Acts 16

Pol beleŋ Timoti teŋ kuriŋ

1Be, gwaha yirdeb kuŋ Derbi taunde forok yaryum. Gor matbe Listra taunde kwaryum. Gorbe Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irde hitiŋ al kura deŋembe Timoti hinhin. Miliŋbe Yuda mar bere, irde yeŋ wor Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irde hinhin. Gega naniŋbe Grik al.

2Be, Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irtiŋ mar Listraya Aikoniamya taunde hinhan goreb Timoti al igiŋ ineŋ turuŋ irde hinhan. 3Irkeb Pol beleŋ Timotiyen mere momoŋ goyen igiŋ nurdeb al go teŋ kwe yeŋ nuryiŋ. Gega Timoti naniŋbe Yuda mar al moŋ geb, guba ma yitiŋ goyen gor niŋ Yuda marbe nurde hinhan. Niŋgeb Yuda mar goŋ hinhan mar gore Timoti keneŋbe yeŋ ge igiŋ ma nurd unnayiŋ yeŋbe Pol beleŋ guba yeŋ unyiŋ. 4Go kamereb Listra taun tubul teŋ taun hoyaŋyaŋ wor kwamiŋ. Kuŋ heŋyabe bikkeŋ Yerusalem gor aposel budaya siosyen doyaŋ marya gore Yuda mar moŋ gega Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irde hinhan mar goke mere mayde asaŋ kaŋ Antiok niŋ sios yunamiŋ goyen goke momoŋ yirde kuŋ hinhan. 5Irkeb mere go nurdeb goŋ niŋ sios goyen dufaymiŋ saŋiŋ hamiŋ. Irde al hoyaŋ tiŋeŋ manaŋ Yesu niŋ momoŋ yirke gise haŋka al budam yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ irde hinhan.

Pol beleŋ yuwarwarte Masedonia al kura kinyiŋ

6Gwaha teŋbe mel karwo, Polya Sailasyabe Timotiya go, “Esia naŋare kuŋ mere igiŋ Yesu niŋ yitiŋ goyen saba yirniŋ,” yamiŋ. Gega beleŋmiŋ goyen Holi Spirit beleŋ pet tike Frigiaya Galesiaya naŋare kwamiŋ. 7Gor matbe Misia naŋaya Bitinia naŋaya gote biptire kwamiŋ. Irdeb Bitinia naŋare kuniŋ yekeb goyen manaŋ Holi Spirit beleŋ pet tiyyiŋ. 8Niŋgeb Misia naŋa bana gor kuŋ kuŋbe Troas taunde forok yamiŋ. 9Kuŋ gor heŋyab wawuŋ kura Pol beleŋ yuwarwarte Masedonia niŋ al kura kenke huwardeb eseŋ mere irdeb, “Masedonia beleŋ gaŋ waŋ faraŋ durayiŋ,” inyiŋ. 10Be, Pol beleŋ go tagalke nurdeb, “Al Kuruŋ beleŋ Masedonia niŋ marbe mere igiŋ Yesu niŋ yitiŋ goyen momoŋ yirnayiŋ yeŋ dikala dira,” yeŋ goyare po gitik teŋ kuniŋ titiriŋ.

Lidia Yesu niŋ biŋ mulgaŋ hiriŋ

11Be, hakwa kura Troas taunde mat teŋbe Samotres motmotde po kutiriŋ. Irdeb fay urkeb gor mat sopte hakwa go hende po Neapolis taunde kutiriŋ. 12Gor matbe kahaŋniniŋde kuŋ kuŋ Filipai taunde forok yitiriŋ. Taun gobe Masedonia gote taun kuruŋmiŋ. Roma gabmanyen meteŋ marbe gor heŋ naŋa go doyaŋ irde hinhan. Neŋbe naŋkahal budam yara gor hinhet.

