Philippians 3

1ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲣⲁϣⲉ ϩⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲣⲁⲥⲉϩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ. ⲛⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩⲱⲣϫ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲉ. 2ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲡϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. 3ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ. 4ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲩⲛⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲕⲁϩⲧⲏⲓ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥⲕⲱ ⲛϩⲧⲏϥ ⲉⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϩⲟⲩⲟ 5ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲥⲃⲃⲉ ϩⲙ ⲡⲁⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ ⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 6ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲕⲱϩ ⲉⲓⲡⲏⲧ ⲛⲥⲁ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲧⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 7ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ ⲉⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲏⲩ. ⲁⲓⲟⲡⲟⲩ ⲉⲟⲥⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 8ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱⲡ ϭⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ϩⲉⲛⲟⲥⲉ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓϯⲟⲥⲉ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ϯⲱⲡ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 9ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲙⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 10ⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲁⲩⲱ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲛ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲉⲓϫⲓ ⲙⲡϩⲣⲃ ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ. 11ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉⲉⲓ ⲉⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ

12ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲱ ⲁⲛ ⲉⲓϫⲓ. ⲏⲁⲓⲟⲩⲱ ⲉⲉⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ϯⲡⲏⲧ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲧⲁϩⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲟⲓ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 13ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲧⲁϩⲟ. ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲓⲣⲡⲱⲃϣ ⲙⲉⲛ ⲛⲛⲁⲡⲁϩⲟⲩ. ⲉⲓⲡⲱⲣϣ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲑⲏ. 14ⲉⲓⲡⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 15ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲣⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ. ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲉⲥⲙⲟⲧ. ⲡⲁⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲟⲗⲡϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 16ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁϩⲟϥ ⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ.

17ⲧⲛⲧⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲥⲙⲟⲧ. 18ⲟⲩⲛ ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲓⲙⲉ. ⲛϫⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 19ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩϩⲁⲏ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲁⲓ ⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲩϣⲓⲡⲉ ⲛⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁ ⲡⲕⲁϩ. 20ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲙⲁ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ. ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 21ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϣⲓⲃⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉⲛⲑⲃⲃⲓⲟ ⲉⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ.

Copyright information for CopSahidica