Luke 12

ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲛⲉⲧⲃⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲱⲙ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϥϩⲟⲃⲥ ⲉⲛϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲏⲡ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲛ ⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲛ. ⲥⲉⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓϫⲛ ⲛϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ.

ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ. ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩ ϩⲟⲩⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ. ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲉ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ. ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲉϫⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ. ϩⲁⲓⲟ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲁⲓ. ⲙⲏ ⲛⲥⲉϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛϯⲟⲩ ⲛϫⲁϫ ϩⲁϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲟⲃϣ ⲁⲛ ⲉⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲉϥⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ ⲏⲡ. ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲉϩⲁϩ ⲛϫⲁϫ

ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲁⲛ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 11 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲓ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲙⲛⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲏⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁϣ ⲛϩⲉ. ⲏϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟϣⲃⲟⲩ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ. 12 ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲩ.

13 ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ. ⲁϫⲓⲥ ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛϥⲡⲉϣⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉϫⲱⲛ. 14 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲣⲣⲉϥⲡⲱϣ ⲉϫⲱⲧⲛ. 15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉϥⲱϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲉⲛⲕⲁ ⲁϣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲁ ⲉϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 16 ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ ⲟⲩⲱⲱⲗⲉ 17 ⲉⲁϥⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕϥ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲉⲓⲛⲁⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲛϯ ⲙⲁ ⲛⲥⲉⲩϩ ⲛⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ. 18 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲣⲡⲁⲓ. ϯⲛⲁϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲁⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲛⲧⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲧⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲟⲩⲟ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲙⲛⲁⲁⲅⲁⲑⲟⲛ 19 ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲛⲧⲉϩⲁϩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲩⲕⲏ ⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲣⲣⲟⲙⲡ ⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟ ⲟⲩⲱⲙ ⲥⲱ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ. 20 ⲡⲉϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲑⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲓⲙ. 21 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛϥⲟ ⲁⲛ ⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. 23 ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲟⲧ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲃⲥⲱ. 24 ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲁⲃⲟⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲥⲉϫⲟ ⲁⲛ ⲛⲥⲉⲱϩⲥ ⲁⲛ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲁⲁⲛϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲉⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 25 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲉϩⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲉⲧⲉϥϣⲓⲏ. 26 ⲉϣϫⲉ ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩⲕⲟⲩⲉⲓ. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. 27 ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲛⲉⲕⲣⲓⲛⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲓⲁⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛⲥⲉϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲥⲉⲱⲧϩ ⲁⲛ. ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ϯϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲓ. 28 ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲉⲧⲣⲓⲣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 29 ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲣϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ. ⲏⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ. ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ 30 ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ. ⲡⲉⲧⲛⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲛⲁⲓ 31 ⲡⲗⲏⲛ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 32 ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟϩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲓⲱⲧ ⲟⲩⲉϣϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ. 33 ϯⲛⲉⲧⲛⲛⲕⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲁⲩ ⲙⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲁⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲛⲧⲱⲱⲙⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲣⲁⲥ ⲁⲛ ⲛⲙⲟⲩⲁϩⲟ ⲛⲁⲧⲱϫⲛ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲱⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲧⲁⲕⲟϥ. 34 ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲱⲱϥ.

35 ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲧⲛϯⲡⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϩⲏⲃⲥ ⲙⲟⲩϩ. 36 ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲑⲉ ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲧⲛⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϥⲧⲱϩⲙ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ. 37 ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲣⲟⲓⲥ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙⲟⲣϥ ⲛϥⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ 38 ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛ ⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲏⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 39 ⲧⲉⲧⲛⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉϥⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉϭⲱⲧϩ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ. 40 ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

41 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϫⲱ ⲛⲁⲛ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉⲛⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 42 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉϩⲣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓϣ 43 ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ. 44 ⲛⲁⲙⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 45 ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲱⲥⲕ ⲉⲉⲓ ⲛϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛϩⲙϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲙⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥⲟⲩⲱⲙ ⲛϥⲥⲱ ⲛϥϯϩⲉ. 46 ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲛϥⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲛϥⲡⲟϣϥ ⲛϥⲕⲁⲧⲉϥⲧⲟ ⲛⲙⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 47 ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲓⲙⲉ ⲉⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲙⲡϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲏⲉⲙⲡϥⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲥⲏϣⲉ. 48 ⲡⲉⲧⲉⲙⲡϥⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲁϥⲣⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲛϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲛⲁϥ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϩⲟⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϭⲁⲗⲉϩⲁϩ ⲉⲣⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϣⲁⲧϥ ⲛϩⲁϩ.

49 ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲉⲣⲟ ⲡⲉ. 50 ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϯϭⲏⲡ ϣⲁⲛⲧϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 51 ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲕⲁϩ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲱⲣϫ ⲡⲉ 52 ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛϯⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲡⲏϣ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲉϫⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϫⲛ ϣⲟⲙⲛⲧ 53 ⲟⲩⲛⲟⲩⲓⲱⲧ ⲛⲁⲡⲱϣ ⲙⲛ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲩⲙⲁⲁⲩ ⲙⲙⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲙⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲟⲩϣⲱⲙⲉ ⲛⲙⲧⲉⲥϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲙⲧⲉⲥϣⲱⲙⲉ.

54 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲡⲉⲙⲛⲧ. ϣⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲡϩⲱⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ. 55 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲧⲟⲩⲣⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϣⲱⲡⲉ. 56 ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲇⲟϭⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲡϩⲟ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲙⲡⲕⲁϩ. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲇⲟϭⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ.

57 ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 58 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲕ ⲉϥϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲁⲧϥⲑⲉ ⲙⲡⲱⲗϭ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥⲥⲱⲕ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲩⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲛⲧⲉⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ⲛⲟϫⲕ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 59 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲙⲡⲕϯ ⲙⲡⲉⲕϩⲁⲉ ⲗⲗⲉⲡⲧⲟⲛ.

Copyright information for CopSahidica