Luke 1

Od Uyu Irouya

1Musei idi, amã atun ereb ereb wowã yen anĩ, ditotauf nigin age difen, 2are biya od nẽ kabĩ tamo uyulil dibod ken, meledim dilen anidi bun tamal, anĩ wogõ difaman. 3Age fiya nigin, aya yug bagai, gariya bunem ereb wowã yen anĩ ganan amir ailen, are aya kisi afen, tamo odug Teofilus õ bun el fe, itotoya nigin biya bagai aun, 4anĩ bunem, õ ereb ereb difelnon are momoi yeya anĩ keleĩ youf.

Jon Naan Igunẽdiya Tamo Gõ Fiya Sã Mog, Anĩ Ket Wogõ Yen

5Herod Judia nẽ king ibodon sain bun, pris taka ibodon, in yana Sekaraia, ĩ Abiya nẽ pris bun tamal taka, in aiwa Elisabet ĩg Aron nẽ ibor bun tamal. 6Idi urom Negur mala bun madur dibodon, idi Odug nẽ ĩtãfiya ganan ado nun el de, tutuk dõ difedig. 7Anĩ ere, idi urom kesu sã, ere nigin, Elisabet ĩ dali, kesu gõ fiya kisi feleya sã, agef fen, idi urom tubau bagai.

8Sain taka bun, Sekaraia, ne kabĩ tura tar geid kabĩ dale mog, ĩ Negur nẽ pris kabĩ yale fen, 9pris idi neid tobonunã bunem, Odug nẽ tempel namen ile fen, aa gaula sumeĩ biya tõ fiya nigin aisaĩ kodẽ bunem ĩ digirnen. 10Aa gaula sumeĩ biya tõ fiya saine di, idi Odug yana dalesedig ganan mayarẽ kosẽ den.

11Agef mog, Odug nẽ engel, ĩ bun wõ ye, alta aa gaula sumeĩ biya tõ fiyadig anĩ ima biyalẽ ifaren. 12Age fe di, Sekaraia ĩ ile fen, ĩ terẽ ye mã, kumĩ ye fen, dẽ yelen. 13Anĩ ere, engel ĩ irokenen, “Õ to kumĩ wo, Sekaraia, ogon kosẽya are Negur ĩ karĩ yen. Ogon aiwã Elisabet ĩ, ogon kesu monog gõ fouf, age fe di, in yana ũ, Jon wouf. 14Ĩ bunem waũ kulĩya ado waũ al fiya õ bun ibodõf, age fe di, musei ĩ gõ fouf bun waud al fouf, 15ere nigin, Odug mala bun ĩ yana odug adouf, ĩ wain be, aai naan totol falei difef anĩg to yãf, agef fen, ĩ sina namenem Awa Uur Fateulem aura fiyẽf. 16Israel tamo kayau musei fau inim, Odug, nedi Negur wagen kel gurif irou ilauf. 17Agef fen, ĩ Eliya nẽ uur ado megeir bunem, Odug fau ileya sã mog, ĩ ket uyu irou ile fen, temeid tar, naaluid tar nigin waud yenẽf nigin ado, fe temeleid idi madur ibodõya nẽ kisi biya bun ileya nigin falei fe fen, tamo kayau Odug nẽ anidi saika fediyouf.”

18Sekaraia engel to fiyen, “Naig afe fen, aya enei keleĩ youf? Aya neu kayau ado urom mabodok masi, tubau bagaif.”

19Engel aiten yale iron, “Aya Gabriel. Aya Negur mala bun afaredig, anĩ nigin, aya õ wogõ yõya nigin ado, biya od enei irokonõya nigin sur fiyal. 20Anĩ gama õ ait ufokol fen, od to wogõ wof ule, anĩ wõ youf naa bun, ere nigin, õ neu od to momoi wol, od enei are fau yogon sain bun bagai, kaũ wõ youf.”

21Age fe di, tamo kayau Sekaraia tari de fen, idi ĩ sain meluk tempel namen ibodon nigin kisi musei dalen. 22Ĩ ulõ yesin sain bun, ĩ wogõ fiyẽdiya kisi feleya san. Age fe di, idi kelein, ĩ tempel namen mala seleulã kurãf fen, ereb taka ilel, ere nigin, ĩ imam dogol ifelneĩd fen, ĩ wogõya sã ibodok ilen.

