Ephesians 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 2ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

3ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 4ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲟ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. 5ⲉⲁⲩⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. 6ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ. ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϯϩⲙⲟⲧ ⲛⲁⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ. 7ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ. 8ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲥⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ. 9ⲉⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ. 10ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϫⲉⲕ ⲡⲧⲏⲣϥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲛⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧϥ. 11ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲁⲩⲡⲟⲣϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ 12ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁϩⲧⲉ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 13ⲡⲁⲓ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓ. ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 14ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲏⲃ ⲛⲧⲉⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉ ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ.

15ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 16ⲛϯⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲉⲓϣⲡϩⲙⲟⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ. ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛ ⲛⲁϣⲗⲏⲗ. 17ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ. ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ ⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ 18ⲉⲣⲉ ⲛⲃⲁⲗ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϫⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉϥⲧⲱϩⲙ. ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 19ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧϭⲟⲧ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ. 20ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁϥⲑⲙⲥⲟϥ ϩⲓ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲟⲩⲉ. 21ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲙⲛ ⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲣⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲩⲟϥ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ. 22ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲑⲃⲃⲓⲟⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 23ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲙ ⲡⲧⲏⲣϥ.

Copyright information for CopSahidica