Luke 12

1ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲛⲉⲧⲃⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲱⲙ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ. 2ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϥϩⲟⲃⲥ ⲉⲛϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲏⲡ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 3ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲛ ⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲛ. ⲥⲉⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓϫⲛ ⲛϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ.

4ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ. ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩ ϩⲟⲩⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ. 5ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲉ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ. ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲉϫⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ. ϩⲁⲓⲟ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲁⲓ. 6ⲙⲏ ⲛⲥⲉϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛϯⲟⲩ ⲛϫⲁϫ ϩⲁϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲟⲃϣ ⲁⲛ ⲉⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 7ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲉϥⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ ⲏⲡ. ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲉϩⲁϩ ⲛϫⲁϫ

8ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 9ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲱ ⲁⲛ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. 11ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲓ ⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲙⲛⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲏⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲁϣ ⲛϩⲉ. ⲏϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟϣⲃⲟⲩ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ. 12ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲩ.

13ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ. ⲡⲥⲁϩ. ⲁϫⲓⲥ ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛϥⲡⲉϣⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉϫⲱⲛ. 14ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ. ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲣⲣⲉϥⲡⲱϣ ⲉϫⲱⲧⲛ. 15ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉϥⲱϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲉⲛⲕⲁ ⲁϣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲁ ⲉϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ. 16ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁ ⲟⲩⲱⲱⲗⲉ 17ⲉⲁϥⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕϥ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲉⲓⲛⲁⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲛϯ ⲙⲁ ⲛⲥⲉⲩϩ ⲛⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ. 18ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲣⲡⲁⲓ. ϯⲛⲁϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲁⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲛⲧⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲧⲁⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲟⲩⲟ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲙⲛⲁⲁⲅⲁⲑⲟⲛ 19ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲛⲧⲉϩⲁϩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲩⲕⲏ ⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲣⲣⲟⲙⲡ ⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟ ⲟⲩⲱⲙ ⲥⲱ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ. 20ⲡⲉϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲑⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲓⲙ. 21ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛϥⲟ ⲁⲛ ⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

22ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ. 23ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲟⲧ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲃⲥⲱ. 24ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲁⲃⲟⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲥⲉϫⲟ ⲁⲛ ⲛⲥⲉⲱϩⲥ ⲁⲛ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲁⲁⲛϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲃⲉ ⲉⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 25ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲉϩⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲉⲧⲉϥϣⲓⲏ. 26ⲉϣϫⲉ ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩⲕⲟⲩⲉⲓ. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. 27ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲛⲉⲕⲣⲓⲛⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲓⲁⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛⲥⲉϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲥⲉⲱⲧϩ ⲁⲛ. ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ϯϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲓ. 28ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲉⲧⲣⲓⲣ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 29ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲣϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ. ⲏⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ. ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ 30ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ. ⲡⲉⲧⲛⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲛⲁⲓ 31ⲡⲗⲏⲛ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ. 32ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟϩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲓⲱⲧ ⲟⲩⲉϣϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ. 33ϯⲛⲉⲧⲛⲛⲕⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲁⲩ ⲙⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲁⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲛⲧⲱⲱⲙⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲣⲁⲥ ⲁⲛ ⲛⲙⲟⲩⲁϩⲟ ⲛⲁⲧⲱϫⲛ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲱⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲧⲁⲕⲟϥ. 34ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲟ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲱⲱϥ.

35ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲧⲛϯⲡⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϩⲏⲃⲥ ⲙⲟⲩϩ. 36ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲑⲉ ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲧⲛⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϥⲧⲱϩⲙ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ. 37ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲣⲟⲓⲥ. ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙⲟⲣϥ ⲛϥⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ 38ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛ ⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲏⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 39ⲧⲉⲧⲛⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉϥⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉϭⲱⲧϩ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ. 40ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

41ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϫⲱ ⲛⲁⲛ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉⲛⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 42ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉϩⲣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓϣ 43ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ. 44ⲛⲁⲙⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 45ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲱⲥⲕ ⲉⲉⲓ ⲛϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲛϩⲙϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲙⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥⲟⲩⲱⲙ ⲛϥⲥⲱ ⲛϥϯϩⲉ. 46ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲛϥⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲛϥⲡⲟϣϥ ⲛϥⲕⲁⲧⲉϥⲧⲟ ⲛⲙⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 47ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲓⲙⲉ ⲉⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲙⲡϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲏⲉⲙⲡϥⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲥⲏϣⲉ. 48ⲡⲉⲧⲉⲙⲡϥⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲁϥⲣⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲛϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲛⲁϥ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϩⲟⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϭⲁⲗⲉϩⲁϩ ⲉⲣⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϣⲁⲧϥ ⲛϩⲁϩ.

49ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲉⲣⲟ ⲡⲉ. 50ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϯϭⲏⲡ ϣⲁⲛⲧϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 51ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲕⲁϩ. ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲱⲣϫ ⲡⲉ 52ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲛϯⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲡⲏϣ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲉϫⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϫⲛ ϣⲟⲙⲛⲧ 53ⲟⲩⲛⲟⲩⲓⲱⲧ ⲛⲁⲡⲱϣ ⲙⲛ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲩⲙⲁⲁⲩ ⲙⲙⲧⲉⲥϣⲉⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲙⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲟⲩϣⲱⲙⲉ ⲛⲙⲧⲉⲥϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲙⲧⲉⲥϣⲱⲙⲉ.

54ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲡⲉⲙⲛⲧ. ϣⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲡϩⲱⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ. 55ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲧⲟⲩⲣⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϣⲱⲡⲉ. 56ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲇⲟϭⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲡϩⲟ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲙⲡⲕⲁϩ. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲇⲟϭⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ.

57ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ. 58ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲕ ⲉϥϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲁⲧϥⲑⲉ ⲙⲡⲱⲗϭ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥⲥⲱⲕ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲩⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲛⲧⲉⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ⲛⲟϫⲕ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 59ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲙⲡⲕϯ ⲙⲡⲉⲕϩⲁⲉ ⲗⲗⲉⲡⲧⲟⲛ.

Copyright information for CopSahidica