Revelation of John 20

1ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲛϣⲟϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ϩⲛ ⲧⲉϥϭⲓϫ. 2ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡϩⲟϥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ 3ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲧⲁⲙ ⲉⲣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲱⲃⲉ ⲉⲣⲱϥ ϫⲉ ⲛⲛⲉϥⲡⲗⲁⲛⲁ ϭⲉ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲁ ⲛⲧⲉ ⲧϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ.

4ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩϫⲓ ⲙⲡⲉϥⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ ⲏⲉϫⲛ ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲁⲩⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲣⲣⲟ ⲙⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. 5ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲡⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. 6ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧϥ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ϩⲛ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲉ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲙⲙⲟⲩ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲣⲣⲣⲟ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲧϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ.

7ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲛ ϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉ 8ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅⲱⲅ ⲙⲛ ⲙⲁⲅⲱⲅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϣⲱ ⲛⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ. 9ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲡⲱϭϫ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲕⲱϩⲧ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩ. 10ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲛⲕⲱϩⲧ ϩⲓ ⲑⲏⲛ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲩⲛⲟⲩϫ ⲙⲡⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲥⲉⲧⲙϫⲓⲙⲧⲟⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ.

11ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲁⲡⲕⲁϩ ⲡⲱⲧ ⲙⲛ ⲧⲡⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲁϥⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲙⲁ ⲛⲁⲩ 12ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲛⲟϭ ⲙⲛ ⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩⲡⲉⲣϣ ϩⲉⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲕⲉϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲡⲁⲡⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ. 13ⲁⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲥⲁ ϯⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲙⲛ ⲁⲙⲛⲧⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ. 14ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲙⲛ ⲁⲙⲛⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲛⲥⲁⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲙⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲧⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉ. 15ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲏϩ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲧⲗⲓⲙⲛⲏ ⲛⲥⲁⲧⲉ.

Copyright information for CopSahidica