1 Thessalonians 5

Tosofocnina, Kebuac nasotoa imocngo hamangecngic yeneng tofocnac haandae, ifi isoc haude. Ngeni ngenaoc imoc bic negenghomedae. Imocac noc nasou me yabung nofu yomoc fingerude, imoc kibiu monggoc naric mi ohongemmenide. Nga ngicngac yeni degecde, “Ruae nga garengagoc kecdimbe.” Ifi dekecmagec, naso imohaingoc memangac manganea ebic fingecyemmeude. Ebic imoc ngac heregoc medac meudeac naso mi negemmanu gadze kiande, ifi isoc bic fingecyemmeude. Fingecyemmeu naric mi woragecde.

Nga tosofocna, hamangecngic hau ngeni kpidohoandae, ifi isoc wenac imohai yeng hau naric mi kpidohogecde nocac ngeni kundunnu mi kecdae, kpac. Ngeni sasawango wenac nga kperagiaac nambaracfora nga nenang tofocnac me kundunggac areng kpac. Imocac goa gau feandae, ifi isoc gau mi febisina, nenang ine ubagbori kecma sebiac songo wadacma garengemebisina. Nga gaufefe ngic yeni tofocnac gau feandae nga doku seria nene yeni tofocnac doku nema ubangina sufuande.

Anu nenang wenacac arengfora. Imocac amma sebiac songo wadacma garengemebisina. Negen negensing nga heresongogoc hoangemekekec, imocngo marikunina ambeso nga kecma komoc kpenideac negensidimbe, imocngo aieng opocnina anu heima nambisina. Imoc yofiac, Anutungo desi desi nasoyau manganaac gerea menideac mi denemmeec, Kebunina Yesu Kristongo ebicfunac mesinunuu komoc kpenide, imoc denemmeec. 10 Gbori kecdimbe me bic homegec, nenang sasawango yegoc gbori kecnideac yennoc nenanggac amma homeec. 11 Imocac amma ngeni yofinenggac demeseri angemema meyadiemeandae, ifi isoc monggoc torokpema ambisia.

12 Tosofocnina, ngeni yofi anggec ngereeude, ua ngicngac yeneng ngeneac botucfu uatoa mema kecdae, ngeni yeni negensiyunubisia. Yeni Kebugoc kpeketahema garengngunuma gorongina kpema kecdae. 13 Yeni ua mekecdaeac amma heresongotoagoc hoangyunubisia, ngeni imocac negenggec engena ambeso. Amma ngenang botucfu ruaegoc angemekecbisia.

14 Negen negensinggoc tosofocnina, neni gorongina kpema yofi edengunudimbe, ngicngac ua wama sicsauha kecdae, ngeni yeni nono edeyunubisia. Nga ubangina mamea kecdae, ngeni demeseri ayemmebisia amma ngicngac goa sebiugeng hafei nga kucmama kecdae, ngeni yeni meficyunubisia. Ifi amma modzotitia kpac yumeau ebicngina tofohobisia. 15 Manganaac turunga kpouemebauac ngeni garengemema kecbisia. Nga ngeni nasosoc ngenang botucfu nga ngicngac sasawa yenigoc faka gombunga anggecdeac uatoa mema kecbisia.

16 Ngeni nasosoc sogac sogaigoc kecbisia. 17 Amma ngeni tatahoc numuma kecbisia. 18 Nga ngenearu wiac fingecngemmeude imocac Anutu dangge edebisia. Ngeni Kristogoc kpeketahema ifi angkecgecde, imocngo Anutuac ubasongo ande.

19 Ngeni Tiri Asuac gerec mi hepisickebisia. 20 Nga ngic profeteyoac edengunugec ngeni imoc meenti memati amma mi ngadehebisia. 21 Ngeni ine yoac imoc sasawa hengising amma gombunga mekecbisia. 22 Amma ngeni mangana hania hania imoc hengkpatebisia.

23 Anutu ye ruae mingina. Yeng kpetiac kekecac faka meyadingemmema mewakengunuu ongaasungina nga ubaongangina amma sebingina hafoangoc soronga nga kopocsiha kpac femanu Kebunina Yesu Kristo haude. 24 Anutu heitaingunuec, ye yoacdedea modacma uaya mekecma mesiude.

25 Tosofocnina, ngeni neneac ifingoc negensima numuma kecbisia.

26 Ngeni tosofocnina sasawa kpetiac fakau titikokoc ayemmema wenacngerecnina deyemmebisia. 27 Amma ngeni kibi yomoc negen negensinggoc tosofocnina sasawa osoyemmegec, imoc gombunga garenggegecdeac Kebuac kpacfu edengunuduae.

28 Kebunina Yesu Kristoac wosoefacngo ngenigoc febeso.

Copyright information for `DED