23In kabĩ nẽ sain bure fele di, ĩ fõ bun kel ilen. 24Anĩ bure fele di, in aiwa Elisabet bou adon, agef fen, ogõ faif ĩ iminkel ibodon. 25Ĩ iron, “Odugem enei age fanan. Naa eneidi bun, ĩ yogon oroya ado wau ifenẽya ifelnan, agef fen, neu mama tamo kayau atun yalelkanan.”

Jesus Gõ Fiya Sã Mog, Anĩ Ket Wogõ Yen

26Ogõ sigis bun, Negur, engel Gabriel Nasaret taun, oun Galili teneub, sur fiyẽ di, ile, 27kayau taulei, tamo yana Josef, Dawid nẽ ibor bun tamalem yalouf nigin digirin gein ilen. Kayau taulei yana Maria. 28Engel ĩ gein ile fen, iron, “Fel, õ nigin Negur fatuk el yok. Odug õ ado ibodok.”

29Maria in od nigin wau fatuk togu fen, aanya enei naig fiya nigin ye fen, kisi musei yalen. 30Anĩ ere, engel ĩ irokenen, “Maria, õ to kumĩ wo, õ Negur nẽ wau el fiya gurug wol. 31Õ fau kesu ado fen, kesu monog gõ wouf, ago fen, yana ũ, Jesus wouf. 32Ĩ fau odug wõ ye di, Negur Ilun Bagai Naal douf. Negur Odug yogo, king nẽ modoũ tama Dawid nẽ anĩ, ĩ ifenẽf. 33Age fe di, ĩ Jakop nẽ ibor bun king gai ibodkalauf, in tano to sa kalauf.”

34Maria engel to fiyen, “Aya fau mois, eĩ naig fe wõ youf?”

35Engel ĩ aiten yale iron, “Awa Uur Fateul õ bun isiyouf, age fe di, Negur Ilun Bagai nẽ megeir kerub yõf. Anĩ bunem fateul bagai gõ wouf are, yana Negur Naal douf. 36Ogon sirag Elisabeteg tubau mog, kesu yalouf, ĩ dali den, anĩ mogo ogõ sigis ĩ bou ado ibodok. 37Ere nigin, ereb taka anĩ Negur bun malai sã.”

38Maria ĩ aiten yale iron, “Aya Odug nẽ kabĩ kayau, aya bun od sã, õ urok kilei od sã agef wõ youf.” Age ye di, engel ĩ itornẽ ilen.

Maria Elisabet Ki Fiyen

39Sain anĩ bun, Maria dodok fel, kaisã bagai taun taka arei bun, Judia distrik nediwon ilen. 40An ĩ Sekaraia nẽ fõ bun wõ ye fen, Elisabet fel fiyen. 41Sain Elisabet Maria nẽ fel ya anĩ karĩ ye fen, kesu sina namen ibodon anĩ okĩ yen, age fe di, Elisabet Awa Uur Fateulem aura fiyen. 42Ĩ ait odugem iweig iron, “Kayau ganan atun, Negur õ el yok. Agef fen, kesu gõ wouf anĩg, Negur ĩ el fiyek! 43Anĩ ere, aya naig fiya bagai nigin, neu Odug nẽ sina anĩ aya bun isif? 44Ogon fel ya nẽ ait wederoun ile mog bagai, momou nameun al fe fen, okĩ yel. 45Kayau taka, ĩ ereb Odug ĩ irokenek are agef kisi fel wõ youf, ye fen, momoi yef, are Negur ĩ el fiyek!”

Maria Nẽ Seg

46Age fe di, Maria iron:

“Neu malaukanon Odug yana yalesef,
47agef fen, neu uur Negur Isennaya nigin kulĩ yef,
48ere nigin, ĩ, aya yogon kabĩ kayau maleg nigin
kisi fatuk yalen.
Sain enei bunem ilauf ganan, ibor ganan Negur ĩ el fiyen douf,
49ere nigin, Negur Megeir Barikã ĩ aya bun ereb odug age fel,
ĩ yana fateul ibodok.
50In wau yũya, ĩ nigin anini def bun tobol fouf,
ibor gama ibodok enei ado, dumen isiyouf idi buneg gai gai ibodkalauf.
51Ĩ yogo imam kabĩ totol odug biya age fedin,
ĩ idi neid kisi bun yeneid dalesef anĩ irudi di, firagagaũ difen.
52Ĩ yeneid adodo, nedi modoũ bun yalelneĩd fen,
maleg anĩ yalesnẽdin.
53Ĩ idi naũ fedif anĩ, ereb ereb biya ifeneĩd fen,
idi safineid adodo daku irudin.
54Ĩ amã tubumã tar irokenẽdin kilei,
ĩ yogon kabĩ tamo Israel isennen,
55agef fen, Abraham ado in ibor nẽ tubu tar bun faimud,
wau yũya ifenẽdiya nigin karĩ yeledig.”
56Maria, Elisabet ado ogõ towo age fiya dibod ken, fõ bun kel ilen.

Jon Naan Igunẽdiya Tamo Gõ Fen

57Elisabet nẽ kesu gõ fiya sain wõ ye di, ĩ kesu monog gõ fen. 58Ĩ ne tã tar, in sirag tar geid, Negur nẽ wau yũya odug ifelnen anĩ karĩ de fen, idi weim waud al fen.

59Naa eit bun, idi mulũ nigin kesu bou gudũ fiya nigin disin, age de fen, ĩ yana dũ, tama nẽ dait Sekaraia douf nigin age difen. 60Anĩ ere, ne sina aitedin yale iron, “Age fiya sã! Ĩ yana Jon ye yauf.”

61Idi ĩ dirokenen, “Ogon sirag tar atun, yana age fiya taka sã.”

62Age de fen, in tama bun kesu yana aib youf anĩ karĩ douf nigin, uris difenen. 63Age dife di, ĩ itotoya nẽ safina nigin to fiyẽdin, agef fen, “Ĩ yana Jon,” ye itoto di, idi ganan terẽ den. 64Sain anĩ bun bagai, ĩ awa kakã ye di, bale faraf yale ulõ yalaisi di, ĩ wogõ ye fen, Negur yana yalesen. 65Ne tã tar terẽ de fen, anini den, age de fen, Judia neid arein, fonõ fonõ wogagã de fen, ereb wõ yen anĩ ganan wogõ den. 66Adok anĩ karĩ de fen, kisi musei dale fen, to difen, “Kesu enei naig fiya wõ youf?” Ere nigin, Odug nẽ ima ĩ bun ibodon.

Sekaraia Nẽ Seg

67In tama Sekaraia Awa Uur Fateulem aura fiyẽ di, ĩ profet od eig ye wogõ yen:

68“Odug seli tabiyouf, Israel neid Negur,
ere nigin, ĩ isi fen, in tamo kayau kafĩ fiya bun tamal kel gei fel.
69Ĩ yogon kabĩ tamo Dawid nẽ fõ bun,
isennadaya megeir ado yalesel ifaref,
70(are ĩ yogon profet fateul kulu temeleid sigoreid bun wogõ den kilei).
71Nemã kiwai tar ado,
amã nigin to orodif anĩ imeid bun tamal, kel yalemãf.
72Nemã tamamã tar nigin wau yũya anĩ ifelneĩd fen,
ĩ yogon bar itenẽya fateul anĩ karĩ yelen.
73Ĩ wau kuturol fen, nemã tamamã Abraham irokenen.
74Nemã kiwai tar imeid bun tamal kel gei famãf,
agef fen, amã kumĩ sã ĩ aruna yaleya kisi falauf nigin.
75Amã nemã mabodok malauf bun, ĩ mala bun gai fateul bagai fen, madur bagai mabodõf nigin.

76“Age fe di, õ neu kesu, Negur Ilun Bagai nẽ profet douf,
ere nigin, õ uyu urou fen, Odug nẽ naab dodok wouf.
77In tamo kayau neid mosor nigin wedereid tu kalauf bunem,
kel yalediyouf nẽ keleĩ wenẽdiyouf.
78Are nemã Negur molol nem wau yũya bunem,
anĩ bun gaa kurã fiya, saa ilunem amã bun isiyouf.
79Are idi gugum bun difaref ado,
laa nẽ buri bun difaref anidi bun, fula fouf,
age fe di, nemã yemã delẽ anidi bun madur marã di, wau inosiya bun malauf.”
80Age fe di, kesu biya fen, uur orib yen, ĩ gerere tuan ibodok ile, dum ĩ Israel tamo kayau meleid bun wõ yen.

Copyright information for `DAD