bAisaia 62:11; Sekaraia 9:9
cTikiŋ 118:25-26
eTikiŋ 118:22-23

Matthew 21

Yesu Al Kuruŋyen ya balem bana hurkuriŋ

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Yon 12:12-19)

1Be, Yesuya komatmiŋya go Yerusalem binde binde hamiŋ. Tiyuŋ kura deŋem Betfage gobe Olip dugu dabayiŋ beleŋ hinhin. Be, Yesube gor forok yeŋbe komatmiŋ irawa kura hulyaŋ yirdeb, 2“Kuri. Kuŋ tiyuŋ iroyenter forok yeŋbe doŋki al diriŋ foŋeŋ kura gor miliŋya yeŋ titiŋ yeneŋbe yugu teŋ yade wayiryeŋ. 3Al kura beleŋ goke daha wet kura dinkeb, ‘Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ goke yihi,’ inkeb yubul teŋ dunkeb yade wayiryeŋ,” yinyiŋ. 4Yesu go tiyyiŋ gobe bikkeŋ Al Kuruŋyen mere basaŋ heŋ heŋ al beleŋ yiriŋ goyen fudinde forok yeŋ yeŋ ge tiyyiŋ. Merebe gahade:

5“Yerusalem
21:5Deŋem hoyaŋbe Saion.
niŋ mar goyen gaha yinnaŋ.
‘Doyaŋ Al Kuruŋtiŋ deŋ hitte waŋ hi.
Al gobe yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ ma teŋ hi.
Niŋgeb al gobe doŋki hende waŋ hi.
Doŋki gobe foŋeŋ,’ yinnayiŋ,” yitiŋ hi. b 
6Be, Yesu komatmiŋ go kuŋbe yinyiŋ gwahade po tiyaryum. 7Doŋki foŋeŋya miliŋya go yawakeb komatmiŋ beleŋ uliŋhormiŋ yugu teŋ go hende ugamkeb hurkuŋ kipiryiŋ. 8Al budam Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ waya yeŋ uliŋhormiŋ yugu teŋ beleŋ yaŋ ugamamiŋ. Kurabe patila haniŋ yufuŋ tiyamiŋ goyen beleŋyaŋ sar irde tukamiŋ. 9Al kurabe meheŋ hekeb kurabe kame hamiŋ. Irdeb tumŋaŋ ala turuŋ iramiŋ.

“Dewit Urmiŋ turuŋ irniŋ ko.”
“Doyaŋ Al Kuruŋyen deŋemde waŋ hi gobe Al Kuruŋ beleŋ guram irde saŋiŋ iryeŋ!” c 
“Al Kuruŋ turuŋ irniŋ ko.”
10Be, Yesu go kuŋ Yerusalem forok yekeb taunde gor niŋ mar gob tumŋaŋ hurkuŋkat wor po teŋbe, “Al gab ganuŋ?” yamiŋ. 11Irkeb al buda goreb, “Al gabe Yesu Al Kuruŋyen mere basaŋ al. Yeŋbe Galili naŋa bana goŋ niŋ tiyuŋ Nasaret niŋ al,” yinamiŋ.

Yesu beleŋ Al Kuruŋyen ya balem haraŋ hiriŋ

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Yon 2:13-22)

