Revelation of John 22

1ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉⲩⲉⲓⲉⲣⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲕⲣⲩⲥⲧⲁⲗⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ. 2ⲉⲧⲛⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲧⲉⲓⲁ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲏⲛ ⲛⲱⲛϩ ϩⲓ ⲡⲉⲓⲥⲁ ⲙⲛ ⲡⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϥϯ ⲙⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲣⲉⲉⲃⲟⲧ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϭⲱⲱⲃⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲑⲉⲣⲁⲡⲓⲁ ⲛⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 3ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲃⲟⲧⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ 4ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲥⲏϩ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲩⲧⲉϩⲛⲉ. 5ⲛⲧⲉⲧⲙ ⲟⲩϣⲏ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲉⲧⲙⲣⲭⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉⲛϩⲏⲃⲥ ⲙⲛ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲣⲏ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲣⲣⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ.

6ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 7ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲧⲁⲭⲏ. ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ.

8ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲓⲡⲁϩⲧ ⲉⲧⲣⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲛⲁⲓ. 9ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲱⲣ ⲁⲛⲅ ⲡⲉⲕϣⲃⲏⲣ ϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲕⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲏⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲣⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲩⲧⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. 11ⲡⲉⲧϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲱϩⲙ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲃⲃⲟϥ ⲟⲛ.

12ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲃⲉⲕⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉϯ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 13ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲗⲫⲁ ⲁⲩⲱ ⲱ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲁⲏ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲱⲕ.

14ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϣⲏⲛ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲙⲡⲩⲗⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. 15ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲙⲁⲕⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ ⲙⲛ ⲛⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡϭⲟⲗ

16ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲓⲟⲩ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲟ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 17ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙⲛ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲥⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ. ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲓⲙⲟⲟⲩ ⲛⲱⲛϩ ⲛϫⲓⲛϫⲏ.

18ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲅ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲛⲉⲡⲗⲏⲅⲏ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ 19ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲓⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϥⲓ ⲡⲉϥⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡϣⲏⲛ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ.

20ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲉ ϯⲛⲏⲩ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲁⲙⲟⲩ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.

21ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϩⲁⲙⲏⲛ.

Copyright information for CopSahidica