a(Yoac negen negengagoc 3:34)

1 Peter 5

1Kristongo kpendzeng kpeec imoc kicnango henai nga imocac hepuc kecduae. Amma kuc nga kibikperagia fingerude, imohai nenahafoc kecnide. Kpebunggac enara ni ngenigoc ifingoc ua imoc mema kecduaengo gorongina kpema yofi deduae, 2Anutuac habungo ngeneac botucfu kecdae, ngeni yeni gombunga garengyunuma ubaebicfu ua mi mebisia, ngeni ubangerecgoc ua megec Anutungo negenu ngereeude. Amma ngeni hiedzonginagoc anggecdeac ua imoc mi mebisia. Ngeni uangina imoc mamangkima mekecbisia. 3Anutungo kpebung ngemmeec, imoc yeneac engenangina isoc mi kecbisia. Ngeni faka gombunga kpebung edzacyunugec, yeni imoc hemma modacbisia. 4Ifi kecmagec gareng yadango fingectegecma yeng irangina kuc kibikperagiagoc dzame dzamea kpac ngemmeude.

5Sebigbori ngeni ifingoc yadafocngina yeneac bageu memaemema kecbisia. Amma ngeni sasawa fakangina yumeau angemema kecma imoc wamba isoc heigec kemebeso. Imoc yofiac,

“Anutungo ngicngac sebiengeng kecdae, yeni wayunuma memayunuude nga memaemema kecdae, yeni danggunuha yemmeude.” a 
6Imocac ngeni Anutuac mariseriaac bageu memaemema kecbisia. Ifi kecmagec Anutungo yengena nasou miacngunuude. 7Ye yengenaoc ngenenggareng angkecdeac ngeni ubaebicngina sasawa yearu faidacbisia.

8Ngabangina mangana mingina, ye raiong isoc arohoma yerecgema ngicngac gbokoyunuudeac hofocyunuma uatoa mekecde. Imocac ngeni ubagbori kecma garengemema 9gofochima serima namma negen negensingnginango mangana minginaac yoac hefahebisia. Hefahema yofi negembisia, negen negensinggoc tosofocngina bangeha bangeha kecdae, yeni ifingoc kpendzeng imocngoc kpekecdae.

10Anutu danggunuc mingina, yeac kuc kibikperagiango fefeseri fede nga yeng ngeni ihai Yesu Kristogoc kecgecdeac kpacngunuec. Nga ngeni kpendzennu naso wegenanec kecekemmagec, yengenaoc mengerengunuma nonggo tacngemmeu seria nanggecde. 11Ye kuc mingina amma kechereema kecbesande, imoc fora.

12Siriwano ye negen negensinggoc tosonina yeac yofi negemma deduae, ye uau serima namma meficnuu kibi wegena yomoc ohongemmeduae. Ni nanggengunuma Anutuac danggunuc fora imocac hepuc amma dekperagingemmeduae, ngeni imocac hoannu seria kecbisia. 13Anu Anutungo Babirong taonnu kpebung kecdae, yeni nga ngeni ngenahafoc meisingngunuec, yeni nga medacna Mareko, yeneng ubangerecyoac ngenearu faigec hade. 14Ngeni heresongogoc hoangemema wenacngerec dema kpetiacfu titikokoc angemebisia. Ngicngac Kristogoc kpeketahema kecdae, yeac ruaengo sasawa ngenearu febeso.

Copyright information for `DED