12Be, Yesu go Al Kuruŋyen ya balem koya beleŋ po milgu irtiŋ bana goŋ gabu gasuŋ kuruŋde hurkuŋbe al buda gor det damu teŋ hinhan go kwep kwep yirde yakira tiyyiŋ. Irde hora kapyaŋ heŋ heŋ mar beleŋ hora yirtiŋ gasuŋya damure niŋ kalyiŋgi yawaŋ yerdeb keperde haŋyen gasuŋya goyen yade yaboloŋ teŋ yunyiŋ.
21:12Hora kapyaŋ heŋ heŋ marbe Roma gabmanyen horaya Yuda marte hora goyen al beleŋ yeŋ yunke Al Kuruŋyen ya balemde niŋ hora teŋ wolmiŋeŋ al go yunke gab Al Kuruŋ galak irniŋ yeŋ ya bana goŋ yerde haŋyen.
13irdeb, “Al Kuruŋyen mere asaŋde katiŋbe gahade: ‘Ya gabe ne mere nird nird gasuŋ. Gar waŋ gabu irde mere nird nird ya hiyyeŋ,’ gwahade yitiŋ hi. Goyenbe deŋ beleŋbe teŋ ‘kawe marte gasuŋ’ irde haŋ,” yinyiŋ.

14Be, Yesu go ya balem bana goŋ po hikeya al diliŋ titmiŋya kahaŋ simsimamya goyen yeŋ hitte wake sope yiryiŋ. 15Irkeb diriŋbe bana goŋ, “Dewit Urmiŋ turuŋ irniŋ ko!” yeŋ hewhow teŋ hinhan. Irkeb Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ mar pris buda gote karkuwaŋmiŋya Moseyen saba maryabe Yesu beleŋ mata tiŋeŋ forok yiryiŋ goyen kenamiŋ, irde diriŋ beleŋ Yesu goyen Dewit Urmiŋ yeŋ turuŋ iramiŋ goyen nurdeb biŋ ar wor po yamiŋ. 16Irdeb waŋ Yesu gusuŋaŋ iramiŋ. “Gebe diriŋ mere teŋ haŋ gayen nurde ha?” inkeb wol heŋbe, “Gwaha, nurde hime. Deŋbe diriŋ beleŋ mata teŋ haŋ goke Al Kuruŋyen asaŋdeb, ‘Diriŋ kahaŋyaŋ hitiŋya diriŋ mamure niŋya beleŋ turuŋ nird nird niŋ gitik yirtiŋ,’ yitiŋ gobe kapyaŋ ma heŋ haŋyen?” yinyiŋ. 17Gwaha yineŋbe yubul teŋ Betani taunde kuŋ go wawuŋ gobe gor hinhin.

Yesu beleŋ fik he karan uryiŋ

(Mak 11:12-14,20-24)

18Be, fay urkeb wampot muŋ Yesu go mulgaŋ heŋ Yerusalem kuŋ heŋyabe belen biŋge iryiŋ. 19Irkeb fik he yuwalŋeŋ digula urtiŋ goyen beleŋ siŋare hike keneŋbe igineŋ miŋyaŋ daw yeŋ kuŋ kinyiŋ. Kuŋ miŋde mat kinyiŋbe igineŋ miŋmoŋ, yuwalŋeŋ beleŋ po aw urtiŋ. Gwahade keneŋbe Yesu beleŋ he goyen, “Tebaŋ igineŋ ma hawayiŋ,” ineŋ karan uryiŋ. Irkeb goyare po gwilgwal iryiŋ.

20Be, Yesuyen komatmiŋ go fik he goyen goyare po kamtiŋ heke keneŋbe diliŋ fot yamiŋ. Irdeb, “Dahade geb he gob bemel po gwilgwal ira?” yamiŋ. 21Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Fudinde wor po dineŋ hime. Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde dufay irawam ma irnayiŋbe ne beleŋ fik he irhem gwahade igiŋ tinayiŋ. Irdeb dugu wor, ‘Kuŋ makaŋ alare kurka,’ inkeb gwaha po tiyyeŋ. 22Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde det kuraŋ gusuŋaŋ irkeb tumŋaŋ dunyeŋ,” yinyiŋ.

