲉⲩⲛⲁϫⲓ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲧⲟ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲣⲁϫⲉ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. 38 ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱϭⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁϥⲧⲟⲩ ϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲓⲕⲁⲣⲓⲟⲥ. 39 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲁⲛⲅ ⲟⲩⲣⲙⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲛⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲟ ⲛⲥⲟⲉⲓⲧ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲕⲁⲁⲧ ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲡⲗⲁⲟⲥ. 40 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲛ ⲛⲧⲱⲣⲧⲣ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥϭⲣⲉϩⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ.

Copyright information for CopSahidica