a(Mitiyegec 34:12-16)
b(Yesaia 8:12)

1 Peter 3

1Anu ngac ngeni sing imohaingoc ewefocngina enacngina tofohoma kecbisia. Nga yeneac botucfunac goango Anutuac yoac mi negensinggegecdeu enengfocngina ngeneng Mitiac yoac mi ede edeyunuu angammemengina gombungangoc angkecgec, imocngo ewefocngina Kebuac sinnu taiyunuu kenggecde. 3Ngac ngeni orucdzongina dzegeandae nga kubu nganoc golngo memea sebinginau faiandae amma wamba siriha gombunga heiandae, imocngo siric kerengngina mi meficgebeso. 4Nga ongaasungina yumea nga ruaegoc ubaherengina manau sufu sufuya fede, imocngo siric kerengngina meficgebeso. Imocac kibi kuha mi maande nga imocngo fekengkefude nocac imoc Anutuac kicfu wiac engena ande. 5Ngac kpetiac warac kecgec, yeneng siriha ifingoc kibingina meemma ewefocngina enacngina tofohoma Anutuaru negen negengngina faikecgec. 6Imoc Sara isoc, yeng ewea Abrahang eweheimima kunenna dema enara tofohokefec. Ngeni faka nga angammeme gombunga mekecma wiac monggac dekengeha kpac kecgecdeu Saraac naroangfora anggecde.

7Ngacac kuc, imoc ngicacsoc kpac. Ngic enengfocnginagoc ngeni imoc negensima imocac sirihau yenigoc kecbisia. Nga ngeni kekecac danggunuc imocac maridzoming ngenahafoc megecdeac nga ngic ngeni nunumunginaac kpae fingecbacac amma enengfocngina eweheihei ayemmebisia.

8Kpeturanggema deba, ngeni sasawa negen negengngina mocgu febeso. Ngeni wosoefac angemema heresongogoc hoangemema ubamangang negengemema memaemema kecbisia. 9Ngicngac yeni mangana angemmegec ngeni turunga manganangoc mi merengyemmebisia nga yeni desofoc angemmegec ngeni turunga desofocngoc mi ayemmebisia, kpac. Ngeni kenec imoc maridzomingngina anudeac kpacngunungunuya, imocac yeni ifingoc kenecyoac edeyunubisia.

10Imoc yofiac,

“Ngic mong ye kekecac songo negembeso nga naso gombunga hembesonga ammikecde, ye nedzaranga yoac mangana debacac nga enacbibihango ikocyoac debacac garenggebeso.
11Ye faka mangana ngadehema angammeme gombunga angkecbeso. Amma ye ruaeac sing meficgeudeac uatoa mebeso. 12KEBUNGO ngicngac dindingac yenearu kic fima nunumunginaac kedzac kpeude. Nga mangana mekecdae, yeni ine yenengwa anude.” a 
13Ge faka nga angammeme gombunga annadeac mamangkima angkecnadeu ngicngac yeni memanganegugecdeac obohoma wagecde. 14Amma yeni dindingac kekecnginaac amma kpendzennu faingunugecdeu, imoc ngeni kenecnginagoc.

Ngeni yeneac damu nga kengec mi ambisia. b 
15Kebu Kristo ye kpetiac, ngeni negen negeng imoc ubaherenginau mekecbisia. Amma gombungangina ngade haude, imocac hania goriangoc kpesingemmegec turunga merenggecdeac nasosoc efaima kecbisia. 16Ngeni ine kpesi kpesiac turunga herebuya kpac, yumea nga eweheiheigoc amma here negen negeng kpataningau merembisia. Ngeni ifi anggecdeu, angammemengina gombunga Kristoac amma angkecdae, imocac ngic dedenggbaring angkecdae, yeni gameyunuude. 17Ngic mong ye angammemea gombungaac amma Anutungo negemmiu kpendzeng kpeude, imocngo ngereeude. Nga mong ye fakaya manganaac amma kpendzeng kpeude, ye mi dengerebesonga.

18Kristongo Anutuac hoannu fainunuudeac atac mocgu donina mema kpendzengtoa kpeec. Ngic dindingacngo yoackpekpe areng nenanggac amma ifi anec. Ye sebiugeng kpegec homeec nga ongaasuugeng bic megboriu kefec. 19Kecma asu goa witicamau kecgec, yenearu kemma yoac edekpou ayemmeec. 20Noa ye wagea memanu Anutungo modzotitia kpac tomaingina kecbibiemanu yeneng yoara kpegec.

Nga Noango wagea medzickeu naso imohai Anutungo dokungo ngicngac efeanec, 8sac ebicfunac mesiyunuec.
21Dokunadzicngo onga imoc mema ebicfunac mesingunuude. Dokunadzicngo sebiac wonong mong mi dzuarude, kpac. Imoc yofi, Yesu Kristongo homecfunac yarecac amma herenegen negengngina kpetiac anude, imocngo Anutuac kicfu deficgeude. 22Yesungo bic kurumennu enec. Amma ye Anutuac foiau tacde. Nga angero nga wiac kpac kuneng memea amma kuc yemmeyemmea, yeac bageu bic faiyunuyunuya kecdae.

Copyright information for `DED