Romans 2

1ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲙⲛⲧⲕϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϫⲱ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ϩⲙ ⲡϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕϭⲁⲓⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲟⲩⲁⲁⲕ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲱⲕ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲕⲣⲓⲛⲉ. 2ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡϩⲁⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲙⲉ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ. 3ⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲱⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲣⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲡϩⲁⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 4ϫⲛ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲕⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲁⲛⲟⲭⲏ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ. ⲉⲕⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. 5ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲛϣⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲛϥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲛ ⲉⲕⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ. ⲙⲛ ⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϩⲁⲡ ⲙⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 6ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 7ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲙⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 8ⲛⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ ⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲉⲧⲟ ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲧⲙⲉ. ⲉⲧⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲉⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ. ⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ⲙⲛ ⲟⲩϭⲱⲛⲧ 9ⲙⲛ ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛ ⲟⲩⲗⲱϫϩ ⲉϫⲛ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛ ⲡⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. 10ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛ ⲡⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ. 11ⲙⲛϫⲓϩⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϫⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϫⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 13ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟⲟⲩ. 14ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲩⲥⲉⲓ ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 15ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲧⲟⲩⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϥⲥⲏϩ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ. ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲩⲅⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲏⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱϩⲙ. 16ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲑⲏⲡ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

17ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 18ⲁⲩⲱ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲕⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 19ⲉⲕⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲟ ⲛϫⲁⲩⲙⲟⲉⲓⲧ ⲛⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲛⲉⲧϩⲙ ⲡⲕⲁⲕⲉ. 20ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲛⲥⲁϩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩⲛⲧⲁⲕ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϩⲣⲃ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 21ⲡⲉⲧϯⲥⲃⲱ ϭⲉ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲅϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲓ ⲟⲩⲉ ⲕϫⲓⲟⲩⲉ 22ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲕⲟ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲡⲉⲧϥⲱⲧⲉ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲕϣⲱⲗ ⲛⲛⲉⲣⲡⲏⲩⲉ. 23ⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϩⲓⲧⲙ ⲡⲧⲣⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲥⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 24ⲡⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ. 25ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲣ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲡⲉⲕⲥⲃⲃⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ. 26ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲡ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲃⲃⲉ 27ⲛⲧⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉⲁⲥϫⲉⲕ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲛ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲉⲧⲟ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 28ⲙⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲡⲥⲃⲃⲉ. 29ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲏⲡ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲃⲃⲉ ⲙⲡϩⲏⲧ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲥϩⲁⲓ ⲁⲛ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲧⲁⲉⲓⲟ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

Copyright information for CopSahidica