1 Corinthians 8

Ngicngac yeni yang kpema nemuac sesengina faima neandae, imocac hania yofi deduae, nenang sasawango negen negentegecgoc kecdimbe, imoc negendimbe. Nga yofi ifingoc negendimbe, “Negen negengngo ngicngac sebingina meenude.” Nga heresongogoc kekec imocngo ngicngac nanggeyunuude. Ngic me ngac mongngo yofi negemma kecdeu, “Ni negen negentegecnagoc.” ye negen negentegec kekec dindingacac siricfu mi kecde. Nga mong ye Anutu heresongogoc hoanggedeu Anutungo ye negemmiude.

Nemuac sese nebesonga me kpac, imocac yofi bic negentegecdimbe. Anutu mocgungo kecde nga nemu yeni wiac fora kpac. Ngicngac yeni nemungina sawau me bangecfu kecgec kpacngina anutu deyemmeandae. Kebu nga anutu ifia homac kecdae. Ifi kecmagec Anutunina ye mocgusacnoc. Yearunac wiac sasawa fingecdarec amma ye imocac mama nga nenang yeac amma kecdimbe. Kebunina Yesu Kristo ye mocgu nga yeac witiu wiac sasawa nga nenang kecdimbe.

Negen negentegec imoc ngicngac goa yeneac ubau mi fede, yeni nemuac negemma faka fora dema yeneac sese nema kpanggeyunuandae nga here negen negengngina kucmamango seuhagoc anude. Nga yakanene imocngo Anutuac wegenacfu mi fainunuude, kpac. Yaka nenide isoc imoc yeac kicfu engena mi ande. Nga mi nenideu isoc wiac monggac mi obohonide. Goa ngeni ine negengefaima nemagec tosofocngina kucmama kecdae, yeni yakaac amma faitobannu faiyunugec mayunubacac ngeni gareng meemema kecbisia. 10 Ge negen negentegecgagoc. Amma geng nemuac womonnu tacma nenadeu ogoga mongngo here negen negenga kucmamango ihai kecma fakaga hemma ubea midiu yeng nemuac sese ifingoc nema ubayohoc meficgeude. 11 Ge ifi angkecma negen negentegecgagocngo ngicngac kucmama memanganeyununade. Nga Kristongo tosoga yeac ifingoc homeec. 12 Amma ngeni tosofocngina yeneac here negen negeng memanganeyemmegec kucmama fingecyemmeu Kristoaru kopocsic meficgegecde. 13 Imocac amma yofi deduae, ni yakanango tosona ebicfu faiba makpebacac naric yang wama monggoc mi nebesare. Negen negensinggoc tosona ebicfu faibadeu, imoc mi ngereeude.

Copyright information for `DED