Hebrews 4

Negur Nẽ Tamo Kayau Neid Sabat Si Inoya

Anĩ nigin, Negur nẽ si inoya bun ileya nigin, Negur nẽ promis od anĩ fau yenek nigin, ã takam si inoya bun ileya nigin ã to biya ya anĩ, Negurem to ilouf nigin lo tafalauf. Ere nigin, idi karĩ den gen, adag biya od karĩ taun. Idi od karĩ den, anĩ ere, idi bun faat yũya sã, ere nigin, idi od karĩ den sain, idi momoiya ado od anĩ to dalen. Gama ada mogo momoi taun, are si inoya anĩ bun telef. Are idi to momoi den nigin Negur eig ye iron kilei,

“Aya seye ise fen, wau kuturol fen, oron,
‘Idi neu si inoya bun to bagai dilauf.’”
4:3Sam 95:11

Negur nẽ kabĩ teneub kare fiya sain bun mogo bure felen, anĩ ere, ĩ od agef iron.
Negur nẽ Itotoya bun, Negur naa sewen nigin eig ye wogõ yen, “Naa sewen bun, Negur ĩ yogon kabĩ ganan bun si inon.”
4:4Jenesis 2:2
Baban Negur nẽ Itotoya enei bun, ĩ eig ye irok, “Idi neu si inoya bun to bagai dilauf.”

Anĩ nigin, tunĩ si inoya anĩ bun sã dilauf nigin fau ibodok, anĩ ere, idi uyulil biya od karĩ den anidi, si inoya anĩ bun to dilen, ere nigin, idi od anĩ to dõ difen. Anĩ nigin, sain meluk ilele di, Negur baban naa taka igir ken, are “Gama” yen anĩ, Negur ĩ Dawid sigor bunem wogõ yen, are mogo iron gen:

“Gama ã, Negur nẽ ait karĩ gouf are,
ã wauĩ to totolouf.”
4:7Sam 95:7, 8

Josua ĩ si inoya anĩ to ifenẽdin, ĩ si inoya anĩ ifenẽdim are, Negur anĩ dumen naa taka nigin to wogõ yem. Anĩ nigin, Negur nẽ tamo kayau neid Sabat
4:9Sabat naa anĩ, Juda neid uub nẽ naa.
si inoya fau ibodok.
10 Ere nigin, Negur ĩ yogon kabĩ bun si inon kilei, taka ĩ Negur nẽ si inoya bun ilef, ĩg yogon kabĩ bun si inof. 11 Are, taka nem, od to dõ difen anidi to dõ feid fen, kubũ youf nigin, si inoya anĩ bun ileya nigin kabĩ totol bagai talouf.

12 Negur nẽ od mata ibod ken, kabĩ totol yalef, are dimig waila si sitakã wal fiya. Are malakanon uur ado, tuwa katõ fiya, tuwa nẽ seselina ado atun borũ fel si sitakãdig. Are wau bun kisi ado oroya es fedig. 13 Ereb ereb ganan inodin are Negur mala bun taka to iminek. Ereb ereb ganan ĩ mala bun lelek feleya ado yaor. Ĩ bun ada ereb age tafen anĩ faded tafiyẽf.

Jesus Pris Mudur Odug

14 Anĩ nigin, pris mudur odug saa ilun Negur gein iselen, are Jesus Negur Naal, ada ĩ ado nigin, ada momoiya kurõ tafesif anĩ tarou kafĩ tafalauf. 15 Are, neda pris mudur ĩ, neda felu yabiya keleĩ bagai nigin, wau yũya yaleya kisi feleya, ĩ ada gen mogo naab ganan bun kisi fiya yalen, anĩ ere, ĩ mosor sã. 16 Anĩ nigin, ada megeir tano fen, Negur nẽ sia wagen talauf, an wau ifenẽya ibodok, anĩ bunem, ada neda lau fiya sain bun, ada isennadauf nigin wau yũya tale fen, wau ifenẽya fotou tafouf.

Copyright information for `DAD