1 Corinthians 5

1Ngenearu kaisero faka fede, yoac ifi degec negening. Kaisero faka mong bangec monnunac ngicngac Anutu mi negemmidae, yeneac botucfu mi feande, imocnoc ngeneac botucfu fede. Imoc ngic mongngo mamaac enemagoc feyac angandape. 2Faka ifi femanu ngeni ine sebingina meengandae, imoc naric mi ande. Ngeni imocac ubahodung negemma ngic faka imoc angande, ye botucnginaunac meickebau, imocngo ine ngereebac. 3Ni sebingo hereau kecduae, fora. Nga ongaasunango ine ngenigoc kecduae. Ifi kecma ngic imocac fakaya isinggema bic desiai. 4Ngeni nga ni, nenang ongaasuu Kebunina Yesuac kpacfu kpedzucnema kecmina Kebunina Yesuac kucngo nenanggoc feu 5nenang ngic ifia Satanggac mariu faibisina. Nga sebiango bangecac faka sasawa modackecde, imoc memanganedaru kpac anu ongaasuyango Kebuac nasotoau komoc kpebeso.

6Sebiengengfakangina imoc naric mi ande. Ngeni yis kapianecsac uuhau faigec imocngo uuha sasawa meu sokoande, ngeni imoc bic negendae. 7Anu nenang ramamedaha Kristo, yeni sese imoc bic kpegec homema dzuacnunuec. Imocac ngeni uuha esea yisgoc meickedacma uuha gboria faibisia. 8Imocac amma nenang uuha esea yisgoc, imocac ngaba nga faka mangana wadacma faka kongaha nga yoac foragoc, imocac ic sogong yisha kpac mekecbisina.

9Ngic serofaka angandae, ngeni yenigoc kpeketahema mi kecbisia, imocac kibiu bic ohongemmeai. 10Amma bangecfu areng serofakanginagoc me kichodungnginagoc amma ngic ikoc amma ngicngac wiacngina wangecyunuandae me nemu eweheiyemmeandae, ngeni yeni sasawa wayunudacgecde, imocac ine mi negemma dedua. Ngeni imoc anggecdeu ngeni bangec yomoc wadacma kenggecdeac singsac fengemmeude. 11Ngeni negen negensinggoc tosofocngina deyemmeandae, yeneac negemma ine yofi ohoai. Yeni serofaka angandae me hiedzoac kichodunggoc kecandae me nemu eweheiyemmeandae me ngicngac goa deendema ayemmeandae me doku seria nekecma ubasufu angandae me ngicngac ikoc ayemmema wiacngina wangecyunuandae, faka ifia angandaeu ngeni ngicngac imoc yenigoc kpeketahema mi kecbisia nga ngeni yenigoc yaka ifingoc mi nebisia.

12Ngicngac ngadeau kecdae, yeni isingyunuma yoacngina naric mi desibade, imoc neac ua kpac. Ngeni ine arengfocngina botucnginau kecdae, yeni isingyunuma yoacngina desibisia. 13Nga Anutungo ngicngac ngadeau kecdae, yeneac faka nga angammemengina isinggema yoacngina desiude. Ngeni ngicngac mangac manganea botucnginaunac meicyunubisia.(Dedeseri 17:7; 19:19; 21:21; 22:21,24; 24:7)

Copyright information for `DED