1 Thessalonians 5

1Tosofocnina, Kebuac nasotoa imocngo hamangecngic yeneng tofocnac haandae, ifi isoc haude. Ngeni ngenaoc imoc bic negenghomedae. Imocac noc nasou me yabung nofu yomoc fingerude, imoc kibiu monggoc naric mi ohongemmenide. 3Nga ngicngac yeni degecde, “Ruae nga garengagoc kecdimbe.” Ifi dekecmagec, naso imohaingoc memangac manganea ebic fingecyemmeude. Ebic imoc ngac heregoc medac meudeac naso mi negemmanu gadze kiande, ifi isoc bic fingecyemmeude. Fingecyemmeu naric mi woragecde.

4Nga tosofocna, hamangecngic hau ngeni kpidohoandae, ifi isoc wenac imohai yeng hau naric mi kpidohogecde nocac ngeni kundunnu mi kecdae, kpac. 5Ngeni sasawango wenac nga kperagiaac nambaracfora nga nenang tofocnac me kundunggac areng kpac. 6Imocac goa gau feandae, ifi isoc gau mi febisina, nenang ine ubagbori kecma sebiac songo wadacma garengemebisina. 7Nga gaufefe ngic yeni tofocnac gau feandae nga doku seria nene yeni tofocnac doku nema ubangina sufuande.

8Anu nenang wenacac arengfora. Imocac amma sebiac songo wadacma garengemebisina. Negen negensing nga heresongogoc hoangemekekec, imocngo marikunina ambeso nga kecma komoc kpenideac negensidimbe, imocngo aieng opocnina anu heima nambisina. 9Imoc yofiac, Anutungo desi desi nasoyau manganaac gerea menideac mi denemmeec, Kebunina Yesu Kristongo ebicfunac mesinunuu komoc kpenide, imoc denemmeec. 10Gbori kecdimbe me bic homegec, nenang sasawango yegoc gbori kecnideac yennoc nenanggac amma homeec. 11Imocac amma ngeni yofinenggac demeseri angemema meyadiemeandae, ifi isoc monggoc torokpema ambisia.

12Tosofocnina, ngeni yofi anggec ngereeude, ua ngicngac yeneng ngeneac botucfu uatoa mema kecdae, ngeni yeni negensiyunubisia. Yeni Kebugoc kpeketahema garengngunuma gorongina kpema kecdae. 13Yeni ua mekecdaeac amma heresongotoagoc hoangyunubisia, ngeni imocac negenggec engena ambeso. Amma ngenang botucfu ruaegoc angemekecbisia.

14Negen negensinggoc tosofocnina, neni gorongina kpema yofi edengunudimbe, ngicngac ua wama sicsauha kecdae, ngeni yeni nono edeyunubisia. Nga ubangina mamea kecdae, ngeni demeseri ayemmebisia amma ngicngac goa sebiugeng hafei nga kucmama kecdae, ngeni yeni meficyunubisia. Ifi amma modzotitia kpac yumeau ebicngina tofohobisia. 15Manganaac turunga kpouemebauac ngeni garengemema kecbisia. Nga ngeni nasosoc ngenang botucfu nga ngicngac sasawa yenigoc faka gombunga anggecdeac uatoa mema kecbisia.

16Ngeni nasosoc sogac sogaigoc kecbisia. 17Amma ngeni tatahoc numuma kecbisia. 18Nga ngenearu wiac fingecngemmeude imocac Anutu dangge edebisia. Ngeni Kristogoc kpeketahema ifi angkecgecde, imocngo Anutuac ubasongo ande.

19Ngeni Tiri Asuac gerec mi hepisickebisia. 20Nga ngic profeteyoac edengunugec ngeni imoc meenti memati amma mi ngadehebisia. 21Ngeni ine yoac imoc sasawa hengising amma gombunga mekecbisia. 22Amma ngeni mangana hania hania imoc hengkpatebisia.

23Anutu ye ruae mingina. Yeng kpetiac kekecac faka meyadingemmema mewakengunuu ongaasungina nga ubaongangina amma sebingina hafoangoc soronga nga kopocsiha kpac femanu Kebunina Yesu Kristo haude. 24Anutu heitaingunuec, ye yoacdedea modacma uaya mekecma mesiude.

25Tosofocnina, ngeni neneac ifingoc negensima numuma kecbisia.

26Ngeni tosofocnina sasawa kpetiac fakau titikokoc ayemmema wenacngerecnina deyemmebisia. 27Amma ngeni kibi yomoc negen negensinggoc tosofocnina sasawa osoyemmegec, imoc gombunga garenggegecdeac Kebuac kpacfu edengunuduae.

28Kebunina Yesu Kristoac wosoefacngo ngenigoc febeso.

Copyright information for `DED