Colossians 4

1ⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲁⲣⲓⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡϣⲱϣ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲙϩⲁⲗ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲉ.

2ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛ ⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ. 3ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲱⲱⲛ ϩⲁⲣⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲣⲟ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛϫⲱ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ ⲉϯⲙⲏⲣ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 4ϫⲉ ⲉⲓⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲉϣⲁϫⲉ. 5ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡ ⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ. 6ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉϥϫⲟⲕⲣ ⲛϩⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ.

7ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉϯ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲥⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ. ⲡⲉⲛϣⲃⲣϩⲙϩⲁⲗ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 8ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲱ. ⲁⲩⲱ ⲛϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ. 9ⲙⲛ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ. ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲁⲧⲏⲛ.

10ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲁϣⲃⲣ ⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡϣⲟⲩⲁ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 11ⲁⲩⲱ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲁϣⲃⲣ ⲣϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲁⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲁ. 12ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲉⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲏⲕ ϩⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ. ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ. ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲛ ⲑⲓⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲓⲥ. 14ϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲙⲛ ⲇⲏⲙⲁⲥ. 15ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ. ⲙⲛ ⲛⲩⲙⲫⲁ. ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲥⲏⲓ. 16ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱ ⲉⲩⲱϣ ⲛⲧⲉⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲁⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲟϣⲥ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟϣⲥ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 17ⲁⲩⲱ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲣⲭⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲕϫⲓⲧⲥ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϫⲟⲕⲥ ⲉⲃⲟⲗ.

18ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ

Copyright information for CopSahidica