1 Corinthians 8

1Ngicngac yeni yang kpema nemuac sesengina faima neandae, imocac hania yofi deduae, nenang sasawango negen negentegecgoc kecdimbe, imoc negendimbe. Nga yofi ifingoc negendimbe, “Negen negengngo ngicngac sebingina meenude.” Nga heresongogoc kekec imocngo ngicngac nanggeyunuude. 2Ngic me ngac mongngo yofi negemma kecdeu, “Ni negen negentegecnagoc.” ye negen negentegec kekec dindingacac siricfu mi kecde. 3Nga mong ye Anutu heresongogoc hoanggedeu Anutungo ye negemmiude.

4Nemuac sese nebesonga me kpac, imocac yofi bic negentegecdimbe. Anutu mocgungo kecde nga nemu yeni wiac fora kpac. 5Ngicngac yeni nemungina sawau me bangecfu kecgec kpacngina anutu deyemmeandae. Kebu nga anutu ifia homac kecdae. 6Ifi kecmagec Anutunina ye mocgusacnoc. Yearunac wiac sasawa fingecdarec amma ye imocac mama nga nenang yeac amma kecdimbe. Kebunina Yesu Kristo ye mocgu nga yeac witiu wiac sasawa nga nenang kecdimbe.

7Negen negentegec imoc ngicngac goa yeneac ubau mi fede, yeni nemuac negemma faka fora dema yeneac sese nema kpanggeyunuandae nga here negen negengngina kucmamango seuhagoc anude. 8Nga yakanene imocngo Anutuac wegenacfu mi fainunuude, kpac. Yaka nenide isoc imoc yeac kicfu engena mi ande. Nga mi nenideu isoc wiac monggac mi obohonide. 9Goa ngeni ine negengefaima nemagec tosofocngina kucmama kecdae, yeni yakaac amma faitobannu faiyunugec mayunubacac ngeni gareng meemema kecbisia. 10Ge negen negentegecgagoc. Amma geng nemuac womonnu tacma nenadeu ogoga mongngo here negen negenga kucmamango ihai kecma fakaga hemma ubea midiu yeng nemuac sese ifingoc nema ubayohoc meficgeude. 11Ge ifi angkecma negen negentegecgagocngo ngicngac kucmama memanganeyununade. Nga Kristongo tosoga yeac ifingoc homeec. 12Amma ngeni tosofocngina yeneac here negen negeng memanganeyemmegec kucmama fingecyemmeu Kristoaru kopocsic meficgegecde. 13Imocac amma yofi deduae, ni yakanango tosona ebicfu faiba makpebacac naric yang wama monggoc mi nebesare. Negen negensinggoc tosona ebicfu faibadeu, imoc mi ngereeude.

Copyright information for `DED