1 Corinthians 4

1Nenang Kristoac kingangkpekpefora. Nga yeng Anutuac negen negeng sufu sufuya, imoc garenggenideac uayoac nemmeu ua imoc mekecdimbe, ngicngac yeneng ifi negembisia. 2Ngic mong ye gareng ua mekecde, ye enaraac yoac modacma sing naric mi segebeso.

3Nga ni neannaac yofi deba, ngeneng me ngic goa yeneng yoacfu fainuma yoacna desigecde, imocac negemba wiac engena mi ande. Nga neannaoc ifingoc naric mi isingemema forana debade. 4Here negen negennau hofocemema ebic mong mi meficgeduae, fora. Nga ni kopocsicna kpac, imoc naric mi debade. Kebungo haniana hennegeng amma yoacna desiude. 5Imocac amma ngeni nasoya mi fingecmanungoc ngic monggac yoac mi desibisia. Kebu yengenaoc hama wiac kundunnu sufuma fede, imoc mekperagima ngicngac negen negengnginaac hania didiu faiu fingectegerude. Amma yeng naso imohai ngicngac tembuc tembuc dedengerecngina edeyunuu negenggecde.

6Tosofocna, ngeni yoacna negentegecgecdeac yomohai ngeneac amma neanna nga Aporoac sing edengunuba negembisia. Yoac mitikibiu oho ohoya fede, ngeni imoc mi ferahebisia. Ngeni ngic monggac sebi meemma monggac sebi mi memabisia. Ngeni negen negeng imoc megecdeac negenduae. 7Geac fakaga imoc siriha mong kpac, ge wiac sasawa mekecnec, imoc eng genggena mekecnec. Anu wiac imoc engsac genggec, imocac amma sebiga mi meembesena.

8Ngeni bic gebecngunuu finactoanginagoc anggec amma ngeni nenia kpac ngictau andae. Nga forangoc, ngeni ngictau fora kecbau debac songona kuneng ambac. Nga ngeni ngictau ambau isoc neneng ngenigoc kecma ngictau momoc ambing.

9Ni yofi negenduae, Anutungo aposoro fainunuu ngicngac yeneac areng wisic wisickeau nandimbe. Yeni tenicfagoc anemmegecdeac wenac kpekpeu fainunugec. Ngicngac nga angero yeneac kicfu gameagoc nga homeac areng isoc kecandimbe. 10Neni Kristoac amma memaemema ubasufu isoc anni ngeneng ine sebingina meemma, “Neni Kristogoc kpeketahema fitira kecdimbe.” ifi deandae. Nga kucmama kecmina ngeneng kucnginagoc kecgecde. Nga ngicngac yeneng ngeni eweheihei faka angemmema neni ine mangana dema wanunuandae. 11Anu neneng naso yofinenggac ifingoc hereninaac homema dokuac anemmeu wamba tegec tegera heima kecni ngicngac yeneng nunuandae. Amma amagerecnina kpac kuric isoc kecma 12nenaoc marininango uatoa meandimbe. Ngic yeneng sowecnunugec ine kenecyununide amma nunukporac anemmegec ubanina mi mau serima kecnide. 13Nga ngicngac yeneng denggbarinnunugec yeneac yoac gombunga denide. Neni yofinenggacngoc bangecfu seuc isoc anni ngicngac yeneng ukununugecde.

14Gameac yoac edengunubadeac yoac yomoc mi ohongemmeduae, imoc kpac. Ni ine songonambaracfocna demeting angemmebade, ifi isoc ohongemmeduae. 15Ngeni Kristogoc kpeketahema kecmagec garengfocngina teng tauseng demeting angemmebau ngeni sifu mangngina mocgusac kecde. Nennoc siduc gombung angemmeba ngeni Kristoaru kpeketahema kekec gboria meficgegec. 16Ifi anu negen negengngina midima edengunuduae, ngeni ni dafi amba hemma modacnuma anduae isoc ambisia. 17Imocac amma yaguc Timoteo sueba ngenearu haude. Ye songomedacna kecma Kristogoc kpeketahema kecde amma ye yoac modacma mong mi segeude. Ni Yesu Kristogoc kpeketahema dafi kecanduae, yoac imoc kpebung sasawa fekendae, ngeni edekpou angemmeanduae. Nga Timoteongo ngenearu hama yoac imocnoc heigboringemmeude.

18Ngic goa ngenearunac yeneng neac ifi negemma deandae, “Ye nenearu mi haude.” goa ngenearunacngo neac ifi negemma sebingina meemma yoacna kpeandae. 19Nga Kebungo negenu ngereeude isoc naso mi hereemanu ni ngenearu habade. Hama yoac kpekpe areng kucngina dafi fede, imoc hennegeng ambade. Amma yoacnginasac mi negembade. 20Anutuac eucerereng imoc yoacfusing mi fingectegerude, imoc kpac. Imocngo Tiri Asuac kucfu fingectegerude. 21Anu ngeni neac dafi angemmede, imoc edenubisia. Dzikacgoc habadeac angemmede me heresongogoc nga yumea kekecac asugoc habadeac angemmede?

Copyright information for `DED