Yesu tareŋmiŋ ge gusuŋaŋ iramiŋ

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23Be, Yesu go Al Kuruŋyen ya balem koya beleŋ po milgu irtiŋ bana sawsawa al gabu irde haŋyende gor hurkuŋ al saba yirde hinhin. Irkeb pris buda gote karkuwaŋmiŋya Yuda marte doyaŋ mar parguwakya beleŋ Yesu hitte waŋbe, “Mata teŋ ha kuruŋ gayenbe da tareŋde teŋ ha? Ganuŋ beleŋ igiŋ gwaha teŋ hayiŋ ginuŋ?” inamiŋ. 24Irkeb, “Ne wor gusuŋaŋ kura direŋ tihim gayen wol henayiŋ. Irke gab nebe goyen saŋiŋde teŋ hime yeŋ momoŋ direŋ,” yineŋbe gaha yinyiŋ. 25“Yon Baptais beleŋ al baptais yirde hinhin gobe Al Kuruŋyen tareŋde ma alyen tareŋde? Momoŋ nirnaŋ,” yinyiŋ. Irkeb mel goyen yiŋgeŋ uliŋ mere sege irdeb, “Daha intek? Al Kuruŋyen saŋiŋde intek gob, ‘Munaŋ daniŋ sabamiŋbe fudinde yeŋ gama ma irde hinhan?’ dinyeŋ. 26Munaŋ alyen saŋiŋde yetek gob al buda kuruŋ gabe Yon Baptaisbe Al Kuruŋyen mere basaŋ al yeŋ nurde haŋ geb, biŋ ar yeke mudunnayiŋ,” yamiŋ. 27Irdeb mel goreb, “Go ma nurde hite,” inamiŋ. Irkeb Yesu beleŋbe, “Ne wor al gore ok ninke teŋ hime ma dineŋ,” yinyiŋ.

Al kurat urmiŋ waraŋ gote maya mere

28Irdeb Yesu beleŋbe, “Ga dineŋ tihim gayen dahade nurnayiŋ goyen tagalke nureŋ. Be, al kura urmiŋ irawam yaŋ hinhin. Kurarebe urmiŋ kuruŋ hitte kuŋbe gaha inyiŋ. ‘Eke, haŋkabe kuŋ wain meteŋde meteŋ tiyayiŋ,’ inyiŋ. 29Irkeb urmiŋ kuruŋ goreb, ‘Badne,’ inyiŋ. Goyenbe kamebe dufaymiŋ mulgaŋ hekeb kuŋ meteŋ tiyyiŋ. 30Be, al gob urmiŋ dirŋeŋ hitte wor kuŋbe urmiŋ kuruŋ inyiŋ gwahade po inyiŋ. Irkeb urmiŋ dirŋeŋ goreb, ‘Be, doyaŋ al, gwaha tiyeŋ geb,’ inyiŋ. Goyenbe kuŋ meteŋ ma tiyyiŋ. 31Niŋgeb diriŋ damiŋbe naniŋde mere nurde gama iryiŋ?” yinyiŋ. Irkeb mel gore wol heŋbe, “Urmiŋ kuruŋ gore,” inamiŋ. Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Deŋbe Yon Baptais beleŋ waŋ Al Kuruŋ diliŋde huwak heŋ heŋ niŋ yekeb meremiŋ ma nuraŋ. Irde matamiŋ goyen yenaŋ gega, meremiŋ fudinde yeŋ ma nurdeb Al Kuruŋ niŋ bitiŋ mulgaŋ ma hiyuŋ. Goyenbe teks yad yad marya bere belen niŋyabe fudinde yeŋ nuraŋ. Niŋgeb fudinde wor po dinhem. Teks yad yad marya bere belen niŋyabe deŋ fole dirde yeŋ wa Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ hurkunayiŋ,” yinyiŋ.