13Be, Sabat nalu kurarebe Yuda mar beleŋ gabu irde Al Kuruŋ mere irde hinhan gasuŋ niŋ naŋkinniŋ yeŋ taun gote yame kuruŋde mat kat kuŋbe fete kura gor kutiriŋ. Irde fe siŋakde gorbe bere buda kura gor gabu iramiŋ go yeneŋbe yeŋya keperde mere teŋ hinhet. 14Gorbe Taiataira taunde niŋ bere kura deŋem Lidia wor bana goŋ heŋ mereniniŋ nurde hinhin. Yende meteŋbe amil umŋam bukkeŋya digulakya suluk yirke bukkeŋ yara hitiŋ
16:14Amil bukkeŋ yara gobe doyaŋ marte amil umŋa yirde haŋyen.
goyen yirde hike damu teŋ hinhan. Yeŋbe Al Kuruŋ doloŋ irde hinhin geb, Polyen saba go nurde hikeyabe Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ fegelkeb saba gote miŋ biŋ bak yiriŋ.
15Niŋgeb yeŋya diriŋmiŋmiŋya saba goyen fudinde yeŋ nurdeb baptais tamiŋ. Go kamereb yamiŋde duke yeŋbe, “Fudinde Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ tareŋ ira yeŋ nurd nunhaŋ kenem wake yaner kuniŋ,” dinyiŋ. Irde dineŋ tebaŋ po dirkeb bada heŋ kuŋ yeŋya hinhet.

Polya Sailasya koyare yeramiŋ

16Be, kurarebe Yuda mar beleŋ Al Kuruŋ mere irde hinhan gasuŋde kutiriŋ. Gor kuŋ heŋya belenbe bere foŋeŋ kura kintiriŋ. Yeŋbe al kurate meteŋ bere, irde damum moŋ meteŋ teŋ yuneŋ hinhin. Yeŋbe uŋgura beleŋ ketal urtiŋ gore dufay unke al hitte kame da mata forok yenayiŋ goyen goke tagalde hiyen. Niŋgeb al beleŋ hora uneŋbe, “Kame ne hitte da mata forok yiyyeŋ?” yeŋ gusuŋaŋ irde haŋyen. Be, yeŋbe doyaŋ irde hinhan mar gwaha mat hora budam yade yuneŋ hiyen. 17Be, bere gore Polya neŋya gama dirdeb, “Mel gabe Al Kuruŋ tonŋeŋ yaŋ wor po Al gote meteŋ mar. Mel gabe daha mat Al Kuruŋ beleŋ alya bereya yumulgaŋ tiyyeŋ goke momoŋ dirde haŋ,” yeŋ kuware mere teŋ hinhin.

18Be, bere gore hugiŋeŋ wawuŋ budamde gwaha po dirde hinhin. Irkeb wawuŋ kurare kurab Pol go biŋ ar yeke tigiri teŋbe uŋgura bere go ketal urtiŋ hinhin goyen, “Yesu Kristuyen deŋemde ginhem. Bere ga tubul teŋ kat kwa!” inyiŋ. Irkeb goyare po bere go tubul teŋ kat kuriŋ.

19Irkeb bere go doyaŋ irde hinhan mar gore hora teŋ teŋ beleŋmiŋ pet tike keneŋbe biŋ ar yamiŋ. Irkeb Polya Sailasya go yanarde yuluŋ teŋ merere yirniŋ yeŋ taun gote gabu gasuŋ doyaŋ marmiŋ hinhande gor yukamiŋ. 20Bere doyaŋ irde hinhan mar beleŋ Filipai taun gote doyaŋ mar Roma gabman al hitte yukuŋbe, “Al iraw gabe Yuda mar al. Irem garebe neŋ taun gayen bana niŋ al buluŋ dirde har. 21Yeŋbe mata hoyaŋ wor po neŋ Roma mar gahade gare epte ma titek goyen tagalde har,” yeŋ tagal yunamiŋ.

22Be, al buda kuruŋ gor gabu iramiŋ go tumŋaŋde asogo yirde gasa yirtek yamiŋ. Irkeb doyaŋ mar beleŋ fuleŋa marmiŋ yinkeb uliŋhormiŋ erek yirde yuguya teŋ yuneŋbe sikkeŋ uliŋde yusulak tiyamiŋ. 23Yusulak teŋ buluŋ wor po yirdeb yad koya bana yeramiŋ. Irdeb koya doyaŋ al goyen, “Keŋkela doyaŋ yira ko. Moŋgo, busahariryeŋ geb,” ineŋ hayhay iramiŋ. 24Gwaha inke nurdeb irem go yukuŋ koya bana goŋ kahalte wor po gwaha mat kura busahartek miŋmoŋ bana yiryiŋ. Irdeb he hakwa al fere yird yird niŋ yukuŋ yirtiŋ hinhande gor kahaŋ gor yerde sen po giti yiryiŋ.

