Hebrews 2

1ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲣⲉⲛϯϩⲧⲏⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲛϩⲁⲧⲉ. 2ⲉϣϫⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟϥ. 3ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲛⲁⲣⲃⲟⲗ ⲉⲁⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ. 4ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ.

5ⲛⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 6ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲏⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲕϭⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ. 7ⲁⲕϭⲟϫⲃⲉϥ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲁⲕⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ⲁⲕⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕϭⲓϫ. 8ⲁⲕⲑⲃⲃⲓⲉ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏ ⲧⲉ. ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥⲑⲃⲃⲓⲉ ⲛⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϥ ⲉⲓⲉ ⲙⲡϥⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛϥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ. 9ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟϫⲃⲉϥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙ ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉϫⲓϯⲡⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ.

10ⲛⲉⲥⲡⲣⲉⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ. ϩⲁϩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ. 11ⲡⲉⲧⲧⲃⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛϥϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 12ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲱ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲕ. 13ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ. 14ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲛϣⲏⲣⲉ ϭⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲥⲛⲟϥ ϩⲓ ⲥⲁⲣⲝ. ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲁϥⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. 15ⲁⲩⲱ ⲛϥⲡⲗϭ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ. ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲉⲩⲁϩⲉ. ⲉⲩⲟ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗ. 16ⲛⲛⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 17ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲁⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ. 18ϩⲙ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲟⲡϥ ⲉⲁⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ.

Copyright information for CopSahidica