Matthew 27

1ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. 2ⲁⲩⲙⲟⲣϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ.

3ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲩⲧϭⲁⲓⲟϥ ⲁϥⲣϩⲧⲏϥ ⲁϥⲕⲧⲟ ⲙⲡⲙⲁⲁⲃ ⲛϩⲁⲧ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 4ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲓϯ ⲛⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲛ ⲧⲁⲛϩⲱⲃ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧⲣⲱϣⲉ. 5ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛϩⲁⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲟϭⲧϥ. 6ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲛϩⲁⲧ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲕⲟⲣⲃⲁⲛⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲛⲥⲛⲟϥ ⲧⲉ. 7ⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩϣⲱⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲉⲧⲱⲙⲥ ⲛⲛϣⲙⲙⲟ. 8ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ. 9ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲙⲁⲁⲃ ⲛϩⲁⲧ ⲉⲧⲧⲓⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ. ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϯ ϣⲁⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 10ⲁⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ.

11ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲛϭⲓ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 12ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲗⲁⲁⲩ. 13ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲅⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲟⲩⲏⲣ. 14ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ.

15ⲕⲁⲧⲁϣⲁ ⲇⲉ ⲛⲉϣⲁⲣⲉⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲕⲁⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲁϣϥ. 16ⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉϥⲟ ⲛⲥⲟⲉⲓⲧ. ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ. 17ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁⲕⲁⲛⲓⲙ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ϫⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 18ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 19ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲡⲃⲏⲙⲁ ⲁⲥϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛϭⲓ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁϩⲱⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲓϣⲡϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. 20ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲡⲉⲓⲑⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲓⲧⲉⲓ ⲛⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ. 21ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲁⲕⲁⲛⲓⲙ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲥⲛⲁⲩ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ. 22ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲁⲣⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 23ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ. ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ. 24ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ. ϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓⲱ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣⲱϣⲉ. 25ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ϩⲓϫⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ. 26ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ. ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ.

27ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ. 28ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲟⲩⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ. 29ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲛⲧ ⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲁϣ ϩⲛ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ. ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 30ⲁⲩⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲕⲁϣ ⲁⲩⲣⲱϩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 31ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲃⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲛⲧⲉⲭⲗⲁⲙⲩⲥ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ. ⲁⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ.

32ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲕⲩⲣⲏⲛⲛⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲁⲩⲕⲱⲱⲃⲉ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. 33ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ ⲉⲧⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉ. 34ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ ⲉⲥⲟⲟϥ ⲉϥⲧⲏϩ ϩⲓⲥⲓϣⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲟⲡϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲟϥ. 35ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲡⲱϣ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. 36ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ. 37ⲁⲩⲕⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲓⲧⲓⲁ ⲉⲥⲥⲏϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. 38ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲟⲩⲁ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟϥ. 39ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲛⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ. 40ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ. ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓ ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. 41ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 42ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲓⲉⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟϥ. ⲡⲣⲣⲟ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 43ⲉϣϫⲉ ⲁϥⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲉϣϫⲉ ϥⲟⲩⲁϣϥ. ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 44ⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ. ⲛⲉⲩϫⲱ ϩⲱⲟⲩ ⲙⲡⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲟϥ.

45ϫⲓⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲥⲟ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ. 46ϩⲙ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲗⲱⲉⲓ ⲉⲗⲱⲉⲓ. ⲗⲁⲙⲁ ⲥⲁⲃⲁⲕⲧⲁⲛⲉⲓ. ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲕⲁⲁⲧ ⲛⲥⲱⲕ. 47ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ. 48ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲱⲧ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲁϥⲙⲁϩⲥ ⲛϩⲙϫ ⲁϥⲙⲟⲣⲉⲥ ⲉⲩⲕⲁϣ ⲁϥⲧⲥⲟ ⲙⲙⲟϥ. 49ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱ ⲛⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲟⲩϩⲙ ⲙⲙⲟϥ. 50ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲁϥⲕⲱ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ. 51ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲁϥⲡⲱϩ ϫⲓⲛⲧⲡⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲣⲥⲛⲁⲩ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲛⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁⲩⲡⲱϩ. 52ⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ϩⲁϩ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ. 53ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲙϩⲁⲁⲩ. ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁϩ. 54ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲕⲙⲧⲟ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ. 55ⲉⲛⲉⲩⲙⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁϥ. 56ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲙⲛ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲱⲥⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ.

57ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ. ⲡⲁⲓ ⲉⲁϥⲙⲁⲑⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 58ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲁϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ. 59ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛϭⲓ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲕⲱⲱⲥ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲉⲥⲣⲁϩⲉ. 60ⲁϥⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲙϩⲁⲁⲩ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ. ⲁϥⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲱⲛⲉ ⲉⲣⲙⲡⲣⲟ ⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ. 61ⲉⲛⲉⲥⲙⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ. ⲙⲛ ⲧⲕⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ.

62ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲡⲉ. ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. 63ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲓⲛⲉϥⲟⲛϩ. ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲛⲛⲥⲁ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. 64ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲱⲣϫ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϣⲁⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉϥⲓⲧϥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲛⲧⲉⲑⲁⲏ ⲙⲡⲗⲁⲛⲏ ⲑⲟ ⲉⲧϣⲟⲣⲡ. 65ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ϫⲉ ϫⲓ ⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲣϫϥ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ. 66ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱⲣϫ ⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲡⲱⲛⲉ ⲙⲛ ⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica