Luke 23

Jesus Pailat Herod Ado Meleid Bun Ifaren

(Matyu 27:1, 2,11-26; Mak 15:1-15; Jon 18:28-19:16)

1Age de fen, guru fiya ganan fã de, Jesus Pailat bun dirou dilen. 2Age de fen, idi mogo gariya dino, ĩ bouwa bun od du ken, diron, “Amã, tamo enei nemã tamo kayau ganan idegẽya bunem sanen guri feid irou ile mog, mailen. Ĩ Sisa takis ifenẽya nigin katũ fiyeĩd fen, ĩ yogo nigin aya Kristus, aya king yen.”

3Anĩ nigin, Pailat Jesus to fiyen, “Õ Juda neid king de?” Jesus solof iron, “Are de yer, õ urok anĩ.”

4Age ye di, Pailat ĩ, pris odudug, tamo kayau geid irokenẽdin, “Aya tamo enei bou bun mosor taka to ailel.”

5Anĩ ere, idi totol dinon, “Ĩ Judia distrik ganan bun, in ifelnẽya bunem tamo kayau waud yalen. Ĩ Galili an gariya ino fen, tokõ fel eineg isin.” 6Pailat anĩ karĩ ye fen, ĩ Galili tamal be anĩ to fen. 7Pailat ĩ, Jesus Herod nẽ tano bun tamal yeya kelei ken, Herod gein sur fen, Herod ĩg sain anĩ bun Jerusalem ibodon.

8Herod Jesus ile fen, wau fatuk kulĩ yen, ere nigin, sain meluk bagai ĩ ileya nigin oron. Ĩ nigin karĩ yen nigin, Herod ĩ Jesus bun memelik tunĩ ilouf nigin age fen. 9Herod Jesus musei bagai to fiyen, anĩ ere, Jesus taka to solof iron. 10Pris odudug, lo ifelnẽdiya tamo geid an difaren, ĩ bou bun od totol bagai dinon. 11Age dife di, Herod yogon kusĩ tamo geid, Jesus kasã difiye ken, kono difiyen. Age dife fen, kolos biya difounne ken, Pailat wagen sur difiyẽ di, kel ilen. 12Naa anĩ bun, Herod Pailat ado nigal dun, uruwa bun idi uruwom kiwain.

13Pailat ĩ, pris odudug, mudur adodo, tamo kayau geid iweigneĩd fen, 14irokenẽdin, “Ã tamo enei, tamo kayau waud yale fen, sane nigin weleid inon ge fen, waleg, urou usigel. Aya ã meleĩ bun to afiyem, anĩ ere, ã ĩ bou bun od unogen anĩ, tamo enei bun gariya taka to ailel. 15Herod ĩg age fiya, anĩ nigin, ĩ kel sur fe di, ada gein isil. Anĩ ulogouf, ĩ yukesiya nigin ereb sane taka to age fen. 16Anĩ nigin, aya darau dogol afen ken, atornẽf.”
23:16Itotoya tunĩ eig de ditoton:atornẽf.”17Gama ĩ, kalabus bun tamal tamo taka, Sifa bun yalis kenẽdiyouf bagai.


18Anĩ ere, idi sigoreid takai fen, diweig diron, “Tamo enei ukesiyouf! Barabas walis kanamã!” 19(Barabas ĩ anĩ taun oun kusĩ yales fen, tamo yukesin nigin, kalabus bun dinenen.)

20Pailat, Jesus yalisnẽya nigin baban totol bagai irokenẽdin. 21Anĩ ere, idi baba baban diweig diron, “Aa tetek bun ũf! Aa tetek bun ũf!”

22Age de di, Pailat ĩ irõ, towo fen sain bun anĩ irokenẽdin, “Ere nigin? Tamo enei, ere mosor inon? Aya ĩ yukesiya nẽ gariya anĩ, ĩ bun taka to ailel. Anĩ nigin, aya ĩ darau afen ken, atornẽf.”

23Anĩ ere, idi aiteid odudug fen, ĩ aa tetek bun yũf nigin, baba baban dirokenen. Age dife di, dogo neid aitedim, Pailat nẽ od lai difiyen. 24Anĩ nigin, Pailat, nedi oroya dõ fiya nigin kisi yale fen, irokenẽdin. 25Pailat ĩ, tamo kusĩ yales fen, tamo yukesi di, kalabus bun dinenen ĩ nigin tamo kayau to difiyen anĩ, yalisne ken, dogo neid oroya dõ difouf nigin Jesus ifenẽdin.

