Acts 19

Polbe Efesus taunde kuriŋ

1Be, Apolos gobe Akaia naŋa bana go niŋ taun Korin hikeyabe Polbe beleŋmiŋ Galesiaya Frigiaya dugu bana mat kuŋ kuŋ makaŋ siŋare niŋ taun Efesus forok yiriŋ. Gorbe Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irtiŋ mar kura yinyiŋ. 2Irdeb, “Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ iramiŋ goyenbe Holi Spirit manaŋ tamiŋ we?” yeŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. Irkeb, “Moŋ, Holi Spirit niŋ yeŋ ha mere gobe tiŋeŋ wor po. Ma po nurde hityen,” inamiŋ. 3Irkeb, “Be, niŋgeb daniŋ baptais tamiŋ?” yinyiŋ. Irkeb, “Neŋbe Yon Baptais beleŋ saba tagalde hinhin gote miŋ po gama irde baptais titiriŋ,” inamiŋ. 4Irkeb Pol gore gaha yinyiŋ: “Yonbe al beleŋ, ‘Mata buluŋniniŋ yubul teŋ Al Kuruŋ niŋ bininiŋ mulgaŋ hihit,’ yeke gab baptais yirde hinhin. Irdeb, ‘Kame Al kura harhokner wayyeŋ al goke dufaytiŋ saŋiŋ irnayiŋ,’ yiriŋ. Be, Yon beleŋ yiriŋ al gobe Yesu niŋ yiriŋ,” yinyiŋ. 5Gwaha yinke nurdeb, “Baptais Yesu beleŋ yitiŋ goyen tetek,” inkeb Pol beleŋ Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu deŋemde baptais yiryiŋ. 6Be, baptais yirde mel go hende haniŋ yerde Al Kuruŋ gusuŋaŋ irkeb Holi Spirit katyiŋ. Irkeb yende mere moŋ, mere tiŋeŋ kurayen kurayen tiyamiŋ. Irde Al Kuruŋ beleŋ mata kame forok yiryeŋ goke tagalamiŋ. 7Be, gorbe al 12 beleŋ gwaha tiyamiŋ.

8Be, Pol go gor gagasi karwo hinhinyabe Yuda marte gabu yare kuŋ kafura miŋmoŋ gwaha mat bebak tinayiŋ yeŋ mel goya mere tagalde saba yirde hinhin. Mere miŋbe Al Kuruŋ beleŋ yende alya bereya doyaŋ yird yird mata goke mere teŋya saba yirde hinhin. 9Gega tonaŋ tareŋ Yuda mar kurabe Polyen saba goke igiŋ ma nurde Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ ird ird niŋ bada hamiŋ. Irde al buda diliŋde Yesu gama ird ird mata goyen buluŋ mat tagalamiŋ. Goke teŋbe Pol beleŋ mel go yubul teŋbe Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irtiŋ mar go po ga saba nurd nurd ya kuruŋ kura deŋembe Tiranus gor yukuriŋ. Gorbe naŋkahalmiŋ naŋkahalmiŋ hugiŋeŋ Al Kuruŋyen mere miŋ goyen mel goya tagalde saba yirde hinhin. 10Be, Pol gobe dama irawa gor hinhin. Goyarebe Esia naŋa bana go niŋ Yuda marya al miŋ hoyaŋ Grik marya goyen tumŋaŋ mere Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ yitiŋ goyen nuramiŋ.

Siwa urmiŋ yago

11Be, Al Kuruŋ beleŋ Pol goyen tareŋmiŋ unke mata tiŋeŋ wor po kurayen kurayen forok yirde hinhin. 12Irkeb Pol beleŋ amilya nufol hal hal amil parwek sisaŋ yurtiŋ goyen wor al beleŋ yukuŋ gore po al garbam miŋyaŋ sisaŋ yurde hike igiŋ heŋ hinhan. Irde al kura uŋguram yaŋ wor gwahade po yirde hike uŋgura beleŋ al go yubul teŋ kuŋ hinhan.

13Be, Yuda mar al kura beleŋ uŋgura al bana hinhan goyen yakira teŋ teŋ ge kuŋ waŋ teŋ hinhan. Irde mel gore uŋgura al bana haŋ goyen yakira tiniŋ yeŋ Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu deŋe urde, “Pol beleŋ sabamiŋ tagalde hiyen al Yesu gote deŋemde dinhet. Kat kunaŋ!” yineŋ hinhan. 14Pris buda gote kuruŋmiŋ deŋembe Siwa gote urmiŋ yago 7 goyen manaŋ gwaha teŋ hinhan.

