Ephesians 6

1ⲛϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ. 2ⲙⲁⲧⲁⲓⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲏⲧ 3ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. 4ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲡⲣϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲛ ⲡⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ.

5ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 6ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲓⲁ ⲛϭⲁⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ 7ϩⲛ ⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. 8ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁⲁⲁϥ. ϥⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙϩⲉ. 9ⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲁⲣⲓⲣⲉ ⲛⲁⲩ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛϭⲱⲛⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲱⲟⲩ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ ϩⲁϩⲧⲏϥ.

10ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ. 11ϯϩⲓⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲕⲟⲧⲥ ⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. 12ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲙⲓϣⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲥⲛⲟϥ ϩⲓ ⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲉⲓⲕⲁⲕⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛⲧⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. 13ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϫⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϫⲉⲕ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲁϫⲣⲟ. 14ⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲙⲉ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϯ ϩⲓⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡϩⲱⲕ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 15ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲱⲧϩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ 16ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲱⲛ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲉϣⲙⲥⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ. 17ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲧⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲁ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ. ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲏϥⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 18ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ϣⲗⲏⲗ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲁⲓ ϩⲛ ⲥⲣϥⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲥⲟⲡⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲁ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 19ⲁⲩⲱ ϩⲁⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲩⲉϯ ⲛⲁⲓ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲙ ⲡⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱⲓ. ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ. 20ⲡⲁⲓ ⲉϯⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲛ ⲙⲙⲣⲣⲉ. ϫⲉ ⲉⲓⲉⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲧⲣⲁϫⲟⲟϥ.

21ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲁⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲉⲓⲣⲟⲩ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 22ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲱ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ.

23ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ. ⲙⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 24ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ

Copyright information for CopSahidica