1 Thessalonians 1

1Pauro, Siriwano nga Timoteo, neneng Anutu Manggac nga Kebu Yesu Kristogoc kpeketahema kecma Tesaronike kpebung ngeneac kibi yomoc faidimbe. Wosoefac nga ruae ngenearu febeso.

2Neni tatahoc ngeneac amma dangge dema Anutu Manninaac kicfu nunumuninau negensingunukecdimbe. Ngeni negensinggema angammeme gombunga meficgema ngicngac heresongogoc hoangyunugecdeac uatoa meandae. Amma ngeni modzotitia kpac kecma Kebunina Yesu Kristo, yeac negenserima kecdae.

4Tosofocnina, Anutungo ngeni heresongogoc hoangngunuma meisingngunuec, imoc negendimbe. 5Imocac hania yofi, neni ngenearu siduc gombung mehaing, imoc kuhagoc nga Tiri Asugoc amma negen negenseri hafoangoc mekecma mehama ngemmeing, neni yoacsac mi ngemmeing, kpac. Ngenigoc kefing, imohai ngeneac amma areng aning amma meing, ngeni imocac siriha negendae. 6Ngeni kpendzeng homac kpema Anutuac yoac negemma hoanggegec. Hoanggegec Tiri Asungo meefaingunuu sogac sogaigoc kecgec. Ngeni ifi amma fakanina modacma kemma Kebuac faka ifingoc modacma kecdae.

7Imocac Makedonia nga Akaia ngicngac negen negensinggoc kecdae, yeni fakangina gombunga ifia hemma imoc ifingoc modacdae. 8Kebuac yoacngo ngenearunac hanahema Makedonia nga Akaia bangecfu desahegec kenu negenggec. Nga ngeni Anutu negensinggegec, yoacsiduc imocngo ifingoc bangec noboc noboc sokoma kenec. Ifi anu neneng ua yenearu torokpema mekengkeng imoc ngeneng meefaigec. 9Neni yenearu kenni yeni yenaoc Tesaronike ngeneac siduc yofi edenunugec, “Pauro ogohoragoc ngenearu hagec ngeni heitaiyunugec. Amma ngeni Anutu kekehagoc nga yoara foragoc yeac wanac areng anggecdeac nemungina hania hania wama Anutuaru kenggec. 10Amma yofinenggac Medaha kurumennunac maudeac tomai kecdae.” yeneng siduc ifi anemmegec. Anutungo Medaha Yesu megboriu homecfunac gborima yarec nga yennoc ebicfunac mesinunuu turung kpoukpou nasoya hau komoc kpenide. Ngeni imoc negensinggedae.

Copyright information for `DED