Revelation of John 18

1ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲩⲛⲧϥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ. 2ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲁⲥϩⲉ ⲛϭⲓ ⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱϩ ⲛⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ϩⲁⲗⲏⲧ ⲛⲓⲙ. 3ϩⲓ ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉⲧⲃⲏⲧ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲏⲣⲡ ⲙⲡϭⲱⲛⲧ ⲛⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ ⲁⲩϩⲉ ⲛϭⲓ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲙⲡⲟⲣⲟⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲥϫⲏⲣ.

4ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲕⲉⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲓⲛⲟⲛⲉⲓ ⲉⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲧⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲥⲡⲗⲩⲅⲏ 5ϫⲉ ⲁⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲥⲉ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ. 6ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲛⲧⲁⲥⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲟⲟⲃⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲛⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲉⲥϫⲱ ⲉⲛⲧⲁⲥⲕⲉⲣⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲉⲣⲁ ⲛⲁⲥ ⲛⲥⲛⲁⲩ 7ⲛⲉⲥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲥϫⲏⲣ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϯⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲛⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲏⲃⲉ. ϫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲓⲟ ⲛⲭⲏⲣⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉϩⲏⲃⲉ. 8ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲥⲉⲛⲏⲩⲛϭⲓ ⲛⲉⲥⲡⲗⲩⲅⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲏⲃⲉ ⲙⲛ ⲡϩⲉⲃⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣⲟⲕϩⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ϫⲉ ⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ.

9ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲛⲥⲉⲛⲉϩⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲏⲣ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ 10ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥϩⲁⲡ.

11ⲛⲙⲡⲟⲣⲟⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲛⲥⲉⲣϩⲏⲃⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ϫⲉ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲉⲩⲁⲩⲁⲁⲛ 12ⲟⲩⲁⲩⲁⲁⲛ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲓ ϩⲁⲧ ϩⲓ ⲉⲛⲉ ⲙⲙⲉ ϩⲓ ⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲓ ϣⲛⲥ ϩⲓ ϫⲏϭⲉ ϩⲓ ⲥⲓⲣⲓⲕⲟⲛ ϩⲓ ⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ϩⲓ ϣⲉ ⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ϩⲓ ⲥⲕⲉⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲗⲉⲫⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲛ ϩⲓ ⲥⲕⲉⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲉ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲓ ϩⲟⲙⲛⲧ ϩⲓ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ϩⲓ ⲙⲁⲣⲙⲁⲣⲟⲛ 13ϩⲓ ϭⲓⲛⲛⲁⲙⲟⲙⲟⲛ ϩⲓ ⲁⲙⲟⲙⲟⲛ ϩⲓ ϣⲟⲩϩⲏⲛⲉ ϩⲓ ⲥⲧⲟⲓ ϩⲓ ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ϩⲓ ⲏⲣⲡ ϩⲓ ⲛⲉϩ ϩⲓ ⲥⲁⲙⲓⲧ ϩⲓ ⲧⲃⲛⲏ ϩⲓ ⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲓ ϩⲧⲟ ϩⲓ ⲙⲁⲥⲡⲟⲣⲕ ϩⲓ ϭⲁⲙⲟⲩⲗ ϩⲓ ⲃⲣϭⲟⲟⲩⲧ ϩⲓ ϩⲙϩⲁⲗ. 14ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲡⲟⲣⲁ ⲛⲧⲟⲩⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲣⲩⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ. 15ⲛⲉⲙⲡⲟⲣⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲥⲉⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲁⲍⲁⲛⲟⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣϩⲃⲃⲉ 16ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲛϣⲛⲥ ϩⲓ ϫⲏϭⲉ ϩⲓ ⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ϩⲓ ⲛⲟⲩⲃ ϩⲓ ⲉⲛⲉ ⲙⲙⲉ ϩⲓ ⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ 17ϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲥϣⲱϥ ⲛϭⲓ ϯⲛⲟϭ ⲙⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ. ⲁⲩⲱ ⲣⲉϥⲣϩⲙⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲥϭⲏⲣ ϩⲛ ⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲛⲉϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ϩⲛ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ 18ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲟϭ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛϭⲓ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 19ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲉϫ ⲉⲓⲧⲛ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉⲩⲣϩⲏⲃⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲛⲉϫⲏⲩ ϩⲛ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ϫⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲥⲣϫⲁⲓⲉ. 20ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲧⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲁⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ.

21ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛϫⲱⲱⲣⲉ ⲁϥϥⲓ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲱⲛⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛⲛⲟⲩⲧ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲩⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲥϣⲛⲉ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲥⲉⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 22ⲁⲩⲱ ⲛϭⲓⲑⲁⲣⲟⲧⲟⲥ ϩⲓ ⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲟⲛ ϩⲓ ⲣⲉϥϫⲱ ϩⲓ ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲭⲛⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉⲩϭⲛⲧⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩⲥⲉⲧⲙ ϩⲣⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁⲭⲁⲛⲏ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲙⲏ ⲙⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϩⲓ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ 23ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩϫⲉⲣⲉ ϩⲏⲃⲥ ⲛϩⲏⲧⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲛⲟϭ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲩⲟ ⲛⲉϣⲱⲧ ⲛⲉ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲁⲩⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛϭⲓ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 24ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙⲛ ⲡⲁ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩϩⲟⲧⲃⲟⲩ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁ.

Copyright information for CopSahidica