James 5

1ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲣⲙⲙⲁⲟ ⲣⲓⲙⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲟⲣⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ 2ⲧⲉⲧⲛⲙⲛ ⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲥⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲁⲩⲣ ϩⲟⲟⲗⲉ 3ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲁⲧ ⲁⲩⲣϣⲓⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϣⲓⲃⲉ ⲛⲁⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲡϣⲓⲃⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲱϩⲧ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ. 4ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲛⲧⲁⲩⲱϩⲭ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱϣⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲛϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϥϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣⲕⲁⲕ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲱϩⲥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲙⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲃⲁⲱⲑ 5ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲣⲩⲫⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲡⲁⲧⲁⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲁⲛϣ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲕⲱⲛⲥ 6ⲁⲧⲉⲧⲛϭⲁⲓⲟ ⲁⲧⲉⲧⲛϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ

7ϩⲣⲟϣ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲉϥϩⲁⲣϣ ⲛϩⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ϣⲁⲛⲧⲉϥϫⲓⲧϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁⲉ 8ϩⲣⲟϣ ⲛϩⲏⲧ ϩⲱⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲡⲁⲣⲡⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ 9ⲙⲡⲉⲣⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲣⲉⲙ ⲡⲣⲟ 10ϫⲓ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧϩⲁⲣϣ ϩⲏⲧ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 11ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲑⲁⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩϣⲛ ϩⲧⲏϥ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲁⲓⲏⲧ ⲡⲉ

12ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲣⲱⲣⲕ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁϣ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲉ ⲛⲉⲛⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲙⲟⲛ ⲛⲙⲙⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ

13ⲡⲉⲧϣⲉⲡϩⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲡⲉⲧⲣⲟⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲉϥⲯⲁⲗⲉⲓ 14ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲥⲉϣⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲉⲁⲩⲧⲁϩⲥ ⲛⲛⲟⲩⲛⲉϩ ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 15ⲁⲩⲱ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ ⲙⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲣ ϩⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲃⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 16ⲟⲩⲱⲛϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϭⲙϭⲟⲙ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲏⲣⲅⲉⲓ 17ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲛⲉⲩⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲛϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲏⲛ ⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲙⲧⲉⲣⲉ ⲧⲡⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲥϩⲱⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛϣⲟⲙⲛⲧⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ ⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ 18ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲟⲛ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁⲧⲡⲉ ϯ ⲛⲛⲉⲥϩⲱⲟⲩ ⲁⲡⲕⲁϩ ϯ ⲟⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ

19ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲙⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲕⲧⲟϥ 20ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲧⲟ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲉϥⲡⲗⲁⲛⲏ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ ⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲟⲩ ⲛϥϩⲱⲃⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲛⲟⲃⲉ.

Copyright information for CopSahidica