Acts 19

Pol Ĩ Oun Efesus Taun

1Apolos ĩ fau Korin taun ibod mog, Pol ĩ teneub atu iyok ile, Efesus taun wõ yen. An ĩ, dõ fiya tamo kayau tunĩ fotou fiyeĩd fen, 2to fiyẽdin, “Ã momoi ge fen, Awa Uur Fateul walegen de?”

Idi ĩ dirokenen, “Sã, amã Awa Uur Fateul ibodok ya anĩg to karĩ maun.”

3Age de di, Pol idi to fedin, “Age fiyauf are, ere naan anĩ ã walegen?”

Idi ĩ dirokenen, “Jon nẽ naan igũya anĩ.”

4Pol iron, “Jon nẽ naan igũya are wau faleiya nẽ naan igũya. Jon ĩ yogo, dumen tamo taka isif ĩ nigin momoi douf nigin, tamo kayau irokenẽdin, tamo are Jesus.” 5Idi od enei karĩ de fen, Odug Jesus yana bunem naan dalen. 6Pol ima tetedin ino di, Awa Uur Fateul idi bun isin. Age fe di, idi od fire fire nem wogõ de fen, profet odeg wogõ den. 7Idi ganan tamo tuwelf age fiya.

8Pol Juda neid uub fõ bun ile fen, an ogõ towo bun, kumĩ sã od wogõ yen, ĩ tamo kayau geid od kuruwa de, idi waud falei ye, Negur nẽ tano nigin momoi douf nigin age fen. 9Anĩ ere, idi tunĩ waud totol le fen, to momoi den. Age dife fen, idi mal atun Odug nẽ naab nigin od sesen diron. Anĩ nigin, Pol idi itorneĩd fen, dõ fiya tamo kayau geif fen, naa ganan Tiranus nẽ ifelnẽya fõ bun od katõ difen. 10Enei age fen are yar uru ilelen, anĩ bunem, Juda tamo kayau ado, Grik tamo kayau ganan Asia provins an dibodon idi, Odug nẽ od karĩ den.

11Negur ĩ Pol bunem memelik fire bagai age fedin, 12are hankisip ado gabar masakeg, Pol bouwa kobũ dife fen, dagi tamo bun diroule dinodi di, dagi el feledin, are kaa sesen idi ditornẽdin.

13Juda tamo tunĩ, kaa sesen dirudiyouf nigin diyõdig, idi kaa sesenem dirounẽdin anidi bun Odug Jesus yana dale fen, idi eig de dirõdig, “Jesus ĩ nigin Pol wogõ yedig, ĩ yana bunem, aya õ ulõ wesiyouf nigin arokonok.” 14Juda neid pris odug taka, Skeba nẽ gere tar sewen idig age difedig. 15Naa taka bun, kaa sanem idi irokenẽdin, “Aya Jesus keleĩ, aya Pol nigin keleĩ, anĩ ere, ã aiyaim?” 16Age ye fen, tamo kaa sane ado tetedin gurusã ye, ganan lalai feid fen, fatuk bagai idenẽdin. Age fe di, idi fõ anĩ bun tamal, gemũ naud adodo diyalelen.

17Juda tamo kayau ado Grik tamo kayau Efesus taun dibodon idi, enei karĩ de fen, idi ganan fatuk bagai kumĩ de, Odug Jesus yana ilun bagai dalesen. 18Tamo kayau momoi den musei disi, sane age difedig anĩ, mal atun yaor dife, kurõ difesin. 19Idi idegẽya bunem kosẽ dedig musei, dogo neid buk kori fiya guri de dirousi, kuru de, mal atun yã diraran. Idi buk kori fiya anĩ nẽ mala diwesen, are fifti tausen silwa moni
19:19Silwa moni tekelei are, naa tekelei bun kabĩ tamo nẽ mala.
wõ yen.
20Anĩ bunem, Odug nẽ od bilalaũ fe fen, megeiref ilen.

21Enei ganan agef wõ yele di, Pol Masedonia ado Akaia provins atu iyok ile anenem, Jerusalem ilauf nigin kisi yalen. Ĩ iron, “Aya an wõ au fen, aya Romeg ki afouf.” 22Age ye fen, ĩ yogon isennẽya tamo uru, Timoti Erastus ado Masedonia provins bun sur feid fen, ĩ Efesus an Asia provins bun sain naal ibodon.

