Genesis 5

Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju; stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek. Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije. Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. 10 Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 11 Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije. 12 Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. 13 Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 14 Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije. 15 Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. 16 Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 17 Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije. 18 Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. 19 Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 20 Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije. 21 Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah. 22 Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 23 Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina. 24 Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze. 25 Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek. 26 Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri. 27 Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije. 28 Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin. 29 Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo." 30 Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 31 Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije. 32 Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.
Copyright information for Cro