Mark 8

1ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲟⲛ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 2ϫⲉ ϯϣⲛϩⲧⲏⲉⲓ ⲉϫⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲏⲇⲏ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ 3ⲁⲩⲱ ⲉⲓϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱϣⲙ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲟⲩⲉ. 4ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲥⲓⲉⲛⲁⲓ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϩⲛ ⲟⲩϫⲁⲓⲉ. 5ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ. 6ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲉⲩⲛⲧⲟⲩ 7ϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲃⲧ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲕⲁⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. 8ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲛⲗⲗⲁⲕⲙ. ⲉⲛⲧⲁⲩⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲛⲁⲣⲥⲁϣϥ ⲃⲃⲓⲣ 9ⲛⲉⲩⲛⲁⲣϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 10ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲥⲁ ⲛⲇⲁⲗⲙⲁⲛⲟⲩⲑⲁ.

11ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉϯⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ. 12ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲙ ⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ. 13ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲟⲛ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ

14ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲡⲱⲃϣ ⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲙⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲱⲧ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓ 15ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ 16ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲩ. 17ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲩ. ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϯ ⲁⲛ ⲛϩⲧⲏⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲙ 18ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲣϩ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲩⲉ ⲁⲛ 19ⲛⲧⲉⲣⲓⲡⲉϣϯⲟⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡϭⲓⲥⲧⲃⲁ ⲣⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛⲕⲟⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗⲗⲁⲕⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ. 20ⲛⲧⲉⲣⲓⲡⲱϣ ⲟⲛ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡⲉϩⲙⲉ ⲛϣⲉ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲃⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗⲗⲁⲕⲙ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ. 21ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲉⲓⲉ ⲁⲛ.

22ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ 23ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲃⲗⲗⲉ. ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕⲱⲙⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ. 24ⲛⲧⲉⲣⲉϥϥⲓⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲛ. 25ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲓⲁⲧϥ ⲥⲱⲧϥ ⲁϥⲉⲓⲱⲣϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 26ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲃⲱⲕ ⲣⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ.

27ⲁⲩⲱ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲕⲱⲙⲏ ⲛⲧⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲛⲧⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲣⲣⲱⲙⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. 28ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 29ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ 30ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ.

31ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲡⲓϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲛⲥⲉⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ. 32ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ. 33ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲅⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁⲛⲣⲣⲱⲙⲉ. 34ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲉⲓ 35ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁϩⲙ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ . ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲙⲛ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲥ . 36ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯⲟⲥⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 37ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛϣⲃⲃⲓⲱ ϩⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ. 38ⲡⲉⲧⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ ⲛⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ. ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ

Copyright information for CopSahidica