Ephesians 2

1ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ. 2ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲁⲏⲣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ. 3ⲉⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲱⲛ ϩⲛ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲫⲩⲥⲉⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ. 4ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲛⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ. 5ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲛ ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲁϥⲧⲁⲛϩⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲩϫⲏⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲛ ⲟⲩϩⲙⲟⲧ 6ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ. ⲁⲩⲑⲙⲥⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 7ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲡⲉϩⲟⲩⲉ ⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 8ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲉⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲛ ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲉⲓⲕⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲡⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 9ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ. ϫⲉ ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 10ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ. ⲉⲁϥⲥⲟⲛⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϫⲛ ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲣⲡ ⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ.

11ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛϭⲓϫ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ. 12ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϫⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲁⲗⲗⲟⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲧⲓⲁ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲉⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 13ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

14ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲁ ⲉⲁϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡϫⲟⲗϫⲗ ⲧⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ϩⲛ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ. 15ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲛ ⲛⲇⲟⲅⲙⲁ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲥⲱⲛⲧ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. 16ⲁⲩⲱ ⲛϥϩⲟⲧⲡⲟⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. ⲉⲁϥⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲧⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧϥ. 17ⲁϥⲉⲓ ⲁϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲛⲉⲧϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 18ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲙⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ. 19ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛϣⲙⲙⲟ ⲁⲛ ϭⲉ ϩⲓⲣⲙ ⲛϭⲟⲓⲗⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲣⲙⲛ ϯⲙⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲙⲛⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 20ⲉⲁⲩⲕⲉⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲥⲛⲧⲉ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲛⲱⲛⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ 21ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲕⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲛⲃ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲉⲩⲣⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 22ⲡⲁⲓ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲟⲩⲕⲱⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱϩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ.

Copyright information for CopSahidica