Romans 6

1ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲧⲁⲣⲛϭⲱ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲣϩⲟⲩⲟ. 2ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. ⲛⲁⲓ ⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲱⲛϩ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲉⲉⲓⲛⲁⲩ ⲛϩⲏⲧϥ. 3ⲏⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. ⲛⲧⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ. 4ⲁⲩⲧⲟⲙⲥⲛ ϭⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲃⲣⲣⲉ ⲛⲱⲛϩ. 5ⲉϣϫⲉ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϣⲃⲣⲧⲱϭⲉ ⲙⲡⲓ ⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲉⲓⲉ ⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲙⲡⲉϥⲕⲉⲧⲱⲟⲩⲛ. 6ⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲉϣⲧ ⲡⲉⲛⲣⲙⲛⲁⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ. 7ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ. 8ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲱⲛϩ ⲛⲙⲙⲁϥ. 9ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛϥⲛⲁⲥⲟⲧϥ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲩ. ⲙⲡⲙⲟⲩ ϭⲉ ⲟⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 10ⲡⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲡⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲧϥⲟⲛϩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟⲛϩ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11ⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲧⲉⲧⲛⲟⲛϩ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.

12ⲙⲡⲣⲧⲣⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ϭⲉ ⲣⲣⲣⲟ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. 13ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 14ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛ. ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ.

15ⲁϩⲣⲟϥ ϭⲉ ⲧⲁⲣⲛⲣⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉ ⲛⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. 16ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲁϥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲏⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲏⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 17ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲡⲉ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁⲩϯ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟϥ. 18ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲙϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲧⲉⲧⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 19ⲉⲓϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲁⲣⲝ. ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩⲧⲃⲃⲟ. 20ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲣⲙϩⲉ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 21ⲁϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏ ⲧⲛⲉϥ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲑⲁⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ. 22ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲣⲙϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩⲧⲃⲃⲟ ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 23ⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲙⲟⲩ. ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ.

Copyright information for CopSahidica