1 Chronicles 7

Jisakarovi su sinovi bili Tola i Fua, Jašub i Šimron, njih četvorica. Tolini sinovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, glavari obitelji od Tole, hrabri junaci svrstani po srodstvu; bilo ih je na broju za Davidova vremena dvadeset i dvije tisuće i šest stotina. Uzijevi sinovi: Jizrahja; Jizrahjini sinovi: Mihael, Obadja, Joel i Jišija, u svemu pet glavara. S njima je po obiteljima srodnih bilo u vojnim četama za rat trideset i šest tisuća ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova. Njihove braće po svim Jisakarovim rodovima, hrabrih junaka, bilo je svega osamdeset i sedam tisuća i svi su bili popisani u plemenskim rodovnicima. Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica. Belini sinovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih glavara, hrabrih junaka; u plemenskom popisu bilo je zapisanih dvadeset dvije tisuće i trideset četiri. Bekerovi sinovi: Zimra, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet, svi Bekerovi sinovi. U plemenskom popisu po koljenima, po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je zapisano dvadeset tisuća i dvije stotine. 10 Jediaelovi sinovi: Bilhan, Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar. 11 Svih Jediaelovih sinova po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je sedamnaest tisuća i dvije stotine, sve za rat sposobnih. 12 Šupim i Hupim. Sinovi Irovi: Hušim; njegov sin Aher. 13 Naftalijevi sinovi: Jahasiel, Guni, Jeser i Šalum. Bilhini sinovi. 14 Manašeovi sinovi: Asriel, koga je rodila Manašeova inoča Aramejka; ona je rodila i Makira, Gileadova oca. 15 Makir je oženio Hupima i Šupima; sestra mu se zvala Maaka; ime drugome bilo je Selofhad, a Selofhad je imao kćeri. 16 Makirova žena Maaka rodila je sina, komu je nadjela ime Pereš. Bratu mu je dala ime Šareš, a njegovi su sinovi bili Ulam i Rakem. 17 Ulamovi sinovi: Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manašeova sina. 18 Njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda, Abiezera i Mahlu. 19 Šemidini su sinovi bili: Ahjan, Šekem, Likhi i Aniam. 20 Efrajimovi sinovi: Šutelah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat, 21 njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Njih su ubili gatski građani, rođeni u zemlji, jer su sišli da im otmu stoku. 22 Zato je njihov otac Efrajim tugovao dugo vremena, a braća su mu odlazila da ga tješe. 23 Onda je ušao k svojoj ženi i ona je zatrudnjela i rodila sina, a on mu nadjenu ime Berija, jer se nesreća dogodila u njegovoj kući. 24 Kći mu je bila Šeera, koja je sagradila Donji i Gornji Bet Horon i Uzen Šeeru. 25 Sin mu je bio Refah i Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan, 26 njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama, 27 njegov sin Nun, njegov sin Jošua. 28 Njihov posjed i njihova naselja bili su Betel i njegova sela, s istoka Naaran, sa zapada Gazer i njegova sela, Šekem i njegova sela do Gaze s njezinim selima. 29 U rukama Manašeovih sinova bio je Bet Šean sa svojim selima, Tanak sa svojim selima, Megido sa svojim selima, Dor sa svojim selima. U njima su živjeli sinovi Izraelova sina Josipa. 30 Ašerovi su sinovi bili: Jimna, Jišva, Jišvi i Berija, i njihova sestra Seraha. 31 Berijini sinovi: Heber i Malkiel; on je bio Birzajitov otac. 32 Heber postade otac Jafletu, Šomeru, Hotamu i njihovoj sestri Šui. 33 Jafletovi su sinovi bili: Pasak, Bimhal i Ašvat; to su bili Jafletovi sinovi. 34 A sinovi njegova brata Šomera: Rohga, Huba i Aram. 35 Sinovi njegova brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal. 36 Sofahovi sinovi: Suah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra, 37 Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera. 38 Jeterovi sinovi: Jefune, Fispa i Ara. 39 Ulini sinovi: Arah, Haniel i Risja. 40 Svi su oni bili Ašerovi sinovi, obiteljski glavari, probrani hrabri junaci, glavari među knezovima; kad su bili popisani, bilo ih je dvadeset i šest tisuća ljudi u bojnim četama.
Copyright information for Cro