1 Thessalonians 4

1Tosofocnina, neni Kebu Yesugoc kpeketahema negen negengngina miacnideac goroyoac yofi torokpema monggoc dedimbe. Anutungo ngenenu ngereeudeac ngeni yeac sing modacbisia. Ngeni yofinenggac ifi kecdae nga imocngo botucnginau yadiseri ambeso. 2Neni dederecgeyoac Kebu Yesuarunac negemma edengunuing, imoc sasawa negendae. 3Imoc yofiac, Anutuac negen negeng nga songo yofi fede, ngeni kaisero wama kpetiac yombong ambisia. 4Amma ngicngac tembuc tembuc ngeni kpetiac nga dindingac kecma sebingina gombunga garengemebisia. 5Bangec monnunac ngicngac yeni Anutu mi negemmima sebiugenggac kekec, imoc songotoa negemma modacma kecdae, ngeni ifi isoc mi ambisia. 6Ngeni sebiugenggac songoac amma tosofocngina yeneac engengfongngina yenigoc sero mi ambisia. Kebungo kopocsic ifia negemma turunga yemmeude, neni imocac gorongina seria kpema bic edengunuing. 7Anutungo kpetiac kecnideac kpacnunuec. Sebiac songogoc kecnideac mi edenunuec, kpac. 8Imocac amma yofi ande, ngenearunac mongngo yoac yomoc kpema ngadeheude, ye ngic yoac mi ngadehede, ye ine Anutu kpetiac Asu ngemmeec, yengena yoac kpeude.

9Ngeni heresongogoc hoangemegecdeac Anutungo sing imoc bic edekpou angemmeec. Imocac ngeni negen negensinggoc tosofocngina heresongogoc hoangemegecdeac yoac mong mi obohodae. Nga neneng yoac imoc monggoc mi ohongemmenide. 10Fora, ngeneng tosofocnina Makedonia bangec noboc noboc kpebung hafoangoc kecdae, yeni sasawa heresongogoc hoangyunu kecdae, faka imocngo botucnginau yaditegerudeac negen negengngina midima dedimbe. 11Nga ngeni yumea kecma uangina garenggegecdeac negen negengngina seria febeso. Warac edengunuing, ifi isoc ngenaoc maringinango ua mekecbisia. 12Ifi anggec ngic ngadeau kecdae, yeneac kicfu angammemengina dindingacngo herengina wingecgec eweheingemmegecde nga ngeni wiac monggac naric mi obohogecde.

13Ngicngac yeni kurumenggac mi negemma, yeni homecnasou kiac songgong ebiria angandae. Tosofocnina, ngeni yeni isoc ubamangang mi negembisia. Ngeni homegec yenearu noc wiac fingerude, imocac hania negenghomegecdeac songonina ande. 14Imoc yofiac, Yesungo homema yarec, imoc forangoc negensinggedimbe. Imocac amma ngicngac yeni Yesu negensinggema bic homegec, Anutungo yeni hesicyunuu Yesugoc hagecde, imoc ifingoc negensinggedimbe. 15Ngicngac Kebuac hahanasoyau gbori kecdimbe, nenang ngic homegec, yeni naric mi waraiyemmenide, imoc Kebuac dede mong modacma edengunudimbe. 16Kebungo imohai yoac kuhagoc demanu angero yeneac enarangina mong yeac ubaudumeng fingerude. Imohaingoc Anutuac trampet arohoude. Arohomanu Kebu yengenaoc kurumennunac sawau maude. Mau ngicngac Kristogoc kpeketahema homegec, yeneng waraima gborima yacgecde. 17Yacgec ngicngac gbori kecdimbe, nenang yenigoc ifingoc hoeng manau kpedzinunuu nenahafoc sawau Kebugoc ewacnide. Ewacma Kebugoc nasoya nasoya kecnide. 18Ifi negemma ngeni imocac amma yoac yomocngo denangge angemema meseriemema kecbisia.

Copyright information for `DED