Genesis 11

Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné. I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam. A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna. Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi. Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští. A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati. Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl. A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho. Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi. 10 Titoť jsou rodové Semovi: Sem, když byl ve stu letech, zplodil Arfaxada ve dvou letech po potopě. 11 A byl živ Sem po zplození Arfaxada pět set let; a plodil syny a dcery. 12 Arfaxad pak živ byl pět a třidceti let, a zplodil Sále. 13 A po zplození Sále živ byl Arfaxad čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery. 14 Sále také živ byl třidceti let, a zplodil Hebera. 15 A živ byl Sále po zplození Hebera čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery. 16 Živ pak byl Heber čtyři a třidceti let, a zplodil Pelega. 17 A živ byl Heber po zplození Pelega čtyři sta a třidceti let; a plodil syny a dcery. 18 Peleg pak živ byl třidceti let, a zplodil Réhu. 19 A živ byl Peleg po zplození Réhu dvě stě a devět let; a plodil syny a dcery. 20 Réhu také živ byl třidceti a dvě létě, a zplodil Sáruga. 21 A po zplození Sáruga živ byl Réhu dvě stě a sedm let; a plodil syny a dcery. 22 Živ pak byl Sárug třidceti let, a zplodil Náchora. 23 A byl živ Sárug po zplození Náchora dvě stě let; a plodil syny a dcery. 24 Náchor pak živ byl dvadceti a devět let, a zplodil Táre. 25 A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery. 26 Živ pak byl Táre sedmdesáte let, a zplodil Abrama, Náchora a Hárana. 27 Tito jsou pak rodové Táre: Táre zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota. 28 Umřel pak Háran prvé než Táre otec jeho v zemi narození svého, totiž v Ur Kaldejských. 29 I zpojímali sobě ženy Abram a Náchor; jméno ženy Abramovy Sarai, a jméno ženy Náchorovy Melcha, dcera Háranova, kterýž byl otec Melchy a Jeschy. 30 Byla pak Sarai neplodná, a neměla dětí. 31 I vzal Táre Abrama syna svého, a Lota syna Háranova, vnuka svého, a Sarai nevěstu svou, ženu Abrama syna svého, a vyšli spolu z Ur Kaldejských, aby se brali do země Kananejské, a přišli až do Cháran, a bydlili tam. 32 A byli dnové Táre dvě stě a pět let; i umřel Táre v Cháran.
Copyright information for CzeBKR