1 John 3

1Negenggec, Manggac ye nenanggac noc isoc ammiecac songogoc hoannunuma yengena nambaracfora denecdenemmea. Nga nenannoc nambaracfora kecdimbe. Anu bangectoa bangecac ngicngac yeni Manggac mi negemmidaeac nenang ifingoc mi negennunugecde. 2Songo tosofocna, nenang yaguc Anutuac nambaracfora kecdimbe. Kecma dafi ambesandimbe, imocac mi dekperaginemmeu negendimbe. Kecma yeng fingectegeru yengenangoc hennide imocac yeac siric isoc amma yengena onga annide, imoc ine negendimbe. 3Ngicngac Yesugoc kpeketahema wiac gombunga fingerudeac negensinggema kecdae, yeni sasawango kekecngina dzuacemema ye kpetiac, ifi isoc kpetiac anggecde.

4Anu kopocsicngo dedeseri kpekpefaka andeac amma ngicngac kopocsic meficgeandae, yeni dedeseriyoac kpegecde. 5Yesungo kopocsicnina meickeudeac fingerec. Amma yearu kopocsic mong mi fede, ngeni imoc negendae. 6Nga ngicngac yeac heremanau kecdae, yeneng kopocsic mi mekecgecde. Anu ngicngac kopocsicgoc kecdae, yeni ine ye mi henggec nga ye mi negemmigec.

7Nambaracfocna, ngic mongngo ikocfu wangecngunuu ngeni ye mi modacbisia. Ngic mong ye faka dindingac angkecde, yeng Yesu isoc dindingac anude. 8Mangana minginango hanac hanaheaunacngoc kopocsic meficgeecac ngic mong ye kopocsic mekecde, yenoc mangana mingina yearunac. Anu Anutuac Medacngo mangana minginaac uaareng memanganeu kpac anudeac amma fingerec. 9Ngicngac Anutuarunac fingecgec, yeni kopocsic mong mi mekecdae, kpac. Anutuac kpeango yeneac heremanau fedeac kopocsic megecdeac obohogecde. 10Anu ngicngac faka dindingac mi mekecdae me tosofocngina heregoc yeneac songo mi negengandae, yeni sasawa Anutuarunac kpac. Imohainoc Anutuac nambarac damoc nga mangana minginaac nambarac damoc, imoc fingectegerude.

11Ngeni hanac hanaheaunacngoc dedekperagi yofi negenggec, nenang songogoc hoangemebisina. 12Ngeni Kaing isoc mi ambisia. Ye Satangngo minging ammiu munea kpehomeec. Amma ye yengena angammemea mangana femiec nga muneaac angammemengo dindingac anecac munea kpehomeec. 13Negen negensinggoc tosofocna, bangectoa bangec yomocac ngicngac yeneng ubango ukungunugecde nga wiac imoc faka gboria, ngeni ifi mi negembisia. 14Nenang tosofocnina heresongogoc hoangyunuandimbeac amma homec wama ferecgema kekecfu ening, imoc negendimbe. Nga ngic me ngac mong ye heresongogoc kekec mi negende, ye homecfungoc kefude. 15Anu ngicngac tosofocngina ubango ukuyunuandae, yeni sasawa ngickpekpe andae. Nga ngic ifia yeneac hereu kekecseri mi fede, imoc negendae.

16Yesu Kristongo nenanggac amma kekeha waec. Nga faka imoc hemma songogoc kekec foraac negen negeng meing. Imocac nenang ifingoc negen negensinggoc tosofocninaac amma kekecnina wabisina. 17Ngic mongngo bangectoa bangec yomocac finacgoc kecma ogea henu sebiaac memeficfu makpekpea kefu ubahereau wosoefacgoc mi meficgeudeu Anutuac heresongongo yeac hereu mi feude.

18Nambaracfocna, “Nenang heregoc songo negengemeeme.” Imoc enacbibicngo me yoacac mi debisina, kpac. Nenang imoc faka foragoc yombong angkecbisina. 19Ifi amma yoac foraac arennu kecdimbe, imoc negendimbe. Anu ubahereninango wiac monggac yoacfu fainunuu Anutuac kicfu monggoc meseriemenide. Anutu ye engenatoa nga ye nenang ubahereu wiac sasawa fede, imoc negendacde. Amma Anutungo nenang ubahere ferahede.

21Songo tosofocna, ubahereninango yoacfu mi fainunuudeu Anutugoc seria kecnide. 22Ifi kecma nenang singyoara modacma yeac songou wiac sasawa fede, imoc angkecdimbeac wiac mong me monggac Anutuarunac kpesima menide. 23Nenang Medaha Yesu Kristoac kpac negensinggema yeng edenunuec, ifi isoc heresongogoc hoangemebisina. Yeng singyoac imocnoc nemmeec. 24Ngic mong ye singyoac yomoc modarude, yeng Anutuac hereu kefu Anutungo yeac hereu kefude. Amma yeng hereninau kecde, imoc Anutungo Asuya nemmeec, yeac kucfu negendimbe.

Copyright information for `DED