Mark 8

ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲟⲛ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϣⲛϩⲧⲏⲉⲓ ⲉϫⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲏⲇⲏ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱϣⲙ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲥⲓⲉⲛⲁⲓ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϩⲛ ⲟⲩϫⲁⲓⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲉⲩⲛⲧⲟⲩ ϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲃⲧ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲕⲁⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲛⲗⲗⲁⲕⲙ. ⲉⲛⲧⲁⲩⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲛⲁⲣⲥⲁϣϥ ⲃⲃⲓⲣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 10 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲥⲁ ⲛⲇⲁⲗⲙⲁⲛⲟⲩⲑⲁ.

11 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉϯⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. 12 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲙ ⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ. 13 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲟⲛ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ

14 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲡⲱⲃϣ ⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲙⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲱⲧ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓ 15 ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ 16 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲩ. 17 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲩ. ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϯ ⲁⲛ ⲛϩⲧⲏⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲙ 18 ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲣϩ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲩⲉ ⲁⲛ 19 ⲛⲧⲉⲣⲓⲡⲉϣϯⲟⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡϭⲓⲥⲧⲃⲁ ⲣⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛⲕⲟⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗⲗⲁⲕⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ. 20 ⲛⲧⲉⲣⲓⲡⲱϣ ⲟⲛ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡⲉϩⲙⲉ ⲛϣⲉ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲃⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗⲗⲁⲕⲙ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ. 21 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲉⲓⲉ ⲁⲛ.

22 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲃⲗⲗⲉ. ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕⲱⲙⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ. 24 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϥⲓⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲛ. 25 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲓⲁⲧϥ ⲥⲱⲧϥ ⲁϥⲉⲓⲱⲣϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 26 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲃⲱⲕ ⲣⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ.

27 ⲁⲩⲱ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲕⲱⲙⲏ ⲛⲧⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲛⲧⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲣⲣⲱⲙⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. 28 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 29 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 30 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ.

31 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲡⲓϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲛⲥⲉⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ. 32 ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ. 33 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲅⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁⲛⲣⲣⲱⲙⲉ. 34 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲉⲓ 35 ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁϩⲙ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ . ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲙⲛ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲥ . 36 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯⲟⲥⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 37 ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛϣⲃⲃⲓⲱ ϩⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 38 ⲡⲉⲧⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ ⲛⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ

Copyright information for CopSahidica