Jesus Aa Tetek Bun Dun

(Matyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)

26Idi Jesus dirou dile fen, Simon Sairini tamal, ĩ yogon fonom isi mog, luwen ĩ dale, aa tetek orowa se dife di, faali fe, Jesus dõ fen. 27Tamo kayau musei, kayau idi ĩ nigin waud gudũf fen, inã dalen geid, dõ difiyen. 28Anĩ ere, Jesus idi bun falei yel, idi irokenẽdin, “Jerusalem nẽ barai tar, aya nigin inã to waleg, ã aug nigin ado gereĩ tar nigin inã waleg. 29Ere nigin, sain fau isiyouf bun, idi dirõf, ‘Kayau dali, kayau fau kesu gõ fiya sã, kayau kesu su ifenẽya sã anidi el fedif!’ 30Age de fen,

“‘idi arei dirokenẽdiyouf, “Teteman kukug!”
arei mudu dirokenẽdiyouf, “Kerub wamãg!”’
23:30Hosia 10:8

31Tamo, aa mata mog, enei age difedif are, meti youf sain bun, ere wõ youf?”

32Lo wal fiya tamo uru idig, ĩ geid laa bun dinenẽdiyouf nigin dirou dilen. 33Sain idi modoũ yana Mudur Tuwan dedig wõ de fen, an Jesus aa tetek bun dun, lo wal fiya tamo uru geid, taka biya melem, taka ki melem. 34Age dife di, Jesus iron, “Dei, idi neid mosor nigin weder tu kel, ere nigin, idi keleĩ sa ken, enei age difef.” Age fe di, idi aisaĩ kodẽ de fen, yogon kolos idi atun foifu difen.

35Tamo kayau difar fen, lo difeid mog, mudur adodomeg ĩ kasã difiyẽ diron, “Ĩ tunĩ isennẽdin, ĩ Kristus Negur igirnen ouf are, utornẽg len, yogo bouwa isennẽf.”

36Kusĩ tamog dise fen, diselinen. Idi wain makik ado difen ken, 37diron, “Õ Juda neid king ouf are, ogo boũ usennẽf.”

38Ĩ muduren itotoya eig ya yenen: EĨ JUDA NEID KING.

39Lo wal fiya tamo aa tetek bun difaren anĩ takam, Jesus kono fiyẽ iron, “Õ Kristus ouf are, õ ogo usenne ken, amã usennamãf!”

40Anĩ ere, lo wal fiya tamo taka im, ne tã ou fiye ken, iron, “Õ kafĩ fiya tekelei walef, anĩ ere, õ Negur to kumĩ wiyek de? 41Ada urom darau talef, are de, ere nigin, ada urom sane age tafen anĩ mala solo. Anĩ ere, tamo enei ereb sane to age fen.”

42Age ye fen, ĩ Jesus irokenen, “Jesus, sain õ ogon tano bun usel fen, aya karĩ wiyalauf.”

43Age ye di, Jesus tamo anĩ irokenen, “Aya õ momoi arokonok, gama õ aya ado paradis bun tabodõf.”

Jesus Laa Fen

(Matyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)

44Gaa atun tuwelf kilok age fiya bun, teneub ganan bun gugum kelef ile, tri kilok aragaun, 45ere nigin, gaa mala ifokelen. Age fe di, tempel nẽ gabar anĩ atusil serek fe, uru wõ yen. 46Jesus ait odug nem iweig iron, “Dei, neu uur õ imã bun anof.” Agef iro ken, ĩ oboi irour yalen.

47Kusĩ tamo neid orowa, Jesus age fiya ile fen, Negur yana yales iron, “Momoi, tamo eĩ madur tamo.” 48Tamo kayau ganan idi lo fiya nigin guru difen, ereb anĩ wõ ye di, meledim dilen, are idi waud gudũf fen, akoreid du ken, firagagaũ difen. 49Anĩ ere, idi Jesus keleĩ anidi ganan, idi atun kayau Galilim ĩ dõ de disin anidig, so del difar fen, eneidi wõ ye di, lo difen.

Jesus Mũ Difen

(Matyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)

50Tamo taka yana Josef, ĩ kaunsel taka, madur tamo biya bagai, 51anĩ nigin, ĩ idi neid tobonuneid ado od difon anĩ nigin to yo yen. Ĩ Judia distrik bun Arimatea taun tamal, ĩ Negur nẽ tano isiyouf anĩ tari fen. 52Josef ĩ, Pailat gein ile, Jesus bou buru yalouf nigin to fiyen. 53Agef fen, ĩ Jesus bou buru yale, irou isil, gabar lalau nem silef fen, matmat sa bun ku dalen an inenen, ku anĩ bun an taka to dinenen. 54Naa anĩ dodok fiya naa, Sabat naa mogo gariya inou fenẽ melsã.

55Kayau Jesus geid Galilim disin, Josef dõ de, matmat ado, Jesus bouwa buru naig de dinof anĩ, lo difen. 56Age difel fen, idi fonõ dile, bou wã fiya nẽ marasin ado moul sumeĩ biya bagai dodok difen. Anĩ ere, idi Sabat naa nigin ĩtãfiya dõ de fen, si dinon.

Copyright information for `DAD