Romans 9

1ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ. ⲉⲥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲁⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ϩⲙ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 2ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲗⲩⲡⲏ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲁⲧⲱϫⲛ ϩⲙ ⲡⲁϩⲏⲧ. 3ⲛⲉⲓϣⲗⲏⲗ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲥⲧⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ 4ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙⲛ ⲧⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲡϣⲙϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲏⲧ. 5ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲓϫⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ. 6ⲟⲩⲭ ⲟⲓⲟⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲉ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. 7ⲟⲩⲇⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲉ ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. 8ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲡⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. 9ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲁ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲁⲣⲣⲁ. 10ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲕⲉϩⲣⲉⲃⲉⲕⲕⲁ. ⲉⲁⲥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲟⲩⲁ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲓⲥⲁⲁⲕ. 11ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲣϩⲱⲃ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲏⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲧⲱϣ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 12ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲧⲱϩⲙ. ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲁⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲕⲟⲩⲓ. 13ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲁⲓⲙⲉⲣⲓⲧϥ. ⲏⲥⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲙⲉⲥⲧⲱϥ.

14ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲙⲏ ⲟⲩⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ. 15ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲛⲁ ⲙⲡⲉ ϯⲛⲁⲛⲁ ⲛⲁϥ. ⲧⲁϣⲛϩⲧⲏⲓ ϩⲁ ⲡⲉϯⲛⲁϣⲛϩⲧⲏⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. 16ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲙⲡⲁ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲁ ⲡⲉⲧⲡⲏⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁ ⲡⲉ. 17ϣⲁⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲥ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲕ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲟⲩⲉⲛϩ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲕ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲱ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ. 18ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲡⲉⲧϥⲟⲩⲁϣϥ ⲡⲉϣⲁϥⲛⲁ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϥⲟⲩⲁϣϥ ϣⲁϥϯⲛϣⲟⲧ ⲛⲁϥ.

19ⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟϥ ϥϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. 20ⲱⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲕ ⲛⲓⲙ ϩⲱⲱϥ ⲉⲟⲩⲱϣⲃ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲓ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. 21ⲏⲙⲛⲧⲉ ⲡⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲁⲙⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲓⲟⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲉⲩⲧⲁⲉⲓⲟ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲱϣ. 22ⲉϣϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉϥϭⲟⲙ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲛϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲏ ⲛⲟⲣⲅⲏ ⲉⲩⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 23ϫⲉ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ ϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲏ ⲛⲛⲁ. ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ. 24ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ. ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 25ⲛⲑⲉ ⲟⲛ ⲉϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲱⲥⲏⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲣⲓⲧ. 26ⲛⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ. 27ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲇⲉ ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲏⲡⲉ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲣⲑⲉ ⲙⲡϣⲱ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲟⲩϣⲱϫⲡ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ. 28ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲁⲁϥ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ. 29ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ϣⲱϫⲡ ⲛⲁⲛ ⲛⲟⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁ. ⲛⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ. ⲛⲧⲛⲉⲓⲛⲉ ⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ.

30ⲉⲛⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ϫⲉ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲡⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲥⲁ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲧⲁϩⲉⲧ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 31ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲇⲉ ⲉϥⲡⲏⲧ ⲛⲥⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡϥⲧⲁϩⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 32ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱⲣⲡ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲛϫⲣⲟⲡ 33ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ϩⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛϫⲣⲟⲡ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϥⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ.

Copyright information for CopSahidica