Efesus Taun Oun Kiwai Kuru Dalesen

23Sain anĩ bun, Odug nẽ Naab nigin, kiwai ado monẽya odug wõ yen. 24Silwa nem ereb ereb inoya tamo, yana Demetrius, ĩ silwa nem kayau waitou yana Atemis dedig anĩ nẽ tempel malakanon inodig, anĩ bunem yogon kabĩ tamo moni musei daledig. 25Demetrius ĩ, yogon kabĩ tamo tar ado, yogon kabĩ gen age fiya tutur iweig laisi fen, irokenẽdin, “Tamo ã, ã keleĩ, ada kabĩ enei bun moni biya taledig. 26Anĩ ã gama uleg fen, karĩ gef, tamo Pol enei, ein Efesus ado mogo Asia provins ganan melsã bagai bun, tamo kayau musei waud yale fen, eig ye irok, tamo ima nem waitou inodif are anĩ waitou sã, yef. 27Are karĩya sane yenek, ada neda moni kabĩ yana sane yalouf, takag, karĩya sane yenek are, kayau waitou odug Atemis nẽ tempel are ege bagai kaũ sãf. Age fe di, kayau waitou, Asia provins ganan bun ado teneub adok ganan bun, yana dalesedig, ĩ yana odug iseledig are lai difesilauf.”

28Idi od enei karĩ de fen, fatuk bagai seye ise di, kakaĩ de diweig diron, “Efesus neid Atemis ĩ odug bagai!” 29Age de di, taun anĩ bun ganan kuru dalesen. Tamo kayau idi, Gaius Aristakus ado, are idi Masedonia temeleid Pol geid diyõdig anidi, kaka difeid, guru fiya nẽ fõ odug namen, tamo tekeleim gudu ref ileya gen gududu den. 30Pol ĩ guru fiya atun ilauf nigin age fen, anĩ ere, dõ fiya tamo kayau Pol katũ difiyen. 31Asia gawaman nẽ uyu irouya tunĩ, are Pol nẽ mou tar idig, Pol guru fiya nẽ fõ anĩ bun to ilauf nigin digone ken, od sur difenen.

32Guru fiya anĩ bun nene delen. Tunĩ od taka diweig dirõ di, tunĩ od fire taka diweig diron. Musei ganan ereb nigin an guru difen anĩ, idi keleĩ san. 33Juda tamo kayau, Aleksanda, tamo kayau wagedin mal atun sur dife, isel ifare di, tamo kayau tunĩ ĩ dile fen, Aleksanda ĩ anĩ morõ gariya den. Age dife di, Aleksanda ĩ tamo kayau meleid bun yogo bouwa isennẽf nigin, ĩ foro dalauf nigin imam dogol fiyẽdin. 34Anĩ ere, idi ĩ Juda tamo ya kelei ken, idi ganan aiteid tekelei dino fen, aua uru age fiya eig de diweig diron, “Efesus neid Atemis ĩ odug bagai!”

35Age de di, taun uyu irouya nẽ kabĩ tamo ĩ, tamo kayau foro weleg fiyẽdi di, foro delen, age dife di, iron, “Efesus tamo ã, teneub ganan bun tamo kayau ganan, Efesus taun anĩ, Atemis odug nẽ tempel ado yogon malakanon saa ilunem isin anĩ nẽ kulatun fiya taun anĩ, idi to keleĩ de? 36Taka nem enei wa fiya kisi feleya sã, anĩ nigin, ã foro weleg fen, age fiya nigin to buroro gei. 37Tamo eneidi ereb taka tempel buneg to bẽ dalen, idi neda kayau waitoug to kono difiyen, anĩ ere, ã idi ein guri wedig urousigel. 38Age fiyauf are, Demetrius yogon kabĩ tura tar geid, tamo taka nigin nauseirya adouf are, kot ibodok, gawaman nẽ mudur adodo difaref. Idi an nauseirya anĩ diroulauf. 39Ã nauseir anĩ teten ereb taka manouf gouf are, tamo kayau neid kot guru fiya bun madur gouf. 40Gama wõ yel enei nigin, karĩya sane yenek, kuru talesel enei nigin are ada kot bun dinenadauf. Age difouf are, ada guru fiya sane enei nigin faded fiya kisi feleya sã, ere nigin, are gariya sã.” 41Agef irokel fen, ĩ guru fiya anĩ irudin.

Copyright information for `DAD