Romans 10

1ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲙⲛⲡⲁⲥⲟⲡⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ 2ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲕⲱϩ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. 3ⲉⲩⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲧⲁϩⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ. ⲙⲡⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 4ⲡϫⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ.

5ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛⲁⲁⲥ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ⲛϩⲏⲧⲥ. 6ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. 7ⲏⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 8ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ. ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ. 9ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲕⲧⲁⲡⲣⲟ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲕⲛⲁⲱⲛϩ. 10ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ ⲡϩⲏⲧ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ. 11ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ. 12ⲙⲛ ⲡⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛ ⲡⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. ⲡⲓϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥⲟ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ. 13ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ.

14ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ. ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ. 15ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉⲩⲧⲙϫⲟⲟⲩⲥⲉ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲉⲥⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 16ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ϣⲁⲣⲉ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ. 17ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲧⲙ ⲧⲉ. ⲡⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. 18ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ. ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲁⲡⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲡⲱϩ ϣⲁ ⲁⲣⲏϫⲥ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. 19ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉ ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲓⲙⲉ. ϣⲁⲣⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯⲕⲱϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ϯⲛⲁϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϫⲛ ⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲑⲏⲧ. 20ϣⲁⲣⲉ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ. ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ. 21ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲓⲡⲣϣ ⲛⲁϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ ⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲱϩⲙ.

Copyright information for CopSahidica