Wain meteŋ doyaŋ irde hinhan mar gote maya mere

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33Irdeb Yesu gobe tebaŋ gaha yinyiŋ: “Maya mere hoyaŋ ga nurnaŋ. Al kura wain meteŋ harde koya kerde milgu irdeb wain fimiŋ gilyaŋ heŋ heŋ niŋ mete talde det gitik yiryiŋ. Irdeb ya kawan kura al gor heŋ wain meteŋ go doyaŋ ird ird niŋ iryiŋ. Irdeb meteŋ gobe meteŋ mar hoyaŋ haniŋde kerdeb naŋa gisaw kuriŋ. 34Be, wain igineŋ yad yad nalu hekeb miŋ al gore meteŋ marmiŋ karwo hulyaŋ yirkeb wain igineŋ kura yawarniŋ yeŋ kwamiŋ. 35Goyenbe mel goreb gasa yiramiŋ. Uŋkureŋ maydeb kurabe mayke kamyiŋ. Irdeb funaŋbe horare mayamiŋ. 36Be, al gob tebaŋ po meteŋ marmiŋ kura budam hulyaŋ yirke kwamiŋ. Kukeb meheŋde yiramiŋ gwahade po yiramiŋ. 37Irkeb funaŋ wor pobe, ‘Urne hulyaŋ ire. Gogab palap irde meremiŋ nurnayiŋ geb,’ yeŋbe urmiŋ teŋ kerke kuriŋ. 38Gega wain meteŋ doyaŋ irde hinhan mar gobe kadom momoŋ gird teŋbe, ‘Meteŋ gate miŋ al gote urmiŋbe gago geb, mayteke kami. Gogab meteŋ gayen naniŋ miŋmoŋ hekeb nende hiyyeŋ,’ yamiŋ. 39Irdeb meteŋ miŋ alyen urmiŋ go teŋ tukuŋ meteŋ siŋare mayke kamyiŋ. 40Gwaha tikeb meteŋ miŋ al gore waŋbe daha yiryeŋ yeŋ nurde haŋ?” yinyiŋ. 41Irkeb Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marya Yuda marte doyaŋ mar parguwakya beleŋ wol heŋbe, “Mata buluŋ tinayiŋ mar go gasa yirke kamnayiŋ. Irde meteŋmiŋ go teŋ al hoyaŋ haniŋde kiryeŋ. Irkeb mel gore gab wain igineŋ yad yad nalurebe yeŋ untekbe uneŋ hinayiŋ,” inamiŋ. 42Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Deŋbe Al Kuruŋyen mere gahade katiŋbe ma keneŋ haŋyen? Merebe gahade:

‘Ya yird yird mar beleŋ igiŋ moŋ yeŋ nurde pel iramiŋ hora goyen al hoyaŋ beleŋ teŋ go hende ya saŋiŋ wor po iryiŋ.
Go iryiŋ gobe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ iryiŋ.
Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ iryiŋ gob dilniniŋdebe igiŋ wor po yeŋ keneŋ hite,’ yitiŋ hi. e 
43“Niŋgeb fudinde wor po dineŋ hime. Deŋbe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ hitek gega, dakira teŋbe Al Kuruŋ diliŋde mata igiŋ teŋ hinayiŋ mar goyen po gab yunyeŋ. 44Niŋgeb Al Kuruŋyen asaŋde hora niŋ yitiŋ gobe ne gago. Niŋgeb al kura hora go hende takteŋ mayyeŋbe mugol niyyeŋ. Irde hora gore kateŋ hika tiyyeŋ al gobe umetek tiyyeŋ. Niŋgeb al kura neneŋ bebak ma tinayiŋ mar hittebe kame mata gwahade forok yiyyeŋ,” yinyiŋ.

45Be, pris buda gote karkuwaŋmiŋya Farisi marya go Yesuyen maya mere go nurdeb, “Neŋ ga po dineŋ hi,” yeŋ nuramiŋ. 46Irdeb daha mat kura teŋ fere titewoŋ yeŋ nuramiŋ. Irdeb Yesube al buda gore yeŋbe Al Kuruŋyen mere basaŋ al yeŋ nurde hinhan geb, al buda goke kafura hamiŋ.

Copyright information for `DAH