25Be, wawuŋ biŋde wor pobe irem gore Al Kuruŋ mere irde kasor irde tikiŋ heŋ hikeb koyare hinhan mar hoyaŋ beleŋ nurde hinhan. 26Irem go gwaha teŋ hikeyabe bemel po niniŋa kuruŋ tikeb koya gote miŋ aŋsok irde tubul tike yame gor niŋ tumŋaŋ siksuk iramiŋ. Irde sen koyare hinhan mar giti yiramiŋ goyen wor yiŋgeŋ suk yeŋ pasi hamiŋ. 27Irkeb koya doyaŋ al gore huwarde kuŋbe yame tumŋaŋ hol yitiŋ yeneŋbe al koyare hinhan marbe busaharhaŋ yeŋ nurdeb fuleŋare niŋ bidilamiŋ teŋ yiŋgeŋ mayeŋ tiyyiŋ. 28Gega Pol beleŋ araŋ po keneŋbe kwep iryiŋ. “Gigeŋ mayde ma! Neŋbe tumŋaŋ po hite geb!” inyiŋ.

29Goyarebe kidoma bana mere irde hinhin geb, koya doyaŋ al gore hulsi niŋ hoy yiriŋ. Irkeb hulsi tawaŋ unkeb kup yeŋ hurkuŋ irem go diliŋde kafura hende uliŋ barbar yeŋ kuŋ kuku kayyiŋ. 30Gwaha teŋbe siŋare yade katyiŋ. Irdeb, “Irem, daha timeke gab Al Kuruŋ beleŋ nawaryeŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. 31Irkeb, “Dufayge Yesu Kristu niŋ po saŋiŋ irayiŋ gab Al Kuruŋ beleŋ gumulgaŋ tiyyeŋ. Irde ge niŋ teŋ diriŋmiŋge tumŋaŋ gwaha tinayiŋbe yeŋ wor yumulgaŋ tiyyeŋ,” inaryum. 32Irkeb al gore diriŋmiŋmiŋ hoy yirke wakeb Polya Sailasya beleŋ tumŋaŋde Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ saba yirde momoŋ yiraryum. 33Be, go wawuŋ goyen po koya doyaŋ al gore irem go uliŋde dariya usuya goyen halde yuntek gasuŋde yukuŋ halde yuneŋbe mala tiyyiŋ. Gwaha yirkeb goyare po irem gore mel goyen tumŋaŋ baptais yiraryum. 34Go kamereb irem go yamiŋde yukuŋ biŋge yunke naryum. Be, al goya dirŋmiŋmiŋ yagobe Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ tareŋ iramiŋ goke amaŋ wor po hamiŋ.

35Be, fay urke wampotbe taun gote doyaŋ mar beleŋ, “Koya doyaŋ al go inke al irawa yad fere tiyuŋ goyen yubul tike kuri,” yeŋ fuleŋa marmiŋ hulyaŋ yirke kuŋ inamiŋ. 36Irke koya doyaŋ al gore Pol goyen, “Taun doyaŋ mar beleŋ yubul tike kuri ninhaŋ niŋgeb, igiŋge bitiriŋ kamke kuri,” inyiŋ. 37Gega Pol beleŋ hardeb fuleŋa mar goyen yinyiŋ: “Moŋ, deyyabe Roma mar al gega, kibe duliŋ wor po miŋ miŋmoŋ al diliŋde dusulak dirde koyare deraŋ. Munaŋ haŋkabe balmiŋ kuri dinhaŋ? Moŋ, deyyabe epte ma gwaha tiyeŋ. Yinke waŋ yiŋgeŋ dade siŋare dukunayiŋ,” yinyiŋ. 38Irkeb kuŋ taun doyaŋ mar hitte mulgaŋ heŋbe, “Irem gobe Roma mar al neŋ beleŋ mali gasa yirtek moŋ gega, buluŋ yirtiŋ,” yinkeb kafura hamiŋ. 39Irde waŋ irem go pohogay yirdeb koyare mat yukuŋ siŋa yirdeb, “Dubul teŋ hoyaŋde kuri,” yinamiŋ. 40Gwaha yirkeb kateŋ siŋare heŋbe Lidiayen yare kwaryum. Kuŋ gorbe Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irde hinhan mar yeneŋbe saba yirde saŋiŋ heŋ heŋ ge faraŋ yurdeb yubul tiyaryum.

Copyright information for `DAH