Galatians 5

1ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲁⲛ ⲛⲣⲙϩⲉ. ⲁϩⲉⲣⲁ ⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲁ ⲡⲛⲁϩⲃⲉϥ ⲛⲧⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ.

2ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲃⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ. 3ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲃⲃⲏⲩⲧ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟϥ ⲉⲣⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. 4ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϩⲙⲟⲧ. 5ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 6ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲥⲃⲃⲉ ϭⲙϭⲟⲙ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲉⲥⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ.

7ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲏⲧ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯϫⲣⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲙⲡⲓⲑⲉ ⲉⲧⲙⲉ. 8ⲡⲉⲓⲡⲓⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ. 9ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲑⲁⲃ ⲧⲣⲉ ⲡⲟⲩⲱϣⲙ ⲧⲏⲣϥ ϥⲓ. 10ⲁⲛⲟⲕ ϯⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉϭⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁϥⲓ ⲡⲉⲕⲣⲓⲙⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ. 11ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ. ⲁϩⲣⲟⲓ ⲟⲛ ⲥⲉⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟⲉⲓ. ⲉⲓⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. 12ϩⲁⲙⲟⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ.

13ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ. ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁⲣⲓϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. 14ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ. 15ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲗⲱⲕⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ. ϭⲱϣⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲱϫⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ.

16ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲉⲧⲛϫⲟⲕⲥ ⲉⲃⲟⲗ. 17ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲥⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲩ. 18ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 19ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲛϫⲱϩⲙ ⲛⲥⲱⲱϥ. 20ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲙⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲛϯⲧⲱⲛ ⲛⲕⲱϩ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϯⲧⲱⲛ ⲙⲡⲱⲣϫ ⲛϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ. 21ⲛⲗⲁ ⲛϯϩⲉ ⲛϫⲏⲣ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲉϯϣⲣⲡ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ϫⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

22ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲡⲣⲁϣⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲧⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 23ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ. ⲧⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ. ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϯⲟⲩⲃⲏⲩ ⲁⲛ. 24ⲛⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛ ⲙⲡⲁⲑⲟⲥ. ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. 25ⲉϣϫⲉ ⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. ⲙⲁⲣⲛⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. 26ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ. ⲉⲛⲡⲣⲟⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲛⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ.

Copyright information for CopSahidica