1 Thessalonians 3

1Anu neni ngeneac negensima ubanina fafic kuneng anu yofi deing, “Neneng Ateng amau naric tacma tosonina Timoteo sueni kembeso.” Ifi dema sueni haec. Timoteo ye Anutuac ua ngicngo nenigoc momoc kecma Kristoac siduc gombung dekperagikecde. Yeng ngenearu hama negen negensinnu meficngunuma negen negengngina midima meseringunuudeac dema sueni haec. 3Ebic hania hania ifiangoc ngenearu fingeru ngicngac goa yeneng kengkpe hakpe ambauac nga Anutungo ebic ifia tofohonideac negennemmeec, imoc ngenaoc negendae. 4Ngic yeneng nunukporac anggecde, imoc ngenigoc kecma bic edengunuing. Amma imoc bic fingerec, ngeni imoc negendae. 5Imocac amma ni ifi kecba ubana kuha mau ngeneac negen negensingnginaac siriha negembadeac Timoteo sueba ngenearu haec. Nga uatoa ngenearu meing, imoc faitobang ngicngo tobangngunuu ine fora kpac ambacac.

6Anu Timoteongo ngenearunac dzigenema ubangerec yoac mehama gombungangina yofi edenunudarec, ngeni negen negensingnginagoc kecma heresongogoc hoangemekecdae. Amma ngeni nasosoc neneac negensima ubaefac angkecdae. Amma neni kicmesungina hennideac anemmede, ifi isoc ngeni kicmesunina henggecdeac angemmekecde, ifi edenunuec. 7Tosofocnina, neni medac kpedadang nga kpendzeng sasawaac witiu kecmina ngeneac negen negensinggac siducngo neneac herenina meseriec. 8Nga ngeni Kebugoc kpeketahema kekecngina seria kecdaeac amma neni naric kecdimbe. 9Anu neni ngeneac amma Anutunina monggoc nga monggoc dengerenideac negendimbe nga ngeneac amma yeac kicfu songogoc kecma dangge edeni ngereeude. 10Nga neni kicmesungina hennideac hadzing tofocnac heregoc seriyombonggema numukecdimbe. Nga negen negensingnginau kapainec kpedadanggedae, imoc meficngununideac negendimbe.

11Anu Mannina Anutu nga Kebunina Yesu yereng sinnina edzacnunumaec neni ngenearu habisina. 12Nga heresongogoc hoangngunukecdimbe, ngeneng siriha imocacsoc heresongogoc hoangemema ngicngac tosea goa ifingoc heresongogoc hoangyunuma kecbisia. Ifi kecmagec Kebu Yesu yengenaoc songongina meyadingemmeu torokpeu torokpe amma monggoc yadibeso. 13Ifi anu ye ubaherengina meserikecde amma kpetiac arengfora yenigoc maude, imohai ngeni kpetiac nga kopocsicngina kpac kecma Anutu Mannina yeac kicfu nanggecde.

Copyright information for `DED