15Be, nalu kurarebe al kura uŋguram yaŋ al goyen sope irniŋ yeŋ yamiŋde kuŋbe, “Uŋgura go takira tihit,” yeŋ nuramiŋ. Gega uŋgura gore wol heŋbe, “Yesuya Polyabe nurd yuneŋ hime. Munaŋ deŋbe ganuŋ mar?” yinyiŋ. 16Irdeb al uŋgura ketal urtiŋ gore po al 7 goyen yeŋala po yirde hikaka yirde gasa poloŋ yirkeb dari sirsur iramiŋ. Irdeb uliŋhormiŋ yago erek yirde yugu teŋ yunkeb kupsoŋ busaharamiŋ. 17Irkeb Efesus taunde niŋ Yuda marya al miŋ hoyaŋ Grik marya beleŋ mere momoŋ go nurdeb kafura wor po hamiŋ. Irdeb Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu turuŋ iramiŋ. 18Irde Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ iramiŋ gega, mata buluŋmiŋ yubul ma titiŋ mar budam goyen goya gab al diliŋde matamiŋ kawan tagalde sopte gwaha ma teŋ hitek yamiŋ. 19Irde Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irtiŋ gega, mere bal asaŋde katiŋ miŋyaŋ marbe asaŋmiŋ goyen yukuŋ kumga tiyamiŋ. Asaŋ kumga tiyamiŋ gote muruŋgembe al 50,000 beleŋ naŋkahal uŋkureŋde meteŋ teŋbe hora tenayiŋ goya tuŋande. 20Be, Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ yitiŋ mere gobe gwaha mat saŋiŋ heŋ kuruŋ heŋ tukuriŋ.

21Be, mata gwahade forok yekeb Pol gobe Yerusalem mulgaŋ heweŋ yeŋ beleŋnebe Masedoniaya Akaiaya naŋayaŋ kweŋ yeŋ dufay hiriŋ. Irdeb, “Yerusalem gor heŋ gabe fudinde wor po Rom manaŋ kweŋ,” yiriŋ. 22Gwaha yeŋbe meteŋ marmiŋ Timotiya Erastusya yad yerke yeŋ wa meheŋ heŋ Masedonia naŋare kwaryum. Irkeb yeŋbe Esia naŋare gor ulyaŋde yara hinhin.

Efesus taunde kanduk kuruŋ forok yiriŋ

23Be, Pol go Esia naŋa bana goŋ niŋ taun Efesus hikeyabe gor niŋ al kura beleŋ Yesu gama ird ird mata goke igiŋ ma nurde kanduk kuruŋ forok iramiŋ. 24Gwaha tiyamiŋ mar al kurabe Demitrius. Yeŋbe silwa hora beleŋ det yird yird al. Yeŋ beleŋbe yende uŋgura biriŋ Atemisya yamiŋya gote toneŋ mukŋeŋ mukŋeŋ silwa beleŋ yirke al damu teŋ haŋyen. Irkeb yeŋya meteŋ marmiŋya gobe hora kuruŋ wor po yade haŋyen. 25Gega Pol beleŋ waŋ Al Kuruŋyen mere kuruŋ irkeb mel gote hora teŋ teŋ beleŋ buluŋ hiriŋ goke biŋ ar yiriŋ. Niŋgeb Demitrius gore meteŋ marmiŋya yeŋ meteŋ teŋ hinhin gote kadom yago hoy yirke wakeb gaha yinyiŋ: “Mel, meteŋ teŋ hityen garebe hora kuruŋ tuluŋ teŋ duneŋ hiyen nurde haŋ gogo. 26Gega Pol ineŋ haŋyen al gore Efesus taunde gar waŋ nende alya bereya saba hoyaŋ po yirke yirkeb al budam nende mata yubul tiyaŋ. Goyenbe Efesus taunde gar po moŋ. Esia naŋa bana gor niŋ al manaŋ tumŋaŋ gwaha yiruŋ goyen wor dindikeŋ nurdeb kenaŋ. Al goreb, ‘Det toneŋ kura al beleŋ yirtiŋ gobe Al Kuruŋ fudinde moŋ,’ yeŋ hi. 27Niŋgeb meteŋniniŋ deŋem buluŋ ireŋ tiya. Goyenbe go po moŋ. Nende tikula kiryiŋ bere Atemis gote toneŋ goyen kerde doloŋ ird ird ya gobe alya bereya beleŋ tareŋ miŋmoŋ yeŋ nurnayiŋ. Irke deŋem kuruŋ Esia naŋa banaya megeŋ kuruŋ ga nurd untiŋ ala teŋ haŋyen gobe tareŋ miŋmoŋ yeŋ nurde unnayiŋ,” yinyiŋ.

