James 3

1ⲙⲡⲉⲣϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲁϩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲣⲓⲙⲁ ⲧⲏⲣⲛ 2ⲧⲉⲛϩⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲧⲏⲣⲏ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲛϥϩⲏⲩ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ 3ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲛⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲕⲧⲟ ⲙⲡⲉⲩⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ 4ⲉⲓⲥ ⲛⲕⲉϫⲏⲩ ⲉⲧⲟ ⲛⲧⲉⲓϭⲟⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ ϩⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲧⲏⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ ⲥⲉⲕⲧⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲓⲏ ⲉⲡⲥⲁ ⲉⲧⲉϥⲟⲩⲁϣϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲉⲣ ϩⲙⲉ 5ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲗⲁⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϥϫⲉ ⲛⲟϭ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲕⲱϩⲧ ϫⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲩⲗⲏ 6ⲡⲗⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲡⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲥ ϩⲛ ⲛⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϫⲱϩⲙ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲙϩⲟ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲭⲟⲥ ⲙⲡⲉϫⲡⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲱⲕϩ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ 7ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϫⲁⲧϥⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲃⲧ ⲥⲉⲥⲱⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲙⲟⲩ ⲏⲛ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 8ⲡⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲙⲛ ϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲁⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲧϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲉϩ ⲙⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲟⲩⲧ 9ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲛⲥⲁϩⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ ϣϣⲉ ⲁⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 11ⲙⲏⲧⲉⲓ ϣⲁⲣⲉ ϩⲉⲛϩⲟⲛⲃⲉ ⲧⲁⲩⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ϯⲓⲙⲟⲩⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧϩⲟⲗϭ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲙⲟⲗϩ 12ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲏ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲧⲁⲩⲉ ϫⲟⲉⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲏⲧⲉ ⲟⲩⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲩⲉ ⲕⲛⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉϣ ⲙⲗϩ ⲣ ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲟⲗϭ

13ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲥⲁⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲛⲉϥϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲏⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ 14ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲁϣⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϯ ⲧⲱⲛ ⲙⲡⲣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ϭⲟⲗ ⲉⲧⲙⲉ 15ⲛⲧⲁⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲉ ⲙⲡⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ 16ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲕⲱϩ ϩⲓ ϯ ⲧⲱⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϥⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ 17ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲉⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛ ⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲕⲟⲛ ⲧⲉ ⲛϩⲁⲕ ⲛⲣⲉϥⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲃ. ⲉⲥⲙⲉϩ ⲛⲛⲁ ϩⲓ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲙⲉⲥⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲉⲥϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ 18ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ

Copyright information for CopSahidica