Genesis 10

1Tito jsou pak rodové synů Noé, Sema, Chama a Jáfeta, jimž se tito synové zrodili po potopě. 2Synové Jáfetovi: Gomer a Magog, a Madai, a Javan, a Tubal, a Mešech, a Tiras. 3Synové pak Gomerovi: Ascenez, Rifat, a Togorma. 4Synové pak Javanovi: Elisa a Tarsis, Cetim a Dodanim. 5Od těch rozděleni jsou ostrovové národů po krajinách jejich, každý podlé jazyku svého, vedlé čeledi své, v národech svých. 6Synové pak Chamovi: Chus a Mizraim a Put a Kanán. 7A synové Chusovi: Sába, Evila, a Sabata, a Regma, a Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan. 8Zplodil také Chus Nimroda; onť jest počal býti mocným na zemi. 9To byl silný lovec před Hospodinem; protož se říká: Jako Nimrod silný lovec před Hospodinem. 10Počátek pak jeho království byl Babylon a Erech, Achad a Chalne, v zemi Sinear. 11Z země té vyšel do Assur, kdežto vystavěl Ninive, a Rohobot město, a Chále, 12A Rezen mezi Ninive a mezi Chále; toť jest město veliké. 13Mizraim pak zplodil Ludim a Anamim, a Laabim, a Neftuim, 14A Fetruzim, a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští) a Kafturim. 15Kanán pak zplodil Sidona prvorozeného svého, a Het, 16A Jebuzea, a Amorea, a Gergezea, 17A Hevea, a Aracea, a Sinea, 18A Aradia, a Samarea, a Amatea; a potom odtud rozprostřely se čeledi Kananejských. 19A bylo pomezí Kananejských od Sidonu, když jdeš k Gerar až do Gázy; a odtud když jdeš k Sodomě a Gomoře, a Adama a Seboim až do Lázy. 20Ti jsou synové Chamovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých. 21Semovi také, otci všech synů Heber, bratru Jáfeta staršího zrozeni jsou synové. 22A tito jsou synové Semovi: Elam, a Assur, a Arfaxad, a Lud, a Aram. 23Synové pak Aramovi: Hus, a Hul, a Geter, a Mas. 24Potom Arfaxad zplodil Sále; a Sále zplodil Hebera. 25Heberovi také narodili se dva synové; jméno jednoho Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, a jméno bratra jeho Jektan. 26Jektan pak zplodil Elmodada, a Salefa, a Azarmota, a Járe, 27A Adoráma, a Uzala, a Dikla, 28A Obale, a Abimahele, a Sebai, 29A Ofira, a Evila, a Jobaba; všickni ti jsou synové Jektanovi. 30A bylo bydlení jejich od Mesa, když jdeš k Sefar hoře na východ slunce. 31Tiť jsou synové Semovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých. 32Ty jsou čeledi synů Noé po rodech svých, v národech svých; a od těch rozdělili se národové na zemi po potopě.
Copyright information for CzeBKR