28Be, gwaha yinke nurdeb biŋ kak hekeb, “Atemisbe Efesus taunde gar niŋ tikula bere wor po,” yeŋ kwipkwep tiyamiŋ. 29Irdeb mel gore taunde gor mata kandukŋeŋ yade forok yiramiŋ. Irdeb mel gore Polyen meteŋ kadom, Masedonia naŋare niŋ al irawa, Gaiusya Aristakusya yade gasa yirniŋ yirniŋ yirde yuluŋ teŋ gabu gasuŋ kuruŋde tumŋaŋ kup yeŋ yukamiŋ. 30Gwaha yirkeb Pol beleŋ al buda kuruŋ gabu iramiŋ gote diliŋ mat huwarde mere yire yekeb Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irtiŋ mar beleŋ basiŋa irde utaŋ iramiŋ. 31Irde Esia naŋare niŋ doyaŋ mar kurabe Polyen kadom niŋgeb, Pol niŋ yeŋ, “Inke gor ma forok yiyyeŋ,” yeŋ mere keramiŋ. 32Be, gabu iramiŋ mar gobe kukuwa wor po hamiŋ. Kura marbe mere miŋ hoyaŋ niŋ hewhow teŋ hinhan. Munaŋ kurabe mere miŋ hoyaŋ niŋ weŋwoŋ teŋ hinhan. Al budam wor pobe miŋ goke gabu irhet yeŋ ma nuramiŋ.

33Be, goyarebe Yuda mar beleŋ sios niŋ po mere fuguru tiniŋ yeŋbe al kura deŋem Aleksanda gare al gabu kuruŋ go diliŋ mat huwarde mere yiri yeŋbe, “Gwaha gwaha yawayiŋ,” ineŋ hulyaŋ iramiŋ. Irkeb al buda kuruŋ go diliŋ mat huwaryiŋ. Irdeb palŋa nirnaŋ yeŋ haniŋ tuŋaŋ yiryiŋ. Mere kandukŋeŋ forok yeŋ hi gobe neŋ Yuda mar beleŋ ma teŋ hite yineŋ tiyyiŋ. 34Gega gabu iramiŋ mar beleŋ keneŋ al gobe Yuda mar al yeŋ bebak teŋbe, “Atemisbe neŋ Efesus marte tikula bere. Yeŋbe kuruŋ wor po!” yeŋ ulyaŋde wor po weŋwoŋ teŋ hinhan. Irkeb al gobe mere titek ma hiriŋ.

35Gwaha teŋ hikeb taunde gor niŋ doyaŋ al kura beleŋ mel go, “Balmiŋ hinaŋ,” yineŋbe gaha yinyiŋ: “Efesus mar, deŋbe tikula bere Atemisyen ya kuruŋ go doyaŋ irde haŋyen. Irde hora himam yende toneŋ yara naŋkiŋde mat po katyiŋ goyen ya go bana kerde doyaŋ irde haŋyen gobe megen niŋ al kuruŋ gayen tumŋaŋ nurde haŋ. 36Niŋgeb al kura beleŋ usi ma yenayiŋ. Niŋgeb bekkeŋde heŋ dufay keŋkela heŋ ga mata tinayiŋ. 37Irem gabe nende tikula bere sukal ma iraruŋ. Irde det toneŋ yirde doloŋ yirde hityen gote yayaŋ samuŋ kura ma kawe tiyaruŋ. Gega duliŋ wor po gago yuluŋ teŋ yawayhaŋ. Mata gabe igiŋ moŋ. 38Mere gahade nurd nurd nalum yaŋ geb, Demitriusya kadom weŋya beleŋ al kura merere yirniŋ yeŋ nurdeb igiŋ yukuŋbe mere sope irtek mar diliŋde gab tagalke nurnayiŋ. 39Gega mel gore dufay kernayiŋ goyen igiŋ ma nurnayiŋbe taunde gor niŋ mere sope ird ird marte karkuwaŋmiŋ momoŋ yirke gabu kuruŋ irde gab kanduk go sopte sope irnayiŋ. 40Niŋgeb haŋka gabu irde hekhok kuruŋ tahaŋ gabe miŋ miŋmoŋ wor po tahaŋ. Niŋgeb Roma gabman beleŋ deneŋbe merere dukuŋ gusuŋaŋ dirkeb daha mat wol hetek? Roma gabman beleŋ deŋ mata tahaŋ gake igiŋ ma po nuryeŋ” yeŋ saba yiryiŋ. 41Gwaha yineŋbe yakira tike bur yeŋ kwamiŋ.

Copyright information for `DAH