1 Kings 4

Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom, a evo njegovih odličnika: Azarja, sin Sadokov, svećenik; Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, bilježnici; Jošafat, sin Ahiludov, savjetnik; Benaja, sin Jojadin, vojskovođa; Sadok i Ebjatar, svećenici. Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima; Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev; Ahišar, upravitelj dvora; Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske; Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku. Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje. Evo njihovih imena: ...sin Hurov, u gori Efrajimovoj; ...sin Dekerov, u Makasu, Šaalbimu, Bet Šemešu, Elonu do Bet Hanana; 10 ...sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijaše Soho i sav kraj heferski; 11 ...sin Abinadabov, nad svim okružjem dorskim; žena mu je bila Tafata, kći Salomonova; 12 Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet Šeanu, koji je pokraj Saretana niže Jizreela, od Bet Šeana do Abel Mekole, i preko Jokmeama. 13 ...sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila Sela Jaira, sina Manašeova, koja su u Gileadu; imao je i područje Argob koje leži u Bašanu, šezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od tuča; 14 Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu; 15 Ahimaas u Naftaliju; i on se oženio jednom Salomonovom kćeri - Bosmatom. 16 Baana, sin Hušajev, u Ašeru i na visoravnima; 17 Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru; 18 Šimej, sin Elin, u Benjaminu; 19 Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Povrh toga bio je još jedan namjesnik u zemlji. 20 Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijaše ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.
Copyright information for Cro