1 Chronicles 8

1 Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Ašbela, trećeg Ahraba, 2četvrtog Nohu i petog Rafu. 3Belini su sinovi bili: Adar, Gera, Ehudov otac, 4Abišua, Naaman, Ahoah, 5Gera, Šefufan i Huram. 6Oni su bili Ehudovi sinovi i bili su obiteljski glavari onima koji su živjeli u Gebi, odakle su ih odveli u sužanjstvo u Manahat; 7Naaman, Ahija i Gera; on ih je vodio u sužanjstvo i rodio Uzu i Ahihuda. 8Šaharajim, pošto je otpustio žene Hušimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju: 9sa svojom ženom Hodešom imao je sinove Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama, 10Jeusa, Sakju i Mirmu; to su bili njegovi sinovi, obiteljski glavari. 11S Hušimom je rodio Abituba i Elpaala. 12Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Mišam i Šamed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima. 13Zatim Berija i Šema. Oni su bili obiteljski glavari onima koji su živjeli u Ajalonu i istjerali su gatske stanovnike. 14Njegov brat: Šešak. Jeremot, 15Zabadja, Arad i Eder, 16Mihael, Jišpa i Joha bili su Berijini sinovi. 17Zebadja, Mešulam, Hizki, Haber, 18Jišmeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi. 19Jakim, Zikri, Zabdi, 20Elijoenaj, Siltaj, Eliel, 21Adaja, Beraja i Šimrat bili su Šimijevi sinovi. 22Jišpan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zikri, Hanan, 24Hananija, Elam, Antotija, 25Jifdeja, Fenuel bili su Šešakovi sinovi. 26Šamšeraj, Šeharja, Atalija, 27Jaarešja, Elija i Zikri bili su Jerohamovi sinovi. 28To su bili glavari obitelji svrstanih po koljenima. Živjeli su u Jeruzalemu. 29U Gibeonu su živjeli: praotac Gibeon, čija se žena zvala Maaka. 30Njegov je sin prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Nadab, 31Gedor, Ahjo, Zaker, 32i Miklot, koji je rodio Šimu; pa su i oni živjeli kod svoje braće u Jeruzalemu, sa svojom braćom. 33Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba, Ešbaala, 34Jonatanov je sin bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku. 35Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tarea i Ahaz. 36Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu. 37Mosa rodi Biniju, čiji je sin bio Rafa, a njegov sin Elasa, njegov sin Asel. 38Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, njegov prvenac, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; svi su oni bili Aselovi sinovi. 39Sinovi njegova brata Ešeka bili su: Ulam, prvenac mu, drugi Jehuš, treći Elifelet. 40Ulamovi su sinovi bili hrabri junaci koji su zapinjali luk i imali mnogo sinova i unuka, sto pedeset. Svi su oni bili od Benjaminovih sinova.
Copyright information for Cro