Galatians 3

ⲱⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲅⲁⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲧⲟϭϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ. ⲡⲁⲓ ⲙⲙⲁⲧⲉ ϯⲟⲩⲉϣ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲏ ⲩⲧⲛ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ϫⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛⲁⲑⲏⲧ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲭⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲓⲕⲏ. ⲉϣϫⲉ ⲉⲓⲕⲏ ⲡⲉⲧⲭⲟⲣⲏⲅⲓ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ.

ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲥϣⲣⲡ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲕ ⲛϭⲓ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 10 ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁⲁⲩ. 11 ϫⲉ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 12 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 13 ⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϣⲟⲡⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ. ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁϣⲉ ⲉⲡϣⲉ. 14 ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲧⲓⲥ.

15 ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲥ ⲙⲉⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲏⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ. 16 ⲛⲧⲁⲩϫⲉ ⲛⲉⲣⲏⲧ ⲇⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ϩⲱⲥ ⲉϫⲛ ϩⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ. 17 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲣⲡ ⲧⲁϫⲣⲟⲥ. ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁ ϥⲧⲟⲟⲩ ϣⲉ ⲙⲁⲁⲃ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϥⲛⲁⲧⲥⲧⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲟⲩⲉⲥϥⲡⲉⲣⲏⲧ. 18 ⲉϣϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲧⲉ. ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲣⲏⲧ. 19 ⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲉⲓ. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁϥ. ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ ⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ. 20 ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲁ ⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ.

21 ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϭⲉ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϯ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲛϩⲟ. ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉⲣⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲥⲥⲉⲩϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲡⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ.

23 ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ. 24 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 25 ⲉⲁ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲛⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϭⲉ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ.

26 ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 27 ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛϯ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲓⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 28 ⲙⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓ ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲙⲛ ϩⲙϩⲁⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲙϩⲉ ⲙⲛ ϩⲟⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲟⲩⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 29 ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲣⲏⲧ.

Copyright information for CopSahidica