Numbers 2

1 Jahve reče Mojsiju i Aronu: 2"Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje. 3Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov. 4Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih. 5Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov. 6Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih. 7Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov. 8Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih. 9Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju! 10S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov. 11Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih. 12Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev. 13Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih. 14Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov. 15Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih. 16Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi! 17Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom. 18Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov. 19Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih. 20Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov. 21Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih. 22Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev. 23Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih. 24Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći! 25Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev. 26Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih. 27Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov. 28Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih. 29Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov. 30Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih. 31Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama." 32To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset. 33Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju. 34U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici.
Copyright information for Cro