Romans 13

1ⲙⲁⲣⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ. ⲙⲛ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲏϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 2ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲉⲧϯ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲓ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲁⲡ 3ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲣⲓⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ. 4ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲉ ⲉⲩⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ⲉⲓⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲥⲫⲟⲣⲓ ⲛⲧⲥⲏ ϥⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ⲛⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. 5ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϣϣⲉ ⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ. ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲕⲉⲥⲩⲛⲓⲇⲏ ⲥⲓⲥ. 6ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛϯϣⲱⲙ. ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ ⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ 7ϯ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲱⲧⲛ ⲡϣⲱⲙ ⲙⲡⲁ ⲡϣⲱⲙ ⲡⲧⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲁ ⲡⲧⲉⲗⲟⲥ ⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲁ ⲑⲟⲧⲉ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲁ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ.

8ⲙⲡⲣⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁ ⲡⲙⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲑⲓ ⲧⲟⲩⲱϥ ⲁϥϫⲉⲕ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ. 9ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲛⲉⲕϩⲱⲧⲃ ⲛⲛⲉⲕϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉϣⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲛ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ. 10ⲙⲉⲣⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱⲥ. ⲡϫⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ.

11ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ϫⲉ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲡϩⲓⲛⲏⲃ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 12ⲁⲧⲉⲩϣⲏ ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ. ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛⲕⲱ ϭⲉ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲕⲁⲕⲉ. ⲛⲧⲛϯ ⲇⲉ ϩⲓⲱⲱⲛ ⲛⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 13ϩⲱⲥ ⲉⲛϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲛⲧⲥⲁⲛⲏⲩ ϩⲛ ϩⲉⲛϫⲏⲣ ⲁⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϯϩⲉ ϩⲛ ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛϫⲱϩⲙ ϩⲛ ϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲱϩ. 14ⲁⲗⲗⲁ ϯϩⲓⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲉϩⲉⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ.

Copyright information for CopSahidica